Declaratia 205

libris.ro
★ ★ ★declaratia 205

Declaratia 205 se completează şi se depune de către plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, conform titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal).

Declaratia 205 se completează şi se depune şi de către intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor, în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii, sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

În cazul în care, în cursul anului, la nivelul aceluiaşi plătitor, au fost efectuate plăţi privind mai multe tipuri de venituri prevăzute la secţiunea III “Date privind natura veniturilor”, se completează un singur formular.

Pentru fiecare tip de venit plătit prevăzut la secţiunea III “Date privind natura veniturilor” se generează în acelaşi formular câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare, pe beneficiari de venit, aferente anului de raportare.

În cazul veniturilor din salarii se generează tabelul prevăzut la secţiunea V “Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii”, iar pentru celelalte venituri plătite se generează câte un tabel prevăzut la secţiunea IV “Date informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, înscriindu-se datele corespunzătoare tipului de venit plătit.

Termenul de depunere a declaraţiei 205

Declaratia 205 se completează şi se depune anual:

 • până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat;
 • ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă, în condiţiile art. 84 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie în care se va înscrie “X” în căsuţa prevăzută în acest scop.

ATENŢIE: Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe tipuri de venit şi va cuprinde numai poziţiile corectate, declarate eronat în declaraţia iniţială, sau poziţiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în declaraţia iniţială.

În cazul în care declaraţia se corectează prin eliminarea unei poziţii declarate eronat în declaraţia iniţială se va proceda astfel:

 • în tabelul de la secţiunea IV “Date informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, generat pe tipuri de venit, se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaraţia iniţială, iar la col. 4 – 7 se va înscrie cifra “0” (zero);
 • în tabelul de la secţiunea V “Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii” se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaraţia iniţială, iar la col. 4 – 8 se va înscrie cifra “0” (zero).

Organul fiscal competent

Declaratia 205 se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistraţi în evidenţa fiscală.

În cazul contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, declaraţia se depune la organul fiscal pe a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat, potrivit legii.

În cazul sediilor secundare înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii, declaraţia corespunzătoare activităţii sediilor secundare, se depune de contribuabilul care le-a înfiinţat, pe codul de înregistrare fiscală al acestuia, la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul.

Pentru angajaţii care au fost detaşaţi la o altă entitate, declaraţia se completează de către angajator sau de către plătitorul de venituri din salarii în cazul în care angajatul detaşat este plătit de entitatea la care a fost detaşat.

În situaţia în care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajaţii au fost detaşaţi, angajatorul care a detaşat comunică plătitorului de venituri din salarii la care aceştia sunt detaşaţi date referitoare la deducerea personală la care este îndreptăţit fiecare angajat.

Pe baza acestor date plătitorul de venituri din salarii la care angajaţii au fost detaşaţi întocmeşte statele de salarii şi calculează impozitul, în scopul completării declaraţiei.

Modul de completare şi depunere

Declaratia 205 se completează cu ajutorul programului de asistenţă, care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date (fişier XML) prevăzute în anexa nr. 5 la ordin.

Plătitorii de venituri au obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent, în format electronic (format PDF, cu fişier XML ataşat), pe suport magnetic sau optic, care va fi însoţit de exemplarul în format hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii.

Formatul hârtie se listează prin funcţiile aplicaţiei informatice de asistenţă la completarea declaraţiei şi cuprinde situaţia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit şi pe tipuri de venituri, cuprinse în secţiunea IV “Date informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” şi în secţiunea V “Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii” din formular.

Declaratia 205 se listează în două exemplare:

 • originalul se depune la organul fiscal, în format hârtie, semnat şi ştampilat, împreună cu formatul electronic al declaraţiei, fişierul XML ataşat;
 • copia se păstrează de către plătitorul de venituri.

Declaratia 205 poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere de declaraţii on-line.

Completarea declaraţiei

În rubrica “Anul” se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2012) anul pentru care se completează declaraţia.

Secţiunea I “Date de identificare a plătitorului de venit”

În caseta “Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului de venit, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicit, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica “Funcţia” din formular se înscrie “Împuternicit”.

În cazul în care plătitorul de venit are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul “RO”.

În rubrica “Denumire/Nume, prenume” se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele plătitorului de venit.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului de venit.

Secţiunea II “Date recapitulative”

Tabelul se generează cu ajutorul programului de asistenţă şi reprezintă situaţia centralizatoare a datelor declarate la secţiunea IV şi/sau secţiunea V, pe tipuri de venit.

Col. 2 – 6 se completează cumulat, pe tipuri de venit.

