Declararea si plata impozitului pe profit

libris.ro
★ ★ ★Declararea si plata impozitului pe profit   Declararea si plata impozitului pe profit pentru anul 2016

REGULA: SISTEMUL TRIMESTRIAL DE DECLARARE ŞI PLATĂ A IMPOZITULUI PE PROFIT

– Declararea şi plata impozitului pe profit se face trimestrial până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor I-III, impozitul datorat declarându-se în declaraţia 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”. [articolul 41 alineatul (1) din Codul fiscal]

 – Definitivarea şi plata impozitului pe profit anual se efectuează până la data de 25 martie inclusiv a anului următor, impozitul datorat declarându-se în declaraţia 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”(fară să se mai depună declaraţia 100 pentru trim. IV). [articolul 41 alineatul (1) şi articolul 42 alineatul (1) din Codul fiscal]

OPŢIONAL : SISTEMUL ANUAL DE DECLARARE ŞI PLATĂ A IMPOZITULUI PE PROFIT CU PLĂŢI ANTICIPATE EFECTUATE TRIMESTRIAL

Contribuabilii, cu excepţia celor prevăzuţi expres de lege, îşi pot exprima opţiunea, la începutul anului fiscal, pentru calculul, declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial, prin completarea formularului 012. [articolul 41 alineatul (2) şi (3) din Codul fiscal şi Ordin ANAF 726/2016]

Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, determină plăţile anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preţurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata, cu excepţia plăţii anticipate aferente trimestrului IV care se declară şi se plăteşte până la data de 25 decembrie, respectiv până la data de 25 a ultimei luni din anul fiscal modificat. [articolul 41 alineatul (8) din Codul fiscal]

!!!       Termenul până la care se efectuează plata impozitului anual este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit, respectiv 25 martie.[articolul 41 alineatul (2) din Codul fiscal]
!!!       Nu intră sub incidenţa acestor prevederi contribuabilii care se dizolvă cu lichidare, pentru perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare.[articolul 41 alineatul (8) din Codul fiscal]

EXCEPŢII:

1. DIZOLVARE CU LICHIDARE

– Pentru contribuabilii care se dizolvă cu lichidare în cursul unui an fiscal, perioada impozabilă se încheie la data încheierii operaţiunilor de lichidare, dar nu mai târziu de data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal teritorial. [articolul 16 alineatul (4) litera b) din Codul fiscal]

– Perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare se consideră un singur an fiscal. Persoanele juridice care se dizolvă cu lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit pentru perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare şi să plătească impozitul pe profit aferent până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal teritorial.
[articolul 16 alineatul (6) şi 41 alineatul (16) din Codul fiscal]

– Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile.[articolul 41 alineatul (17) din Codul fiscal]

2. URMĂTORII CONTRIBUABILI AU OBLIGAŢIA DECLARĂRII ŞI PLĂŢII ANUALE A IMPOZITULUI PE PROFIT PÂNĂ LA DATA DE 25 FEBRUARIE inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul:

–        organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale, organizaţiile patronale;
–        cultele religioase;
– unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior, particulare, acreditate, precum şi cele autorizate;
–        Societatea Naţională de Cruce Roşie din România;
–        asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari; [articolul 15, articolul 41 alineatul (5) litera a) şi articolul 42 din Codul fiscal]

– contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură. Încadrarea în aceste activităţi se face în baza Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, cu modificările ulterioare. Verificarea ponderii veniturilor obţinute de contribuabili din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură se face la sfârşitul fiecărui an fiscal, iar în situaţia în care veniturile majoritare se obţin din alte activităţi decât cele menţionate, se va aplica pentru anul fiscal următor sistemul trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut la art. 41 alin. (1) din Codul fiscal. [articolul 41 alineatul (5) litera b) din Codul fiscal şi punctul 41 alineatul (2) din norme]

3. INSTITUŢIILE DE CREDIT – persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit – persoane juridice străine – au obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. Termenul până la care se efectuează plata impozitului anual este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit, respectiv 25 martie. [articolul 41 alineatul (4) din Codul fiscal]

OPŢIONAL – CONTRIBUABILII PLĂTITORI DE IMPOZIT PE PROFIT POT OPTA PENTRU UN EXERCIŢIU FISCAL DIFERIT DE ANUL CALENDARISTIC

Contribuabilii care au optat, conform art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare, (utilizând formularul S1055) pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic pot opta ca anul fiscal să corespundă exerciţiului financiar, prin completarea formularului 014.

Primul an fiscal modificat include şi perioada anterioară din anul calendaristic cuprinsă între 1 ianuarie şi ziua anterioară primei zi a anului fiscal modificat, acesta reprezentând un singur an fiscal.
Modificarea anului fiscal se comunică organului fiscal în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării acestora, după caz. [articolul 16 alineatul (5) din Codul fiscal şi Ordin ANAF 726/2016]

Contribuabilii care au optat pentru ca anul fiscal să corespundă exerciţiului financiar au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv, până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la închiderea anului fiscal modificat. [articolul 42 alineatul (2) din Codul fiscal]

Baza legală:
–        Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
–        Hotărârea Guvernului 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
–        Ordin ANAF 726/2016 pentru aprobarea modelului formularului (012) “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”;
–        Ordin ANAF 3495/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) “Notificare privind modificarea anului fiscal”
–        Ordin ANAF 3386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 “Decont privind accizele”

Sursa: ANAF

Declararea si plata impozitului pe profit pentru anul 2013

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentariile sunt închise.