Anularea inregistrarii in scopuri de TVA si reinregistrarea in scopuri de TVA

libris.ro
★ ★ ★Anularea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit art.153, alin.(9), lit.a) – e) din Codul fiscal se poate face daca:

A) persoana impozabila este declarata inactiva:

 • anulare din oficiu
 •  data anularii este data comunicarii deciziei de declarare a inactivitatii

 Ajustarea taxei deduse initial se face pentru activele corporale fixe care nu sunt amortizate integral la data anularii înregistrarii în scopuri de TVA, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital, precum si bunurile de capital aflate în patrimoniu, pe perioada în care persoana impozabila nu are un cod valabil de TVA, se considera ca sunt alocate unei activitati fara drept de deducere, fiind obligatorie ajustarea taxei deduse initial.

Sumele rezultate din ajustare se declara în ultimul decont de TVA depus. În cazul în care, nu s-a evidentiat corect sau nu s-a efectuat ajustarile de taxa prevazute, persoana impozabila va declara sumele rezultate din ajustarea taxei prin depunerea formularului 307 „Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei
pe valoarea adaugata”.
Taxa rezultata din ajustare se achita la bugetul de stat pâna la data depunerii decontului sau declaratiei.

In perioada în care nu are un cod valabil de TVA, persoana impozabila:

 • nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a TVA aferente achizitiilor efectuate în perioada respectiva;
 •  este supusa obligatiilor privind plata impozitelor si taxelor prevazute de lege, pentru activitati economice desfasurate în perioada respectiva. TVA colectata se declara prin formularul 311 „Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9), lit. a) – e) din Codul fiscal” , care se depune pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care intervine exigibilitatea taxei si se achita la bugetul de stat pâna la aceeasi data.

Persoana impozabila este reactivata prin comunicarea deciziei de reactivare.

B) Persoana impozabila a intrat în inactivitate temporara, înscrisa în Registrul Comertului, potrivit legii:

 • anulare din oficiu
 • data anularii este data înscrierii mentiunii privind inactivitatea temporara în Registrul Comertului.

Ajustarea taxei deduse initial se face pentru activele corporale fixe care nu sunt amortizate integral la data anularii înregistrarii în scopuri de TVA, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital, precum si bunurile de capital aflate în patrimoniu, pe perioada în care persoana impozabila nu are un cod valabil de TVA, se considera ca sunt alocate unei activitati fara drept de deducere, fiind obligatorie ajustarea taxei deduse initial.
Sumele rezultate din ajustare se declara în ultimul decont de TVA depus. În cazul în care, nu a evidentiat corect sau nu a efectuat ajustarile de taxa prevazute, persoana impozabila va declara sumele rezultate din ajustarea taxei prin depunerea formularului 307 „Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata”
Taxa rezultata din ajustare se achita la bugetul de stat pâna la data depunerii decontului sau declaratiei.
Persoana impozabila, în perioada în care nu are un cod valabil de TVA:

 • nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate în perioada respectiva,
 • este supusa obligatiei de plata a TVA colectate, aferenta operatiunilor impozabile desfasurate în perioada respectiva. TVA colectata se declara prin formularul 311 care se depune pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care intervine exigibilitatea taxei si se achita la bugetul de stat pâna la aceeasi data.

Persoana impozabila îsi reîncepe activitatea la data înregistrarii în Registrul Comertului a mentiunii privind reluarea activitatii.

C) Asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila însasi au inscrise în cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2, alin. (2), lit.a) din O.G. nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 • anulare din oficiu
 • data anularii este data data comunicarii deciziei privind anularea înregistrarii în scopuri de TVA de catre organul fiscal competent

Ajustarea taxei deduse initial pentru activele corporale fixe care nu sunt amortizate integral la data anularii înregistrarii se face exact la fel ca in cazurile de mai sus.

Reinregistrare la solicitarea persoanei impozabile se face prin depunerea :
– formularului 099 „Cerere de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153, alin. (91), lit. b) – d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare”
– certificatului constatator emis de Registrului comertului din care sa rezulte datele de identificare ale asociatilor si administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul societatilor comerciale înmatriculate în Registrul Comertului.

