Declaratia 010 – Declaratia de inregistrare fiscala

cadouri de craciun

........................................................................................................................................ Declaratia 010 – Declaratia de inregistrare fiscala/Declarația de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entități fără personalitate juridică, se completează şi se depune de către persoanele juridice, asocierile şi alte entități fără personalitate juridică, 

cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.
Declarația se depune, direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.
Organul fiscal competent este:
‐ pentru contribuabilii care se înregistrează direct, prin împuternicit sau reprezentant legal, organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declarației de mențiuni, organul fiscal în a cărui evidență este înregistrat;
‐ pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.
Formularul se completează în două exemplare, înscriindu‐se cu majuscule, citeț şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

Inregistrarea in vectorul fiscal

1. Taxa pe valoarea adăugată
Se completeaza de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA inainte de realizarea unor operațiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere

Atentie!

Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operațiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art.145 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din operațiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art.141 alin.(2) lit.a), b), e) şi f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:
a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate de persoana impozabilă;
b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 1.2 se completeaza în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, estimând o cifră de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art.152, alin.(1) din Codul fiscal,  al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de BNR la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie.
Rândul 1.3 se completeaza în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi estimează o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art.152, alin.(1) din Codul fiscal, constituită din operațiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art.145, alin.(2), lit.b) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din operațiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art.141, alin.(2), lit.a), b), e) şi f) din Codul fiscal, cu modificările şicompletările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:
a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251, alin. (1), pct. 3 din Codul fiscal, efectuate de persoana impozabilă;
b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143, alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Plafonul de scutire prevăzut la art. 152, alin. (1) din Codul fiscal, se determină proporțional cu perioada rămasă de la înființare şi până la sfârşitul anului, fracțiunea de lună considerându‐se o lună calendaristică întreagă.
Rândul 1.4 se completeaza de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operațiuni care nu dau drept de deducere a TVA‐ului.
Rândul 1.5 se completeaza în cazul contribuabililor care efectuează operațiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA‐ului, conform art. 145, alin. (2), lit. b) din Codul fiscal.
Rândul 1.6 se completeaza în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art. 141, alin. (3) din Codul fiscal, ulterior desfăşurării de operațiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere
Rândurile 1.7 ‐ 1.10 se completează numai în cazul în care s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A.
Se marchează cu “X” în funcție de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire sau prin opțiune.
Rândurile 1.11 (1.11.1 – 1.11.2) se completeaza de către persoanele impozabile care au obligația să solicite organelor fiscale competente înregistrarea în scopuri de TVA, dacă încetează situația care a condus la scoaterea din evidență, fără a fi aplicabile prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi prevăzut la art.152 din Codul fiscal, în anul calendaristic respectiv. În această situație, persoanele impozabile trebuie să continue aplicarea regimului fiscal privind TVA pe care l‐au avut înainte de a interveni starea inactivitate fiscală sau inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului.
Rândul 1.12 se completează în cazul în care s‐a bifat căsuța 2 de la lit.A, dacă urmare calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală. Cifra de afaceri din anul precedent obținută sau, după caz, recalculată de către contribuabil, potrivit prevederilor art. 152, alin. (2) sau (5), după caz, din Codul fiscal, se calculează în lei, pe baza informațiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operațiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declarația de mențiuni.
Rândul 1.13. Perioada fiscală Se marchează cu “X” perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA. Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561, alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.
Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal,  în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561, alin. (2) din Codul fiscal,  persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.
În cazul în care contribuabilul foloseşte, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA
Rândurile 1.14, 1.15 şi 1.16 se completează numai în cazul în care s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A. Se marchează cu “X” în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.
Rândul 1.16. Data scoaterii din evidență se stabileşte conform prevederilor titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, şi a normelor de aplicare.
Rândul 2. Impozit pe profit
La înregistrarea inițială se marchează cu “X” numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.
Rândurile 2.1 şi 2.2 se completeaza, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A.
Rândurile 2.3.1 şi 2.3.2. Se completeaza perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.
Rândul 3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor
La înregistrarea inițială se marchează cu “X” de către contribuabilii care, devin plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit prevederilor art.1128 , alin.(1) din Codul fiscal.
Rândurile 3.1 şi 3.2 se completeaza în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A.
Atenție! Data luării în evidență şi scoaterii din evidență se stabileşte conform prevederilor titlului IV^1 “Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” din Codul fiscal.
Rândul 4. Accize
La înregistrarea inițială se completeaza de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.
Rândul 5. Impozit la țițeiul din producția internă
Se completeaza numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.
Rândul 6. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor si contribuții sociale
La înființare :
Rândul 6.1.1 “Număr mediu de salariați estimat de până la 3 salariați exclusiv” şi rândul 6.1.2 „Venit total estimat de până la 100.000 euro” se marchează de către contribuabilii prevăzuți la art. 29619, alin. (1^7) din  Codul fiscal, care se înființează în cursul anului şi care estimează că, în cursul anului, vor avea un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv şi, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro.
Perioada fiscală :
Rândul 6.2.1 se completeaza de contribuabilii care au obligația de a declara lunar impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuții sociale, potrivit legii.

