Cerere privind grupul fiscal unic – instructiuni de completare

libris.ro
★ ★ ★Formularul „ Cerere privind grupul fiscal unic ” se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care optează să fie tratate drept grup fiscal unic, potrivit art. 127 alin. 8 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valorea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Formularul „ Cerere privind grupul fiscal unic ” se completează şi pentru notificarea, potrivit legii, a organului fiscal cu privire la evenimentele apărute ulterior implementării grupului fiscal.

Cererea se depune de către reprezentantul legal al persoanei impozabile desemnată reprezentant al grupului fiscal unic, la registratura organului fiscal competent ori prin poştă cu confirmare de primire.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

Formularul „ Cerere privind grupul fiscalunic ” poate fi descarcat din meniul superior, pagina Formulare si programe utile, Formulare ANAF actualizate.

Completarea formularului se face astfel:

Se marchează cu „X” caseta „Cerere de implementare” dacă formularul reprezintă cerere de implementare a grupului fiscal unic sau caseta „Cerere de modificare” dacă reprezintă o cerere de modificare, datorată evenimentelor apărute ulterior implementării grupului fiscal, după caz.

  1. Secţiunea date de identificare a persoanelor impozabile

Se înscriu datele de identificare ale reprezentantului grupului fiscal şi ale membrilor acestui grup: codul de înregistrare în scopuri de TVA, denumirea, adresa domiciliului fiscal şi obiectul de activitate.

În cazul în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul în calitate de reprezentant al grupului sau de membru este reprezentat printr-un împuternicit, se înscrie numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal.

II. Secţiunea privind implementarea grupului fiscal unic se completează numai în situaţia în care cererea reprezintă o cerere de implementare.

Perioada fiscală utilizată – se bifează cu „X” perioada utilizată pentru declararea şi plata TVA de către toţi membrii grupului fiscal unic.

Rubrica privind dovada că membrii sunt în strânsă legătură din punct de vedere financiar, economic şi organizatoric se completează în conformitate cu prevederile alin.(5) al pct.4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valorea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

La secţiunea „Documente anexate la cerere” se înscriu certificatul constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului şi/sau alte documente justificative.

III. Secţiunea privind modificările survenite ulterior implementării grupului fiscal se completează în situaţia în care cererea reprezintă o cerere de modificare.

Se bifează cu „X” evenimentul survenit ulterior implementării grupului, pentru care reprezentantul grupului fiscal are obligaţia să notifice organul fiscal completent, în condiţiile prevăzute de pct.4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valorea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se bifează cu „X” efectul rezultat şi se completează informaţiile corespunzătoare.

Cererea se semnează de către reprezentanţii legali ai tuturor membrilor grupului fiscal unic.

Cerere privind grupul fiscal unic – instructiuni de completare

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentariile sunt închise.