Data înregistrarii este data comunicarii deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.

D) Persoana impozabila nu a depus niciun decont de taxa pentru 6 luni consecutive (în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala luna calendaristica) si pentru doua trimestre calendaristice consecutive (în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala trimestrul calendaristic), dar nu este declarata inactivs si nici nu se afla în inactivitate temporara înscrisa în registrul comertului

 • anulare din oficiu
 • data anularii este prima zi a lunii urmatoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al saselea decont de TVA (în situatia în care persoana impozabila are perioada fiscala luna calendaristica), respectiv prima zi a lunii urmatoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de TVA (în situatia în care persoana impozabila are perioada fiscala trimestrul calendaristic) .

Ajustarea taxei deduse se face la fel ca in cazurile de mai sus.

Reactivarea se face daca persoana impozabila prezinta organului fiscal toate deconturile de TVA (formular 300) nedepuse la termen, pe o perioada de 6 luni sau doua trimestre calendaristice consecutive anterioare anularii înregistrarii în scopuri de TVA.
Reinregistrarea se face la solicitarea persoanei impozabile prin depunerea :
– formularului 099 „Cerere de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adaugata”;

– se angajeaza sa depuna la termenele prevazute de lege deconturile de taxa;
– depune certificatul constatator emis de Registrului Comertului din care sa rezulte datele de identificare ale asociatilor si administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul societatilor comerciale înmatriculate în registrul comertului.

Data înregistrarii este data comunicarii deciziei de înregistrare în scopuri de TVA, care nu poate fi decât dupa o perioada de 3 luni de la data anularii înregistrarii în scopuri de TVA

Nota: În cazul în care abaterea se repeta dupa reînregistrarea persoanei impozabile, organele fiscale vor anula codul de înregistrare în scopuri de TVA definitiv si nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistrare în scopuri de TVA.

E) Daca in deconturile de taxa depuse in ultimele 6 luni, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare

 • anulare din oficiu
 • data anularii este: prima zi a lunii urmatoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al saselea decont de taxa (în situatia în care persoana impozabila are perioada fiscala luna calendaristica), respectiv prima zi a lunii urmatoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxa (în situatia în care persoana impozabila are perioada fiscala trimestrul calendaristic).

Ajustarea taxei deduse se face la fel ca in cazurile de mai sus.

Reactivarea se faca daca se depune formularul 099 „Cerere de înregistrare în scopuri de taxs pe valoarea adsugats,  în care se declara pe proprie raspundere ca va desfasura activitati economice cel târziu în cursul lunii urmatoare celei în care a depus cererea de înregistrare si a certificatului constatator emis de Registrul Comertului din care sa rezulte datele de identificare ale asociatilor si administratorilor persoanei impozabile la
data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul societatilor comerciale înmatriculate în registrul
comertului.
Data înregistrarii în scopuri de TVA este data comunicarii deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.

Foarte important: cererea de înregistrare se depune în maxim 180 de zile de la data anularii înregistrarii în scopuri de TVA. În situatia în care persoana impozabila nu depune o cerere de înregistrare în scopuri de TVA în maximum 180 de zile de la data anularii, organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de  reînregistrare în scopuri de TVA.

Baza legala:

 • Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal art.11, art.148, art.149, art.153;
 • H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, norme pentru articolele din Codul fiscal, mai sus mentionate, respectiv pct. 53 alin.(8), pct.54 alin.(6);
 • OPANAF 1436/2012 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxa pe valoarea adaugata ;
 • OPANAF 640/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (307) “Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata”
 • OPANAF 418/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) “Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal”

Scoaterea din evidenta fiscala a platitorilor de TVA , anularea inregistrarii in scopuri de TVA, reactivarea inregistrarii in scopuri de TVA, Anularea inregistrarii in scopuri de TVA si reinregistrarea in scopuri de TVA

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.