Declaratia 201 – Declaratia privind veniturile realizate din strainatate

libris.ro
★ ★ ★declaratia 201Declaratia 201 – “Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate” pentru veniturile anului 2013, are ca termen limita de depunere data de 26 mai 2014.
Declaraţia se completează şi se depune de către:

 • persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România;
 • persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţiile de rezidenţă.

Declaraţia se depune pentru veniturile din străinătate, impozabile în România, cum ar fi:

 • venituri din profesii libere;
 • venituri din activităţi comerciale;
 • venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 • venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
 • venituri din activităţi agricole;
 • venituri sub formă de dividende;
 • venituri sub formă de dobânzi;
 • venituri din premii;
 • venituri din jocuri de noroc;
 • venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
 • câştiguri din transferul titlurilor de valoare;
 • venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen.

ATENŢIE! Declaraţia se depune şi de persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, şi de persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art.40, alin.(2) din Codul fiscal, care desfăşoară activitate salarială în străinătate şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România):

 • în cazul în care acelaşi venit din salarii a fost supus impunerii atât în România, cât şi în străinătate.
 • în cazul în care persoana fizică a fost prezentă în străinătate pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care s-a desfăşurat activitatea;
 • în cazul în care detaşarea în străinătate a persoanei fizice a încetat înainte de perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua reţinerea diferenţelor de impozit, întrucât între părţi (angajat-angajator) nu mai există relaţii contractuale generatoare de venituri din salarii.

Veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare, precum şi impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unităţi monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual al pieţei valutare, comunicat de BNR, din anul de realizare a venitului.

În cazul în care acelaşi venit din salarii este supus impunerii atât în România, cât şi în străinătate, statului străin revenindu-i dreptul de impunere potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu respectivul stat, regularizarea impozitului datorat de rezidentul român se realizează de organul fiscal competent din România, la cererea contribuabilului, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei. În acest caz, declaraţia reprezintă şi cerere de restituire.

În vederea regularizării de către organul fiscal a impozitului pe salarii datorat în România pentru activitatea desfăşurată în străinătate, persoanele fizice depun declaraţia la organul fiscal competent, însoţită de următoarele documente justificative:

 • documentul întocmit de angajatorul rezident în România ori de către un sediu permanent în România care efectuează plăţi de natură salarială, din care să rezulte venitul bază de calcul al impozitului şi impozitul reţinut în România pentru salariul plătit în străinătate;
 • contractul de detaşare;
 • documente justificative privind încetarea raportului de muncă, după caz;
 • certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil, eliberat de autoritatea competentă a statului străin, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat şi impozitul plătit în celălalt stat, eliberat de autoritatea competentă din ţara în care s-a obţinut venitul, precum şi orice alte documente care pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate, pentru situaţia în care dreptul de impunere a revenit statului străin.

Atenţie! Veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nu se declară şi nu fac obiectul creditului fiscal extern.

Veniturile se declară pentru fiecare ţară – sursă a veniturilor şi pentru fiecare categorie de venit realizat.

 Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia.

Veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare, precum şi impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unităţi monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului.

Veniturile se declară pentru fiecare ţară-sursă a veniturilor şi pentru fiecare categorie de venit realizat.
Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia, potrivit Codului fiscal.
Cursurile de schimb ale pieţelor valutare pot fi vizualizate pe site-ul BNR.
Declaratia 201 se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora potrivit dispoziţiilor OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect datele prevăzute de formular. Formularul se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Declaratia 201 se poate obţine gratuit de la sediul unităţilor fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul ANAF dand clic AICI.
Declaratia 201 privind veniturile realizate din străinătate se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal.

Depunerea formularului 201 după data de 26 mai 2014 precum şi nedepunerea acestuia se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 50 şi 500 lei.

Baza legală: art. 90 alin. (3) din Codul Fiscal, OPANAF nr. 52/2012, art. 219, alin. (3) din Codul de Procedură Fiscală.

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.