4. Secţiunea III “Date privind natura veniturilor” Se bifează căsuţa corespunzătoare tipului de venit plătit:

 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
 • venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;
 • venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
 • venituri din activităţi independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere;
 • venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni similare;
 • venituri obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art. 78 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal;
 • câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
 • venituri din salarii;
 • venituri din dividende;
 • venituri din dobânzi;
 • câştiguri din transferul valorilor mobiliare în cazul societăţilor închise şi al părţilor sociale;
 • venituri din lichidarea persoanei juridice;
 • venituri din premii;
 • venituri din jocuri de noroc;
 • venituri din pensii;
 • venituri din activităţi agricole;
 • venituri din arendare;
 • venituri din alte surse.

Căsuţa “Venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent” [lit. b)] se bifează numai în cazul în care, potrivit Codului fiscal, plătitorul are obligaţia reţinerii la sursă a impozitului pentru veniturile plătite.

Căsuţa “Venituri din activităţi independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere” [lit. d)] se bifează în cazul venitului realizat de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere, care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IVA1 din Codul fiscal şi care este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activităţi independente.

Căsuţa “Câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise” [lit. g)] se bifează în cazul câştigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, pentru care beneficiarul de venit are obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale.

În cazul câştigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului se au în vedere dispoziţiile Codului fiscal, ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi normele privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital din transferul titlurilor de valoare obţinut de persoanele fizice, aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.

Căsuţa “Venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare” [lit. e)] se bifează în cazul câştigului rezultat din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Căsuţa “Venituri obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art. 78 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal” [lit. f)] se bifează în cazul veniturilor obţinute din valorificarea, prin centrele de colectare, a bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente şi/sau activităţi agricole, în mod individual sau într-o formă de asociere, precum şi venituri din cedarea folosinţei bunurilor determinate în sistem real.

ATENŢIE: În situaţia în care veniturile se realizează din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente şi/sau activităţi agricole într-o formă de asociere se vor avea în vedere şi instrucţiunile de la secţiunea IV, col. 1 şi col. 2.

Căsuţa “Câştiguri din transferul valorilor mobiliare în cazul societăţilor închise şi al părţilor sociale” [lit. k)] se bifează în cazul câştigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare în cazul societăţilor închise şi a părţilor sociale, pentru care impozitul reţinut de plătitorul de venit este final, potrivit legii.

Căsuţa “Venituri din activităţi agricole” [lit. p)] se bifează în cazul veniturilor din activităţi agricole realizate de persoanele fizice din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Codul fiscal şi Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 190/2009 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea şi plata impozitului pe veniturile băneşti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, cu modificările ulterioare.

Căsuţa “Venituri din arendare” [lit. q)] se bifează în cazul veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, realizate de persoanele fizice care nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real.

Pentru fiecare tip de venit plătit se va genera câte un tabel distinct, prevăzut la secţiunea IV.

Căsuţa “Venituri din salarii” [lit. h)] se bifează în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor.

5. Secţiunea IV “Date informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”

Pentru fiecare tip de venit plătit se generează în acelaşi formular câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare, pe beneficiari de venit.

Col. 1 – se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice pentru care plătitorul de venit a reţinut impozit la sursă şi/sau a efectuat plata veniturilor, prevăzute la secţiunea III.

ATENŢIE: În cazul veniturilor obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente şi/sau activităţi agricole într-o formă de asociere, se înscrie denumirea asocierii.

Col. 2 – se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

ATENŢIE: În cazul veniturilor obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente şi/sau activităţi agricole într-o formă de asociere, se înscrie codul de identificare fiscală atribuit asocierii.

Col. 3 – se completează, după caz “Plată anticipată” sau “Impozit final”, corespunzător regimului de impozitare aplicabil veniturilor plătite.

Rubrica se completează cu sintagma “Plată anticipată”, în situaţia în care impozitul reţinut de plătitorii de venituri reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual pe venit.

Rubrica se completează cu sintagma “Impozit final”, în situaţia în care impozitul reţinut de plătitorii de venituri este final.

În cazul veniturilor prevăzute la lit. a) – e) de la secţiunea III “Date privind natura veniturilor”, pentru care impozitul reţinut la sursă reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual, potrivit Codului fiscal, plătitorii de venituri completează rubrica cu sintagma “Plată anticipată”.

În cazul în care, pentru veniturile prevăzute la lit. a) – c) de la secţiunea III “Date privind natura veniturilor”, contribuabilii au optat pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final, în conformitate cu dispoziţiile Codului fiscal, plătitorii de venituri completează rubrica cu sintagma “Impozit final”.

Rubrica nu se completează în cazul veniturilor obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art. 78 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, natura plăţii (plată anticipată sau impozit final) urmând a fi stabilită de organul fiscal.

