Calendar depunere declaratii cu termen in februarie 2016

libris.ro
★ ★ ★calendar depunere declaratiiCalendar depunere declaratii cu termen in februarie 2016

Atentie! Ultimele variante ale declaratiilor fiscale, actualizate la zi pot fi descarcate de pe pagina “Descarca declaratii fiscale”, aflata in meniul superior.

In 15 zile de la data de când nu se mai realizează venituri:

– Declaratia 604 – Declaraţie de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se depune pentru înregistrarea în evidenţa persoanelor fizice fără venituri, precum şi pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, potrivit legii – descarca Formular 604

Baza legala: Legea 227/2015 art. 180 alin. (1) si OPANAF 3743/2015

……………………………………………………………………………………………………….Calendar depunere declaratii

In 30 de zile de la data înfiinţării/ data eliberării actului legal de funcţionare/ data începerii activităţii/ data obţinerii primului venit/ data dobândirii calităţii de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate iniţial:

– Declaratia 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică. Se completează de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Declaraţia de înregistrare se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează cînd se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor.

– Declaratia 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române. Se completează de persoanele fizice, altele decît cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor.

– Declaratia 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Sunt exceptaţi contribuabilii care desfăşoară exclusiv activităţi într-o formă de asociere.

Baza legala: Legea 207/2015 art. 82 alin.(6), art.88 alin.(1)

……………………………………………………………………………………………………….Calendar depunere declaratii

Până la 1 februarie 2016:

– Declaratia 010 – Declaratia de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică. Se depune de catre persoanele și entitățile prevăzute la art.147 alin. (4) din Legea nr.227/2015 care doresc să opteze pentru schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la lună.

Baza legala: Legea 227/2015 art.147 alin.(8), art. 169 alin.(4)

……………………………………………………..

– Declaratia 220 – Declarația privind venitul estimat/norma de venit

a) Pentru schimbarea, prin opțiune, în condițiile legii, a sistemului de impunere pentru persoanele fizice (de la impunere în sistem real la normă de venit sau invers) de către:
– contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impuși pe bază de norme de venit, și care doresc, prin opțiune, să treacă la impunere în sistem real.
– contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impuși în sistem real și care doresc, prin opțiune, să treacă la impunere la normă de venit.
– contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală și doresc să treacă la impunere în sistem real.
– contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor (sub 5 contracte de închiriere) impuse în sistem forfetar, și doresc să treacă la impunere în sistem real.

Baza legala: OPANAF 3622/2015, Legea 227/2015 art. 71 (3) și art.85 alin.(4)

b) Contribuabilii persoane fizice pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior (2015) au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro; aceștia au obligația determinării venitului net anual în sistem real începând cu 2016.

Baza legala: OPANAF 3622/2015, Legea 227/2015 art. 69 alin. (9)

c) Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv

Baza legala: OPANAF 3622/2015, Legea 227/2015 art.85 alin.(4)

……………………………………………………..

– Declaratia 012Notificare privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit. Se depune contribuabilii plătitori de impozit pe profit, alții decât cei prevăzuți la art.41 alin.(4) și (5) din Legea 227/2015, care doresc să schimbe sistemul de declarare și plată.

Baza legala: OPANAF 1994/2012, Legea 227/2015 art. 41 alin. (3)

……………………………………………………..

– Declaratia 600 – Declaratia privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii. Se depune de contribuabilii prevăzuți la art.148 alin.(1) și alin.(2) din Codul fiscal cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte și care îndeplinesc următoarele condiții, după caz:

a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor refectuate în scopul desfășurării activității independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real;
b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art.120 alin.(1), depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real și își încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;
c) valoarea lunară a normelor de venit obținută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecțiilor prevăzute la art.69, depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfășoară activități impuse pe bază de norme de venit.

Baza legala: OPANF 3655/2015
……………………………………………………………………………………………………….Calendar depunere declaratii

Până la 25 februarie 2016:

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă de catre plătitorii de următoarele venituri:

  •  din drepturi de prop. intelectuală;
  •  din contracte/ convenţii civile şi de agent;
  •  expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
  •  obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică
  •  din premii şi jocuri de noroc
  •  obţ. de nerezidenţi
  •  din alte surse

Baza legala: Legea 227/2015 art.72 alin.(3), art.73 alin.(1) și (4), art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) și (6)

……………………………………………………..

Declaratia 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar sau alte termene,  pentru obligaţiile bugetului de stat.

– lunar – Contribuabilii prevăzuți în OPANAF 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1
– alte termene – Contribuabilii prevăzuți în OPANAF 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3

Baza legala: OPANAF 1950/2012

……………………………………………………..

Declaratia 101 – Declaratie privind impozitul pe profit. Se depune de catre organizațiile nonprofit si contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice și a cartofului, pomicultură și viticultură.

Baza legala: Legea 227/2015 art.41 alin.(5) lit.a) si b); OPANAF 1950/2012

……………………………………………………..

