Declaratia 010 – Declaratia de inregistrare fiscala

libris.ro
★ ★ ★ Declaratia 010 – Declaratia de inregistrare fiscala/Declarația de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entități fără personalitate juridică, se completează şi se depune de către persoanele juridice, asocierile şi alte entități fără personalitate juridică, 

cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.
Declarația se depune, direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.
Organul fiscal competent este:
‐ pentru contribuabilii care se înregistrează direct, prin împuternicit sau reprezentant legal, organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declarației de mențiuni, organul fiscal în a cărui evidență este înregistrat;
‐ pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.
Formularul se completează în două exemplare, înscriindu‐se cu majuscule, citeț şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

Inregistrarea in vectorul fiscal

1. Taxa pe valoarea adăugată
Se completeaza de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA inainte de realizarea unor operațiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere

Atentie!

Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operațiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art.145 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din operațiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art.141 alin.(2) lit.a), b), e) şi f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:
a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate de persoana impozabilă;
b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 1.2 se completeaza în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, estimând o cifră de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art.152, alin.(1) din Codul fiscal,  al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de BNR la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie.
Rândul 1.3 se completeaza în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi estimează o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art.152, alin.(1) din Codul fiscal, constituită din operațiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art.145, alin.(2), lit.b) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din operațiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art.141, alin.(2), lit.a), b), e) şi f) din Codul fiscal, cu modificările şicompletările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:
a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251, alin. (1), pct. 3 din Codul fiscal, efectuate de persoana impozabilă;
b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143, alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Plafonul de scutire prevăzut la art. 152, alin. (1) din Codul fiscal, se determină proporțional cu perioada rămasă de la înființare şi până la sfârşitul anului, fracțiunea de lună considerându‐se o lună calendaristică întreagă.
Rândul 1.4 se completeaza de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operațiuni care nu dau drept de deducere a TVA‐ului.
Rândul 1.5 se completeaza în cazul contribuabililor care efectuează operațiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA‐ului, conform art. 145, alin. (2), lit. b) din Codul fiscal.
Rândul 1.6 se completeaza în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art. 141, alin. (3) din Codul fiscal, ulterior desfăşurării de operațiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere
Rândurile 1.7 ‐ 1.10 se completează numai în cazul în care s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A.
Se marchează cu “X” în funcție de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire sau prin opțiune.
Rândurile 1.11 (1.11.1 – 1.11.2) se completeaza de către persoanele impozabile care au obligația să solicite organelor fiscale competente înregistrarea în scopuri de TVA, dacă încetează situația care a condus la scoaterea din evidență, fără a fi aplicabile prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi prevăzut la art.152 din Codul fiscal, în anul calendaristic respectiv. În această situație, persoanele impozabile trebuie să continue aplicarea regimului fiscal privind TVA pe care l‐au avut înainte de a interveni starea inactivitate fiscală sau inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului.
Rândul 1.12 se completează în cazul în care s‐a bifat căsuța 2 de la lit.A, dacă urmare calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală. Cifra de afaceri din anul precedent obținută sau, după caz, recalculată de către contribuabil, potrivit prevederilor art. 152, alin. (2) sau (5), după caz, din Codul fiscal, se calculează în lei, pe baza informațiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operațiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declarația de mențiuni.
Rândul 1.13. Perioada fiscală Se marchează cu “X” perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA. Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561, alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.
Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal,  în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561, alin. (2) din Codul fiscal,  persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.
În cazul în care contribuabilul foloseşte, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA
Rândurile 1.14, 1.15 şi 1.16 se completează numai în cazul în care s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A. Se marchează cu “X” în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.
Rândul 1.16. Data scoaterii din evidență se stabileşte conform prevederilor titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, şi a normelor de aplicare.
Rândul 2. Impozit pe profit
La înregistrarea inițială se marchează cu “X” numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.
Rândurile 2.1 şi 2.2 se completeaza, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A.
Rândurile 2.3.1 şi 2.3.2. Se completeaza perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.
Rândul 3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor
La înregistrarea inițială se marchează cu “X” de către contribuabilii care, devin plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit prevederilor art.1128 , alin.(1) din Codul fiscal.
Rândurile 3.1 şi 3.2 se completeaza în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A.
Atenție! Data luării în evidență şi scoaterii din evidență se stabileşte conform prevederilor titlului IV^1 “Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” din Codul fiscal.
Rândul 4. Accize
La înregistrarea inițială se completeaza de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.
Rândul 5. Impozit la țițeiul din producția internă
Se completeaza numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.
Rândul 6. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor si contribuții sociale
La înființare :
Rândul 6.1.1 “Număr mediu de salariați estimat de până la 3 salariați exclusiv” şi rândul 6.1.2 „Venit total estimat de până la 100.000 euro” se marchează de către contribuabilii prevăzuți la art. 29619, alin. (1^7) din  Codul fiscal, care se înființează în cursul anului şi care estimează că, în cursul anului, vor avea un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv şi, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro.
Perioada fiscală :
Rândul 6.2.1 se completeaza de contribuabilii care au obligația de a declara lunar impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuții sociale, potrivit legii.

Rândul 6.2.2 se completeaza de contribuabilii care îndeplinesc condițiile de la art.58, alin.(2) din Codul fiscal, şi care optează pentru declararea lunară a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi a contribuțiilor sociale, potrivit legii.
Atenție! Rândul 6.2.2 “Perioada fiscală lunară prin opțiune” se poate marca numai după data de 01.01.2012.
Rândul 6.2.3 se completeaza de contribuabilii prevăzuți la art. 29619 , alin.(11) din Codul fiscal.
Rândul 6 3. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor
Se completeaza numai de contribuabilii care, au obligația de declarare a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor.
Rândul 6.4. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate
Se completeaza numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Codului fiscal,  şi Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.
Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 6.5. Contribuția de asigurări pentru şomaj
Se completeaza numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Codului fiscal,  şi Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forței de muncă.
Rândul 6.6. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Se completeaza numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Codului fiscal şi Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
Rândul 6.7. Contribuția de asigurări sociale
Se completeza numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Codului fiscal şi Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Rândul 6.8. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Se completeaza numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Codului fiscal şi Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.
Rândul 6.9. Contribuția pentru concedii şi indemnizații
Se completeaza de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Codului fiscal şi Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006.
Rândul 7. Redevențe miniere
La înregistrarea inițială se marchează cu “X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.
Rândul 8. Redevențe petroliere
La înregistrarea inițială se marchează cu “X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.

Important! Declaratia 010 se completeaza si in cazul in care societatea se dizolva cu lichidare, se dizolva fără lichidare (fuziune sau divizare – in cazul în care fuziunea are loc prin contopire, se va completa şi codul de identificare fiscală al unității rezultate în urma fuziunii) sau  se radiaza.

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentarii

Declaratia 010 – Declaratia de inregistrare fiscala — 3 comentarii

  1. Exista un formular electronic editabil pentru declaratia actualizata 010 pe undeva?
    Multumesc si zi buna va doresc!