Rândul 6.2.2 se completeaza de contribuabilii care îndeplinesc condițiile de la art.58, alin.(2) din Codul fiscal, şi care optează pentru declararea lunară a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi a contribuțiilor sociale, potrivit legii.
Atenție! Rândul 6.2.2 “Perioada fiscală lunară prin opțiune” se poate marca numai după data de 01.01.2012.
Rândul 6.2.3 se completeaza de contribuabilii prevăzuți la art. 29619 , alin.(11) din Codul fiscal.
Rândul 6 3. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor
Se completeaza numai de contribuabilii care, au obligația de declarare a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor.
Rândul 6.4. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate
Se completeaza numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Codului fiscal,  şi Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.
Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 6.5. Contribuția de asigurări pentru şomaj
Se completeaza numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Codului fiscal,  şi Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forței de muncă.
Rândul 6.6. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Se completeaza numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Codului fiscal şi Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
Rândul 6.7. Contribuția de asigurări sociale
Se completeza numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Codului fiscal şi Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Rândul 6.8. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Se completeaza numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Codului fiscal şi Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.
Rândul 6.9. Contribuția pentru concedii şi indemnizații
Se completeaza de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Codului fiscal şi Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006.
Rândul 7. Redevențe miniere
La înregistrarea inițială se marchează cu “X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.
Rândul 8. Redevențe petroliere
La înregistrarea inițială se marchează cu “X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.

Important! Declaratia 010 se completeaza si in cazul in care societatea se dizolva cu lichidare, se dizolva fără lichidare (fuziune sau divizare – in cazul în care fuziunea are loc prin contopire, se va completa şi codul de identificare fiscală al unității rezultate în urma fuziunii) sau  se radiaza.