– Declaratia 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, pentru obligaţiile aferente lunii  precedente. Se depunere de catre:

– persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art.136 lit. d) – f) din Legea nr.227/2015 precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

– persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente.

– instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului.

– orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor

Baza legala: Legea 227/2015 art.147 alin.(1) și alin.(2); OMFP 1045/2012

……………………………………………………..Calendar depunere declaratii

– Declaratia 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii precedente.

Baza legala: Legea 227/2015 art. 82 alin.(2); OPANAF 3622/2015

……………………………………………………..Calendar depunere declaratii

– Declaratia 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată, pentru obligaţiile bugetului de stat cu termen lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, conform art. 316 din Legea nr.227/2015

Baza legala: Legea 227/2015 art.323 alin.(1); OPANAF 1790/2012

……………………………………………………..Calendar depunere declaratii

– Declaratia 301 – Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153^1 din Codul Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

Baza legala: Legea 227/2015 art.324 alin.(2); OPANAF 30/2011

……………………………………………………..Calendar depunere declaratii

– Declaratia 306 – Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent. Se depune de catre

Baza legala: OPANAF 6/2010

……………………………………………………..Calendar depunere declaratii

Declaratia 307 – Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată. Se depune de către persoanele impozabile prevăzute la art.280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e) și g) din Legea nr.227/2015

Baza legala: OPANAF 2223/2013;

……………………………………………………..Calendar depunere declaratii

Declaratia 311 – Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat. Se depune până la 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit g) lit. h) din Legea nr.227/2015, pentru declararea şi plata TVA aferentă: livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate şi/sau achiziţiilor de bunuri şi/sau de servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA.

Baza legala: OPANAF 632/2015;

……………………………………………………..Calendar depunere declaratii

Declaratia 390 VIES – Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna precedenta.

Baza legala: Legea 227/2015 art. 325; OPANAF 3162/2011;

……………………………………………………..Calendar depunere declaratii

Declaratia 392A – Declarația informativa privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul …, pentru anul precedent. Se depune de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015 a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei

Baza legala: Legea 227/2015 art.324 alin.(4); OPANAF 93/2014

……………………………………………………..Calendar depunere declaratii

Declaratia 392B – Declarația informative privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate în anul …, pentru anul precedent. Se depu

 ……………………………………………………..Calendar depunere declaratii

– Declaratia 393 – Declarația informative privind veniturile obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România în anul …, pentru anul precedent. Se depune de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internațional de persoane

……………………………………………………..
– Declaratia 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional
, de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art.307 alin.(1), (2), (6) și (7) din Legea nr.227/2015, pentru operațiuni impozabile în România conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015 si Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

 Baza legala: OPANAF 3769/2015

……………………………………………………..Calendar depunere declaratii

– Depunerea Notificării privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097 de catre:

– persoanele impozabile care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei;
– persoanele impozabile care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare.

Baza legala: OPANAF 3884/2013

……………………………………………………..Calendar depunere declaratii

Până la 29 februarie 2016:

– Depunerea Declarației informative privind impozitul reținut și plătit pentru veniturile cu regim de reținere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți pentru anul precedent de catre plătitorii veniturilor care au obligația să rețină la sursă impozitul pe venitul nerezidenților

Baza legala: Legea 227/2015 art.231 alin.(1)

……………………………………………………..Calendar depunere declaratii

– Depunerea Declarației anuale privind impozitul pe reprezentanțe de catre persoanele juridice din străinătate care au deschis o reprezentanță în Romania

Baza legala: Legea 227/2015 art.237 alin.(2); OMFP 460/2004

……………………………………………………..Calendar depunere declaratii

– Declaratia 205 – Declarația informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit pentru anul precedent de catre plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă, conform titlului IV din Legea nr.227/2015 precum și intermediari, societăți de administrare a investițiilor, în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiții, sau alți plătitori de venit, după caz, pentru câștiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacțiilor cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise.

……………………………………………………..Calendar depunere declaratii

– Declaratia 400 – Declarația informative privind veniturile din economii obținute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, țări terțe și teritorii dependente sau asociate pentru plățile făcute în anul precedent de catre plătitorii de venituri din economii obținute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, țări terțe și teritorii dependente sau asociate

Baza legala: Legea 227/2015. art.231; OMEF 564/2007

……………………………………………………..Calendar depunere declaratii

– Declaratia 402 – Declarația informative privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remunerațiile administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România pentru anul precedent de catre

Baza legala: OPANAF 2727/2015

……………………………………………………..Calendar depunere declaratii

– Declaratia 403 – Declarația informative privind produsele de asigurări de viață contractate de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României pentru anul precedent de catre

Baza legala: OPANAF 2727/2015

………………………………………………………………………………………………….Calendar depunere declaratii cu termen in februarie 2016

Parerea ta este importanta pentru mine. Lasa un comentariu!

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentariile sunt închise.