Criterii pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

libris.ro
★ ★ ★Criterii pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA Criterii pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA …

Procedura privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal şi Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului, începând cu 1 februarie 2017, potrivit Ordinului ANAF nr. 605/2017 publicat în Monitorul Oficial numărul 93 din 1 februarie 2017

Începând cu data de 1 februarie 2017, pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA nu se mai depune formularul 088, Ordinul ANAF numărul 2393/2016 fiind abrogat.

Evaluarea intenţiei şi capacităţii se aplică de către compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice, (compartimentul de evaluare) din cadrul organului fiscal competent în conformitate cu prevederile Ordinului ANAF nr. 605/2017.

1. Criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor care sunt înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform articolului 316 alineatul (1) literele a) şi c) şi alineatul (12) din Codul fiscal. (Anexa 2 din Ordin)

Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform:

a) articolului 316 alineatul (1) lit. a) din Codul fiscal, trebuie, în aceeaşi zi cu depunerea, la oficiul registrului comerţului, a cererii de înmatriculare în registrul comerţului, trebuie să depună la organul fiscal competent cererea de înregistrare în scopuri de TVA, – formular 098;
b) articolului 316 alineatul (1) lit. c) din Codul fiscal, trebuie să depună la organul fiscal competent declaraţia de menţiuni, – formular 010;
c) articolului 316 alineatul (12) din Codul fiscal, trebuie să depună la organul fiscal competent cererea de înregistrare în scopuri de TVA, – formular 099.

Criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA sunt:

– persoana impozabilă nu se află în situaţia de a nu desfăşura activităţi economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora, (prevăzută la articolul 15 alineatul (1) din Legea numărul 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului … )
Pentru această situaţie se va depune o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfăşoară sau nu activităţi economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.
administratorii şi/sau asociaţii, înregistraţi fiscal în România, nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal;
În cazul în care administratorii şi/sau asociaţii nu sunt înregistraţi fiscal în România, aceştia trebuie să prezinte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au comis/au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevăzute la articolul 4 alineatul (4) litera a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015.
evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenţiei şi capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România.

Ca urmare a evaluării persoanele impozabile sunt încadrate în trei grupe de risc:

  • scăzut – se emite decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA;
  • mediu – reprezentantul legal al persoanei impozabile este invitat la sediul organului fiscal;
  • ridicat – decizia prin care se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.

2. Procedura privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit articolului 316 alineatul (12) litera e) din Codul fiscal a persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, în temeiul articolului 316 alineatul (11) litera h) din Codul fiscal, întrucât nu justificau intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor prevăzute în anexa numărul 2 la ordin (Anexa 3 din Ordin):
– contribuabilul depune cererea de înregistrare în scopuri de TVA,
– organul fiscal verifică:
           – datele de identificare ale administratorilor şi ale asociaţilor, precum şi ponderea deţinută de aceştia din urmă în capitalul social la data depunerii cererii;
             – dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la articolul 316 alineatul (11) din Codul fiscal şi respinge sau aprobă, după caz cererea;
              – dacă nu se îndeplineşte una din condiţiile de înregistrare prevăzute la articolul 316 alineatul (12) literele a)-d), respectiv dacă nu a încetat situaţia care a condus la anularea codului de TVA, situaţie în care cererea se respinge.

Deciziile vor cuprinde, motivele de fapt şi de drept care au format convingerea organului fiscal că persoana impozabilă nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA.        

3. Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA potrivit articolului 316 alineatul (11) litera h) din Codul fiscal care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA (Anexa 4 din Ordin):

– procedura se aplică persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal, în urma selecţiei efectuate lunar, în mod automat, prin intermediul aplicaţiei informatice dezvoltată la nivel central, în baza criteriilor stabilite de organul fiscal central, în scopul prevenirii şi limitării utilizării abuzive sau frauduloase a înregistrării în scopuri de TVA.
– persoanele impozabile care prezintă risc fiscal, care nu îndeplinesc condiţiile de scoatere din evidenţă ca plătitor de TVA prevăzute la articolul 316 alineatul (11) literele a) – e) din Codul fiscal, sunt invitate de organul fiscal în vederea evaluării intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice în sfera de aplicare a TVA; În urma analizei, organul fiscal emite, după caz:
– înştiinţarea privind menţinerea calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA;

– decizia privind anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA;

– data anulării este data comunicării deciziei de anulare.

După anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, organul fiscal procedează la înscrierea persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, a fost anulată şi aplică, procedura de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în cazul persoanelor impozabile care figurează în acest registru la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

Împotriva deciziilor emise se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării.

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentariile sunt închise.