Cine depune declaratia 307 – instructiuni

libris.ro
★ ★ ★declaratia 307Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată,  se completează şi se depune de către:

a) persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din Codul Fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;

b) locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7);

c) persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e), dacă:

  • este declarată inactivă conform prevederilor art. 78^1 din Codul de procedura fiscala, de la data declarării ca inactivă;
  • a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul comerțului, potrivit legii, de la data înscrierii mențiunii privind inactivitatea temporară în Registrul comerțului;
  • asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente;
  • nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic nici un decont de TVA prevăzut la art. 156^2;
  • în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare.

Obligaţia declarării intervine în situaţia în care persoana a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute la art. 128 alin. (4), art. 148, art. 149 sau art. 161 din Codul fiscal.

d) persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin.(9) lit. g) a solicitat scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 152, care:

  • nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal;
  • trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 134 alin. (5) din Codul fiscal şi pct. 15^2 din Normele de aplicare a Codului fiscal, art. 138 din Codul fiscal şi pct. 16^1 alin. (4) din Normele de aplicare a Codului fiscal, precum şi pct. 45 alin. (14) din Normele de aplicare a Codului fiscal pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării.

 Declaratia 307 se depune astfel:

  • până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care are loc transferul de active;
  • până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care are loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing;
  • până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit obligaţia sau, după caz, dreptul de ajustare/corecţie a ajustărilor/regularizare a taxei pe valoarea adăugată privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustări/corecţii ale ajustărilor/regularizări efectuate.

Declaratia 307 se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe.

În situaţia în care din declaratia 307 rezultă taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat, aceasta se achită, până la data depunerii declaraţiei, potrivit prevederilor art.157 din Codul fiscal, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat poştal, în contul 20.10.01.01.05 „TVA de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor” deschis la unitatea trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscală sau cu codul numeric personal al plătitorului, după caz.

Declaratia 307 se rectifică prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular.

ATENŢIE! Rectificarea nu este posibilă pentru perioade fiscale care au fost supuse inspecţiei fiscale sau pentru care este în curs de derulare o inspecţie fiscală.

Declaratia 307, precum si toate formularele ANAF pot fi descarcate dand clic AICI.

Baza legala: OPANAF 2.223/2013

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentariile sunt închise.