Calendar depunere declaratii cu termen in septembrie 2012

libris.ro
★ ★ ★Calendar depunere declaratii cu termen in septembrie 2012 – actualizat la 06.09.2012

__________________________________________________________________________________________

Până la 7 septembrie 2012:

Declaratia 092 – Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna august 2012 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar.

Baza legala: OPANAF nr. 1.165/2009 si art. 1561, alin. 61 din Codul fiscal

__________________________________________________________________________________________

Până la 10 septembrie 2012:

Declaratia 096 – Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153de catre:
– persoanele înregistrate ca platitoare de TVA (cf art. 153) anterior anului 2012, care nu au depasit în anul 2011 cifra de afaceri de 119.000 lei si cifra de afaceri de 220.000 lei la data solicitarii;
– persoanele înregistrate ca platitoare de TVA (cf art. 153) în anul 2012 care nu au depasit cifra de afaceri de 220.000 lei la data solicitarii.

Baza legala: art. 152, alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 53/2012.

……………………………………………………….

Declaratia 010 – Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică. Se depune de către persoanele juridice, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Baza legala: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; ;

…………………………………………..

Declaratia 020 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire .

Baza legala: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;

…………………………………………..

Declaratia 070 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Baza legala: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;

__________________________________________________________________________________________

Până la 25 septembrie 2012:

Declaratia 100 Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii august 2012.

Baza legala: OPANAF nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

………………………………………………………….

Declaratia 112 Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii august 2012

Declaratia trebuie depusa de:

  • persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator;
  • entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente, venituri de natura salariala si asimilate salariilor;
  • platitorii de venituri de natura profesionala, altele decât cele salariale si pentru care exista obligatia platii contributiei individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj;
  • institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si dupa caz suporta contributii sociale obligatorii în numele asiguratului.

Important! Impozitul pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare cu minimum 5 salariati, care detin cod fiscal pentru impozitul pe salarii, se declara si se platesc de societatea mama la trezoreria organului fiscal în evidentele caruia aceasta este înregistrata. Pentru plata impozitului societatea mama va întocmi câte un ordin de plata distinct pentru fiecare sediu secundar, la codul de identificare fiscala al beneficiarului înscriindu-se codul fiscal al sediului secundar.
Codul fiscal al fiecarui sediu secundar si impozitul pe salarii aferent (0 sau suma de plata se declara la sectiunea F.2 a formularului 112.

ATENTIE!
Plata contributiilor sociale de catre platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din:
– activitati de natura celor prevazute la art. 52 alin. (1),
– asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e),
– activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. d) din Codul fiscal, se face în CONTUL UNIC 55.02, conform Ordinului ANAF nr. 1235/2012 publicat în MO nr.619/29.08.2012, care modifica si înlocuieste anexa 2 privind nomenclatorul obligaaiilor fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale care se platesc în contul unic, prevazut de Ordinul ANAF nr. 1294/2007.

…………………………………………………………………………

Declaratia 224 – Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate în România si de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România, de catre persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati desfasurate în România si persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România, cu termen lunar;

Baza legala: OPANAF nr. 52/2012; art. 60 alin. (2) din Codul fiscal si OMEF 2371/2007

………………………………………………………………………….

Declaratia 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii august 2012.

Important! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal până la 10 august 2012

Baza legala: art. 156 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 3.665/2011;

…………………………………………………………..

Declaratia 301 – Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125 indice 1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. 

Baza legala: art. 156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 30/2011;