termostate termostate centrale termostate ambient termostate salus termostate centrala termostate dedeman termostate de ambient fara fir termostate mecanice termostate calorifer termostate honeywell termostate centrale termostate ambient termostate salus termostate centrala termostate dedeman termostate de ambient fara fir termostate mecanice termostate calorifer termostate honeywell termostate de contact termostate ambient termostate ambient computherm termostate auraton termostate ambient fir termostate ambient cu fir termostate ariston fara fir termostate auto termostate ambientale termostate ariston termostate ambient fara fir termostate bimetalice termostate bosch termostate baxi termostate boilere electrice termostate boilere termostati bpt termostat bmw e46 termostat bmw e36 termostat boiler termostat bmw e46 320d termostate centrale termostate centrala termostate calorifer termostate centrala fara fir termostate camera termostate counter termostate cluj termostate celsius termostate cu bratara termostate calorifere electrice termostate de ambient termostate de camera termostate dedeman termostate de ambient fara fir termostate de contact termostate de ambient wireless termostate de camera fara fir termostate de teava termostate de ambient dedeman termostate de ambianta termostate electronice termostate euroster termostate electrice termostate electronice scheme termostate electronice calorifer termostat egr bmw e46 termostat e46 termostat egr termostat egr bmw e46 320d termostat ego termostate fara fir termostate frigider termostate fier de calcat termostate forum termostate frigidere termostate frigidere preturi termostate fara fir centrale termice termostate fara fir programabile termostate fara fir salus termostat frigider termostat golf 3 termostat golf 4 termostat golf 2 termostat golf 4 1.9 tdi termostat golf 3 1.8 termostat gates termostat golf 3 1.9 tdi termostat golf iv termostat gorenje termostat golf 3 1.6 termostate honeywell termostate herz termostate honeywell preturi termostate heimeier termostate heiss termostat herz termostat honda civic termostat heimeier termostat honda accord termostat hyundai accent termostate inteligente termostate immergas termostate industriale termostate imit termostate ieftine termostate incalzire pardoseala termostate internet termostate incubator termostate iasi termostate incubatoare termostaten i bilen termostaten i kroppen piggen i termostaten borra hål i termostaten termostaten i kylskåpet stiftet i termostaten pinnen i termostaten termostaten i hjernen mjölk i termostaten tjuter i termostaten termostate junkers termostat jumo termostat ju 2t100 termostat jeep grand cherokee 2.7 crd termostat julabo termostat jaguar x-type termostat jeep cherokee 2.8 crd termostat jeep grand cherokee termostat jeep cherokee termostat junkers tr 12 termostat k59 termostat ksd301 termostat k54 termostat k50 termostat k59 pret termostat ksd termostat kts 011 kto 011 thermostat termostat kemot termostat kst 207 termostate logictherm termostate la dedeman termostat logan termostat logan 1.4 termostat logan 1.4 pret termostato lafayette termostat laguna 2 termostat logan pret termostat land rover freelander termostat laguna 1 termostate mecanice termostate motan termostate mecanice centrale termice termostate md termostat matiz termostat mondeo mk3 termostat mecanic termostat motan termostat mazda 323f termostat mondeo termostate nest termostat nubira termostat nissan primera p11 termostat nissan almera termostat nissan primera termostat nest termostat nedir termostat ne işe yarar termostat nasıl çalışır termostat na kotol termostate oradea termostat opel astra g termostat opel vectra b termostat opel astra f termostat opel corsa b termostat opel vectra c termostat opel astra h termostat opel zafira termostat opel termostat opel vectra b 1.8 16v termostate pentru centrale termice termostate pt centrale termice termostate pitesti termostate pentru centrale termostate pentru calorifere termostate purmo termostate pentru centrale termice vaillant termostate pentru centrale termice de apartament termostate programabile termostate panouri radiante termostate q3 termostate q7 termostat q7 termostat q3 termostat q7rf termostat q3rf termostat q7 manual termostat q7 wireless termostat q3 manual termostat q7 rf manual termostate romstal termostate rehau termostate radiatoare electrice termostate ranco termostate radiator termostate radio centrale termice