Certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice si juridice

libris.ro
★ ★ ★asistenta-contribuabil-aspx6Certificatul de atestare fiscala este documentul care reflectă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului.

Certificatul de atestare fiscală se eliberează de către organul fiscal competent:

 • la solicitarea contribuabililor/plătitorilor;
 • la solicitarea instituţiilor/autorităţilor publice, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;
 • din oficiu, în situaţia în care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situaţii prevăzute de lege;
 • la solicitarea deţinătorilor de titluri de participare la o societate;
 • la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice, alta decât cea prevăzută la art. 69 alin. (4) dîn Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, numai cu acordul scris al contribuabilului în cauză;
 • la solicitarea notarilor publici, pentru persoana fizică pentru care se dezbate succesiunea.

Baza legala: OPANAF 3654/2015 art. 1


Cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală poate fi:

 • depusă la registratura organului fiscal centrai competent;
 • trimisă prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau comunicată online organului fiscal prin intermediul serviciului „Spaţiu privat virtual”.

Baza legala: OPANAF 3654/2015 art. 1


In situaţia în care contribuabilul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile contractante (definite potrivit OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, odată cu cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală depune, în original, şi documentul eliberat de autorităţile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la acestea.

In cazul în care contribuabilul depune cererea prin mijloace de transmitere la distanţa, documentul eliberat de autorităţile contractante se depune în original la instituţia care solicită certificatul de atestare fiscală. Informaţiile astfel înscrise în certificatul de atestare fiscală sunt valabile numai în cazul în care coincid cu datele înscrise în documentele eliberate de autorităţile contractante. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii şi trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală.
In acest sens, documentul emis de autoritatea contractantă trebuie să cuprindă, obligatoriu, următoarele elemente:

 • denumirea autorităţii contractante;
 • data emiterii documentului;
 • numărul şi data încheierii contractului dintre contribuabil şi autoritatea contractantă;
 • sumele certe, lichide şi exigibile datorate până ia data emiterii documentului de către autoritatea contractantă, defalcate pe fiecare contract în parte;
 • precizarea că documentul este emis în vederea eliberării certificatului de atestare fiscală;
 • numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanelor împuternicite aie autorităţii contractante;
 • ştampila autorităţii contractante

Baza legala: OPANAF 3654/2015 art. 1


Certificatul de atestare fiscală se emite în maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii/adresei de eliberare a acestuia.

Baza legala: OPANAF 3654/2015 art. 5


In situaţia contribuabilului/plătitorului supus unei inspecţii fiscale, care solicită eliberarea unui certificat de atestare fiscală în scopul radierii din registrele în care a fost înregistrat, certificatul de atestare fiscală se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impozitare, după caz.

Certificatul de atestare fiscală se poate utiliza 30 de zile de la data eliberării, de către persoanele juridice, sau 90 de zile, de către persoanele fizice.


Eliberarea certificatului de atestare fiscală nu este supusă taxelor extrajudiciare de timbru.

Baza legala: OPANAF 3654/2015 art. 2


Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere trebuie să depună cererea la organul fiscal central în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul fiscal.
In cerere va fi menţionat şi sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, după caz.

In vederea eliberării certificatului de atestare fiscală, organul fiscal central competent verifică:

 • dosarul fiscal al contribuabilului, cu excepţia declaraţiilor informative şi a bilanţurilor contabile;
 • fişa pentru evidenţa analitică pe plătitori a contribuabilului;
 • existenţa sumelor de restituit/rambursat pentru care nu au fost emise decizii de restituire/rambursare până la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală;
 • existenţa deciziilor de rambursare sau, după caz, a documentaţiei aprobate pentru soluţionarea cererii de restituire pentru care nu au fost emise şi înregistrate în evidenţa fiscală decizii de compensare/restituire,
 • existenţa documentului eliberat de autorităţile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul/plătitorul le are de încasat de la acestea;
 • existenţa acordului scris al contribuabilului pentru situaţia prevăzuta la art. 1 alin. (1) lit. e), conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
 • existenţa documentului care dovedeşte deschiderea procedurii succesorale notariate pentru situaţia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. f) din O.P.A.N.A.F. nr. 3654/2015.

Certificatul de atestare fiscală cuprinde 4 secţiuni, respectiv:

a) secţiunea A “Obligaţii fiscale şi alte obligaţii bugetare”;
b) secţiunea B “Sume de rambursat/restituit”;
c) secţiunea C “Informaţii pentru verificarea eligibilităţii contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile”;
d) secţiunea D “Alte menţiuni”.

Baza legala: OPANAF 3654/2015 art. 2


Certificatul de atestare fiscală se întocmeşte in două exemplare originale, din care un exemplar se comunică solicitantului, iar exemplarul al doilea este păstrat ia organul fiscal central emitent şi se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
Certificatul de atestare fiscală poate fi emis şi transmis în formă electronică în baza unui protocol încheiat între instituţia/autoritatea publică şi organul fiscal emitent al acestuia. în acest caz, certificatul este valabil şi fără semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal central competent, potrivit legii, şi ştampila organului emitent.
Baza legala: OPANAF 3654/2015 art. 11


Certificatul de obligaţii bugetare se eliberează de către organul fiscal central competent pentru administrarea creanţelor bugetare ale contribuabililor persoane juridice, la solicitarea instituţiei publice implicate în procesul de privatizare, în următoarele situaţii:

a) pentru completarea documentaţiei necesare procesului de privatizare, conform reglementărilor legale în vigoare;
b) pentru acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante, conform reglementărilor legale în vigoare;
c) pentru alte situaţii prevăzute de lege.

Baza legala: OPANAF 3654/2015 art. 16

Sursa: DGFP Arges

 

Certificatul de atestare fiscala

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentariile sunt închise.