Atentie! Formularul 301 “Decont special de taxa pe valoarea adaugata” se depune si de persoanele neînregistrate si care nu trebuie sa se înregistreze cf. art. 153 Cod fiscal, dar care au obligatia sa se înregistreze ca platitori de TVA pentru:
– achizitii intracomunitare de bunuri taxabile ptr. care s-a depasit plafonul anual de 10.000 euro (persoana trebuie sa fie înregistrata special ca platitoare de TVA cf. art. 1531 Cod fiscal);
– achizitii de mijloace de transport noi si produse accizabile (persoana care efectueaza astfel de achizitii nu are obligatia sa se înregistreze special ca platitoare de TVA cf. art. 1531 Cod fiscal);
– achizitii de servicii care au locul taxarii in Romania cf. art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, de la furnizori din afara Romaniei, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA cf. art. 150 alin. (2) Cod fiscal;
– achizitii de bunuri care ies din regimurile/situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) si d) din Codul fiscal cu exceptia cazului in care are loc un import sau o achizitie intracomunitara de bunuri, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA cf. art. 150 alin. (5) Cod fiscal ( OMFP 3418/2009);
– achizitii de bunuri si servicii efectuate de persoanele obligate la plata TVA cf. art. 150 alin. (3) si (6) Cod fiscal,
daca achizitiile au avut loc în luna august 2012 !
Nota: Persoanele înregistrate normal ca platitoare de TVA cf. art. 153 Cod fiscal NU DEPUN formularul 301, ci formularul 300 !

……………………………………………………………

Declaratia 311 – Declaratie privind taxa pe valoarea adagata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de înregistrare în scopuri de taxei pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal

Începând cu 1 ianuarie 2012, conform art. 11 alin. (11) si (13), contribuabilii carora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) nu beneficiaza de dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate în perioada în care contribuabilii mentionati nu au cod valid de TVA, dar sunt supusi obligatiei de plata a TVA colectate aferenta operatiunilor impozabile desfasurate în perioada respectiva.
TVA colectata, aferenta operatiunilor impozabile desfasurate în perioada în care contribuabilii mentionati nu au cod valid de TVA, se declara în declaratia 311, care se depune la organul fiscal, conform art. 1563 alin. (10) pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a intervenit exigibilitatea TVA pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate si/sau achizitiile de bunuri si/sau de servicii pentru care contribuabilii respectivi sunt obligati la plata TVA (de exemplu: achizitii intracomunitare de bunuri, servicii intracomunitare primite, etc.).
Observatie:
Conform pct. 801 alin. (2) din normele date în aplicarea art. 1563 alin. (10), persoanele impozabile care se afla în situatiile prevazute la art. 11 alin. (11) si (13) din Codul fiscal, care efectueaza livrari de bunuri prin organele de executare silita, depun declaratia 311, dar plata taxei se efectueaza de organul de executare silita sau, dupa caz, de cumparator, conform prevederilor pct. 75 din norme.

Baza legala: art. 1563 alin. (10) Cod fiscal si OPANAF 418/2012

………………………………………………….

Declaratia 390 VIES – Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna august 2012

Baza legala: art. 156 indice 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 76/2010, cu modificările şi completările ulterioare (OPANAF nr. 3162/2011);

…………………………………………………………..

Declaratia 394 – Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna august 2012 de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară. 

Baza legala: OPANAF nr. 3.596/2011;

…………………………………………………………………………

Declaratia 318 – “Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusa potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal”, pentru rambursarea TVA achitate pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii în alt stat membru în anul 2011.

Baza legala: art. 1472 alin. (2) Cod fiscal, pct. 491 HG 44/2004, OPANAF 3/2010

…………………………………………………………………………

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă se face de catre platitorii urmatoarelor venituri:

a) din drepturi de proprietate intelectuală;

b) din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent;

c) din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

d) obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului  IV^1, care nu generează o persoană juridică.

Baza legala: art. 52 alin. (3) din Codul fiscal

…………………………………………………………………………

Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (prima rată) de catre Contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole, stabilite prin norme

Baza legala: art.82 alin. (3) din Codul fiscal

…………………………………………………………………………

Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit  aferente trim. III 2012 de catre contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole conform CF art. 71

Baza legala: art.82 alin. (3) din Codul fiscal

………………………………………………………………………….

Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate de catre contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e), adică: a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; b) membrii întreprinderii familiale; c) persoanele cu statut de persoană fizică  autorizată să desfăşoare activităţi economice; d) persoanele care realizează venituri din profesii libere; e)  persoanele care realizează venituri din  drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă

Baza legala: art. 29624 alin. (4) din Codul fiscal

__________________________________________________________________________________________

Calendar depunere declaratii cu termen in septembrie 2012

poate fi gasit si pe pagina Calendar depunere declaratii.

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.