Declaratia 200 – descarca ultima versiune


DeClub.ro  
★ ★ ★Declaratia 200 – Declaraţie privind veniturile realizate din România pentru anul 2014, conform OPANAF 3883/ 24.12.2013, a fost actualizata in data de 11.02.2015, aceasta ajungand la versiunea 2.0.0.

Declaratia 200 precum si ultimele versiuni ale declaratiilor in format PDF pot fi descarcate de pe pagina “Descarca declaratii fiscale” , aflata in meniul superior.

Declaratia 200 se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într‐o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:
1.1. Activități independente;
1.2. Cedarea folosinței bunurilor;
1.3. Activități agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
1.4. Transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise;
1.5. Operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.
1.1. Activități independente
1.1.1. venituri comerciale – din fapte de comerț, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, practicarea unei meserii, inclusiv din activități adiacente, precum şi venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente;
Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate, în condițiile legii, în categoria venituri din activități independente, bifează căsuța “Cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente”.
Veniturile şi cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale anuale sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de raportare.
1.1.2. venituri din profesii libere – din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condițiile legii;
1.1.3. venituri din drepturi de proprietate intelectuală ‐ brevete de invenție, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerț, procedee tehnice, know‐how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.
Contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulți plătitori, depun o singură declarație.
1.1.4. În cazul societății civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activități independente.
Persoanele fizice care obțin venituri dintr‐o activitate desfăşurată într‐o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, asimilează venitul distribuit, venitului net anual din activități independente.
1.1.5. Declaratia 200 se depune şi de către persoanele fizice care au realizat venituri din activități independente pentru care impozitul reținut la sursă de plătitorii de venituri reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual, potrivit Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au optat pentru impozitarea finală de către plătitorul de venit.
Venitul cuvenit unei persoane fizice, dintr‐o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV^1 din Codul fiscal, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activități independente, din care se deduc contribuțiile obligatorii în vederea obținerii venitului net anual.
1.1.6. Nu au obligația depunerii declarației, persoanele fizice pentru care impozitul reținut de plătitorii de venituri este final, potrivit opțiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
1.1.7. Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepția persoanelor care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu sau stabilit plăți anticipate, conform legii.
1.1.8. Contribuabilii care desfăşoară o activitate impusă pe norme de venit şi care, în cursul anului fiscal de raportare, îşi completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclatorul activităților pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, vor fi impuşi în sistem real de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea fracțiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net rezultat din evidența contabilă.
1.1.9. În cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități şi/sau transformării formei de exercitare a acesteia într‐o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului, venitul net/pierderea se determină separat pentru fiecare perioadă în care activitatea independentă a fost desfăşurată de contribuabil într‐o formă de organizare prevăzută de lege. Venitul net anual/Pierderea anuală se determină prin însumarea venitului net/pierderii înregistrat/înregistrate în toate perioadele fiscale din anul fiscal în care a avut loc schimbarea şi/sau transformarea formei de exercitare a activității şi se înscrie în declarație.
1.1.10. Declaratia 200 se completează pentru fiecare categorie de venit şi pentru fiecare sursă de realizare a venitului.
1.2. Cedarea folosinței bunurilor mobile şi imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal.
1.2.1. Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează Declaratia 200 pentru fiecare sursă de venit.
1.2.2. În cazul veniturilor din arendă, Declaratia 200 se depune de către persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real.
1.2.3. În cazul cedării folosinței bunurilor deținute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004.
1.2.4. Nu au obligația depunerii declarației, persoanele fizice prevăzute la art.63 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părți este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condițiile pentru
calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente, pentru care plățile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, şi impozitul este final, cu următoarele excepții, pentru care există obligația depunerii declarației:
‐ pentru situațiile în care, declarația de venit estimativ a fost depusă în luna decembrie şi pentru care nu s‐au stabilit plăți anticipate, conform legii;

‐ pentru situațiile în care, intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepția situațiilor prevăzute la art.82 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
‐ pentru situațiile în care, investițiile la bunurile mobile şi imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deținător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinței bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.
1.3. Activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real:
‐ venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;
‐ venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;
‐ venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea.
Declaratia 200 se depune de contribuabilii care desfăşoară activitatea în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.
Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declarația având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.
Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activități agricole cu impunere finală, din valorificarea produselor agricole obținute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități pentru utilizare ca atare, potrivit art.74 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
1.4. Transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise
Declaratia 200 se depune de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise şi au obligația stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
În cazul câştigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului, se au în vedere dispozițiile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi normele privind determinarea, reținerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obținut de persoanele fizice, aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor publice şi al preşedintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.
1.5. Operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Declaratia 200 se depune de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câştiguri/pierderi din operațiuni de vânzare ‐ cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare şi au obligația stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
În cazul operațiunilor de vânzare ‐ cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operațiuni similare, la completarea formularului se au în vedere dispozițiile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Termenul de depunere şi organul fiscal competent
2.1. Termen de depunere:
‐ anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului;
‐ ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaratia 200 anterioară, prin completarea unei declarații rectificative până la termenul prevăzut de lege, situație în care se va înscrie “X” în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.

★ ★ ★


★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.