Rubrica nu se completează în cazul câştigurilor/pierderilor din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

În cazul veniturilor prevăzute la lit. h) – r) de la secţiunea III “Date privind natura veniturilor” pentru care impozitul reţinut la sursă este final, în conformitate cu dispoziţiile Codului fiscal, plătitorii de venituri completează rubrica cu sintagma “Impozit final”.

Col. 4 – se înscrie suma reprezentând totalul câştigurilor realizate de fiecare beneficiar de venit în anul de raportare.

Rubrica se completează numai pentru următoarele tipuri de venituri:

 • câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

Se înscrie suma reprezentând totalul câştigurilor înregistrate de fiecare beneficiar de venit în anul de raportare, ca urmare a tranzacţionării titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;

 • venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni similare.

Se înscrie suma reprezentând totalul câştigurilor înregistrate de fiecare beneficiar de venit în anul de raportare din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni similare.

Col. 5 – se înscrie suma reprezentând totalul pierderilor realizate de persoanele fizice în anul de raportare.

Rubrica se completează numai pentru următoarele tipuri de venituri:

 • transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

Se înscrie suma reprezentând totalul pierderilor înregistrate de fiecare persoană fizică în anul de raportare, ca urmare a tranzacţionării titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;

 • operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare.

Se înscrie suma reprezentând totalul pierderilor înregistrate de fiecare persoană fizică în anul de raportare din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni similare.

Col. 6 – se înscrie baza de calcul al impozitului, reprezentând totalul venitului impozabil/câştigului realizat de fiecare beneficiar de venit într-un an fiscal. Nu se completează pentru operaţiunile privind transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

Baza de calcul al impozitului se determină de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare tip de venit, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

În cazul asocierilor dintre persoane fizice şi persoane juridice române, venitul cuvenit persoanei fizice se stabileşte potrivit legislaţiei privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor.

Rubrica nu se completează de către intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor, în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii, sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, pentru care nu există obligaţia reţinerii la sursă a impozitului, potrivit legii.

Col. 7 – se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe venit/câştig calculat şi reţinut în cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit.

Impozitul pe venit se calculează de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare tip de venit, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

În cazul asocierilor dintre persoane fizice şi persoane juridice române, microîntreprinderi care nu generează o persoană juridică, se înscrie suma reprezentând impozitul pe venit, calculat şi reţinut pentru fiecare asociat, persoană fizică, fiind aplicabile regulile privind metodologia de calcul al impozitului pe venitul microîntreprinderilor.

Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, se cuprinde în declaraţia aferentă perioadei în care a avut loc aprobarea situaţiilor financiare anuale.

Pentru câştigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, sau venituri din activităţi agricole şi pentru care nu s-a reţinut impozit potrivit legii, la col. 7 “Impozit reţinut” se înscrie cifra “0” (zero).

6. Secţiunea V “Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii” se completează de către plătitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoană fizică care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază ori în afara funcţiei de bază.

A. Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în România

Se completează de către plătitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoană fizică care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază ori în afara funcţiei de bază, cu datele prevăzute de formular referitoare la veniturile din salarii plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România, pentru activitatea salarială desfăşurată în România.

La col.4-8, se înscriu sumele stabilite pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în România, prin cumularea valorilor aferente fiecărei luni a perioadei impozabile, pe baza datelor din ştatele de salarii sau altor documente prevăzute de lege referitoare la fiecare beneficiar de venit, astfel:

Col.1 – se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice pentru care plătitorul a reţinut impozit la sursă şi/sau a efectuat plata veniturilor.

Col.2 – se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Col.3 – se completează, cu sintagma “Funcţia de bază” sau “În afara funcţiei de bază” după caz.

Rubrica se completează cu sintagma “Funcţia de bază”, în situaţia în care beneficiarul de venit realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază, potrivit unui contract de muncă ori unui statut special prevăzut de lege.

Rubrica se completează cu sintagma “În afara funcţiei de bază”, în situaţia în care, beneficiarul de venit realizează venituri din salarii sau asimilate acestora în afara funcţiei de bază, potrivit legii.

Col.4 – se înscrie suma reprezentând venitul brut din salarii, potrivit Titlului III din Codul fiscal, realizat de fiecare beneficiar de venit pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în România, stabilită prin cumularea venitului brut lunar realizat pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în România.

Col.5 – se înscrie suma reprezentând deduceri personale acordate persoanei fizice, potrivit legii, la nivelul perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în România, stabilită prin cumularea deducerilor personale acordate pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în România.

Rubrica se completează pentru angajaţii persoane fizice care realizează venituri din salarii la funcţia de bază şi care, potrivit legii, au dreptul la deduceri personale, pe baza documentelor justificative prezentate plătitorului de venit.

Col.6 – se înscrie suma reprezentând alte deduceri acordate potrivit legii, pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în România, stabilită prin cumularea altor deduceri acordate pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în România (cotizaţia sindicală, contribuţia la fondurile de pensii facultative).