termostate reglabile termostat rover 75 termostat renault megane termostati ranco termostate salus termostate salus fara fir termostate siemens termostate salus forum termostat salus termostati siemens termostat skoda fabia termostat skoda octavia termostat skoda octavia 1.9 tdi termostat skoda felicia zásuvka s termostatem ventilátor s termostatem přímotop s termostatem remoska s termostatem baterie s termostatem hrnec s termostatem infrazářič s termostatem armatura s termostatem konvice s termostatem konvektor s termostatem termostate termice termostate timisoara termostat tico termostat teava termostat tecasa termostate centrale termice termostat t2 termovar thermostat termostat til gulvvarme termostat till element termostate uponor termostat unde radio termostat ulei ford mondeo termostat uni xh termostat ut 72 termostat ua741 termostat ulei termostat uponor termostat universal termostat ut200 termostate viessmann termostate vaillant termostate ventiloconvectoare termostati vimar termostat vernet termostat vectra b termostat vectra c termostat vernet opinie termostat vw passat b5 termostat vana termostate wireless centrale termice termostate wireless termostate wifi termostat wireless termostat wahler termostat wikipedia termostat wireless centrala termica termostat wireless pret termostat wireless computherm termostat whirlpool termostat xsara termostat xantia termostat x16xel termostat x16szr termostat x16sz termostat x20dtl x25xe thermostat xsara picasso thermostat x18xe1 thermostat termostati x riscaldamento termostat y20dth termostat yamaha termostat yamaha dt 125 termostat yamaha aerox termostat y17dt termostat youtube termostat yamaha majesty 125 termostat yamaha r1 termostat yamaha majesty termostat yamaha majesty 250 termostat zafira termostat z kapilarą 0-90 termostat zanussi termostat za bojler termostat za inkubator termostat z kapilarą termostat za ta pec termostat zasada działania termostat za centralno termostat za frizider bateria z termostatem grzałka z termostatem baterie z termostatem grzałka z termostatem do akwarium bateria z termostatem opinie farelka z termostatem baterie z termostatem opinie grzałka z termostatem do bojlera grzejnik z termostatem bateria z termostatem jak działa termostate 0-300 termostat 0-10v termostat 0-300 termostat 0 120 termostat 0-100 termostat 077b6532 termostat 0-90c termostat 0-30 termostat 0-200 termostat 0 c termostate 0-300 termostat 12v termostat 1.9 tdi termostat 16a termostat 1.8t termostat 10 termostat 16a 250v termostat 1.5 dci termostat 1.6 hdi termostat 1.4 hdi termostat 100°c 25t65 thermostat termostat 220 termostat 2.0 hdi termostat 206 termostat 200 grade termostat 250 grade termostat 2.0 tdi termostat 2 temperaturi /9 programe radio 091flrf termostat 2.5 tdi audi termostat 206 peugeot 2 termostater på radiator centrala cu 2 termostate radiator 2 termostater radiator med 2 termostater termostat 380v termostat 300 termostat 300 grade termostat 307 termostat 320d termostat 320d e46 termostat 300c 3ie thermostat termostat 38 grade termostat 320 grade termostat 40 grade termostat 40 termostat 400 grade termostat 40 c termostat 4133l507 termostat 4 zone termostat 4efe termostat 4 20ma thermostat 4 termostat 400v termostat 50-300 termostat 50 320°c termostat 500 grade termostat 555 termostat 50 grade termostat 530d e39 termostat 5 grade termostat 5839 termostat 50-250 thermostat 5°c thermostate 5 termostate 6 termostat 6 termostat 6/7 termostat 60 grade termostat 60730 termostat 60 thermostat 6 degrees thermostat 60 c termostat 61113 termostat 61113 ekoreg termostate 6 termostate 7 termostat 7 termostat 741 termostat 70 c termostat 7c1.1r301 thermostat 716 ru termostat 70 grade termostat 716r termostat 7c1 termostat 7c1.1r306.50a termostate 7 termostat 80 grade termostat 8719 termostat 87561 thermostat 8 termostat 850 termostat 82 czy 88 termostat 80°c termostat 80 termostat 81465 termostat 868 termostat 90 grade termostat 92 grade termostat 908 rf termostat 908 termostat 90°c termostat 9 termostat 940 termostat 90 stopni termostat 93410 termostat 95°c termostat 10 termostat 100°c termostat 10a 250v termostat 105 termostat 100 termostat 1000 grade termostat 105 c termostat 100 grade termostat 100 c termostat 101

Comentarii

Declaratia 010 – Declaratia de inregistrare fiscala — 3 comentarii

  1. Exista un formular electronic editabil pentru declaratia actualizata 010 pe undeva?
    Multumesc si zi buna va doresc!