Cand se depun Situatiile financiare anuale pentru 2014

libris.ro
★ ★ ★Situatiile financiare anualeAu obligaţia să întocmească situatiile financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, dizolvării sau lichidării acestora, persoanele prevăzute la art.1 alin. (1) – (4) din Legea contabilităţii nr.82/1991, respectiv:

  • societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare,societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice;
  • instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial;
  • subunităţile fără personalitate juridică ,cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor menţionate mai sus cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;
  • organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv,astfel cum sunt prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative,fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului Civil.

Termene de depunere

  • In termen de 60 de zile de la închiderea exerciţiului financiar se depun Declaraţiile de inactivitate de catre entităţile care de la constituire şi până la 31 decembrie 2014 nu au desfăşurat activitate.

Declaraţiile de inactivitate se depun în format electronic (PDF) la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, care trebuie să cuprindă denumirea completă,adresa şi numărul de telefon, numărul de înregistrare la registrul comerţului, codul unic de înregistrare, capitalul social.

Declaratia de inactivitate in format PDF se poate descarca de pe pagina Descarca declaratii fiscale aflata in meniul superior al blogului.

Nedepunerea declaraţiilor de inactivitate se sancţionează conform art.42 din Legea contabilităţii nr.82/1991 cu amendă de la 100 – 200 lei.

………………………………………………………………………………………………………….

  • In termen de 90 de zile de la închiderea exerciţiului financiar se depun Raportările anuale la 31 decembrie 2014 de catre persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit prevederilor art.36 alin.(3) din Legea nr.82/1991.

………………………………………………………………………………………………………….

  • In termen de 120 de zile de la închiderea exerciţiului financiar se depun Situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2014 de catre:

– persoanele juridice fără scop patrimonial care aplică Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr.1969/2007;

– instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, societăţile de asigurare,de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare şi entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private în conformitate cu reglementările contabile aplicabile acestora

………………………………………………………………………………………………………….

  • In termen de 150 de zile de la închiderea exerciţiului financiar se depun Raportarile anuale la 31 decembrie 2014 de catre:

– entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art.27 alin(3) din Legea contabilităţii nr.82/1991;2) – societăţile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piaţă reglementată şi al caror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic.

– subunităţile deschise în România de societăţile rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European.

………………………………………………………………………………………………………….

  • In termen de 150 de zile de la închiderea exerciţiului financiar se depun Situatiile financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2014 de catre entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate, conform OMFP nr.2239 din 30 iunie 2011.

………………………………………………………………………………………………………….

  • In termen de 150 de zile de la închiderea exerciţiului financiar se depun Situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2014 de catre entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV- a a CEE,parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi OMFP nr.2239 din 30.06.2011,precum şi de cele cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară,aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată,aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului finanţelor publice, nr.1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Nedepunerea situatiilor financiare anuale sau a raportarilor contabile se sancţionează conform art.42 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de la 2000 – 5000 lei.

Important! Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale, situaţiilor financiare anuale simplificate, a raportărilor contabile la 31 decembrie 2014, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţine formularele cod 10, cod 20, cod 30 şi cod 40, la care trebuie ataşat şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.

Atentie! Erorile constatate dupa depunerea situaţiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor.

Baza legala: Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 65/22.01.2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.