Rubrica se completează pentru angajaţii persoane fizice care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, potrivit legii.

Col.7 – se înscrie suma reprezentând venitul bază de calcul din salarii, pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în România, stabilită prin cumularea venitului bază de calcul aferent fiecărei luni a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în România.

Col.8 – se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile din salarii, stabilită prin cumularea impozitului lunar reţinut de plătitorul de venit, pentru veniturile realizate în fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în România, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul lunare, conform legii.

B. Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate

Se completează de către plătitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoană fizică care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază ori în afara funcţiei de bază, cu datele prevăzute de formular referitoare la veniturile din salarii plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România, pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate.

La col.4-8, se înscriu sumele stabilite pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate, prin cumularea valorilor aferente fiecărei luni a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate, pe baza datelor din ştatele de salarii sau altor documente prevăzute de lege referitoare la fiecare beneficiar de venit, astfel:

Col.1 – col.3 se completează potrivit instrucţiunilor de completare de la lit.A.

Col.4 – se înscrie suma reprezentând venitul brut din salarii, potrivit Titlului III din Codul fiscal, realizat de fiecare beneficiar de venit pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate, stabilită prin cumularea venitului brut lunar realizat pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate.

Col.5 – se înscrie suma reprezentând deduceri personale acordate persoanei fizice, potrivit legii, la nivelul perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate, stabilită prin cumularea deducerilor personale acordate pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate.

Rubrica se completează pentru angajaţii persoane fizice care realizează venituri din salarii la funcţia de bază şi care, potrivit legii, au dreptul la deduceri personale, pe baza documentelor justificative prezentate plătitorului de venit.

Col.6 – se înscrie suma reprezentând alte deduceri acordate potrivit legii, pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate, stabilită prin cumularea altor deduceri acordate pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate (cotizaţia sindicală, contribuţia la fondurile de pensii facultative).

Rubrica se completează pentru angajaţii persoane fizice care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, potrivit legii.

Col.7 – se înscrie suma reprezentând venitul bază de calcul din salarii, pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate, stabilită prin cumularea venitului bază de calcul aferent fiecărei luni a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate.

Col.8 – se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile din salarii, stabilită prin cumularea impozitului lunar reţinut de plătitorul de venit, pentru veniturile realizate în fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul lunare, conform legii.

Col.9 – se bifează cu “x”, în cazul persoanelor fizice rezidente române cu domiciliul în România şi persoanelor fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activitate salarială în străinătate şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România, în cazul în care, dreptul de impunere asupra veniturilor din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele fizice revine României şi impozitul reţinut de plătitorul de venit este impozit final, în condiţiile prevăzute la pct.87A3, pct.87A5 alin. (2) lit.a) şi pct.87A8 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, date în aplicarea art. 55, alin. (4), lit.m) din Codul fiscal.

Col.10 – se bifează cu “x”, în cazul persoanelor fizice rezidente române cu domiciliul în România şi persoanelor fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activitate salarială în străinătate într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România în următoarele situaţii, după caz:

 • în cazul în care, acelaşi venit din salarii a fost supus impunerii atât în România, cât şi în străinătate;
 • în cazul în care, persoana fizică a fost prezentă în străinătate pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care s-a desfăşurat activitatea;
 • în cazul în care, detaşarea în străinătate a persoanei fizice a încetat înainte de perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua reţinerea diferenţelor de impozit, întrucât între părţi (angajat-angajator) nu mai există relaţii contractuale generatoare de venituri din salarii.

NOTĂ: Se înscriu sumele cuprinse în ştatul de salarii sau alte documente prevăzute de lege, aferente perioadei impozabile şi plătite angajatului pâna la data limită de depunere a declaraţiei.

Stabilirea impozitului anual pe veniturile din salarii şi asimilate acestora se face de către plătitor, pentru fiecare angajat/beneficiar de venit, prin însumarea impozitului aferent venitului fiecărei luni din anul fiscal, indiferent de numărul de luni din anul de raportare în care angajatul respectiv a realizat venituri din salarii sau asimilate acestora de la plătitor.

În cazul persoanelor fizice rezidente române cu domiciliul în România şi persoanelor fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activitate salarială în străinătate şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România, se vor evidenţia, distinct, elementele de calcul a impozitului si impozitul reţinut, în funcţie de locul de desfăşurare a activităţii, potrivit tabelelor de la lit.A, respectiv lit.B, din formular.

Sancţiuni

Nerespectarea obligaţiei de depunere a declaraţiei 205 se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 la 5.000 lei pentru persoane juridice, potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală.

Baza legală: OPANAF 3883/2013

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentariile sunt închise.