Declaratia 205 – documentar fiscal 2013

cadouri de craciun

........................................................................................................................................Declaratia 205 se completează şi se depune de către plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, conform

Titlului III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Declaratia 205 se completează şi se depune şi de către intermediari, societățile de administrare a investițiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiții sau alți plătitori de venit, după caz, pentru câştiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacțiilor cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise.

Afla AICI care sunt cele mai vandute LAPTOPURI

În cazul în care, în cursul anului, la nivelul aceluiaşi plătitor, au fost efectuate plăți privind mai multe tipuri de venituri prevăzute la Secțiunea III „Date privind natura veniturilor”, se completează un singur formular.
Pentru fiecare tip de venit plătit, prevăzut la Secțiunea III „Date privind natura veniturilor” se generează în acelaşi formular, câte un tabel, înscriindu‐se datele corespunzătoare, pe beneficiari de venit, aferente anului de raportare.
În cazul veniturilor din salarii, se generează tabelul prevăzut la Secțiunea V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii”, iar pentru celelalte venituri plătite, se generează câte un tabel prevăzut la Secțiunea IV „Date informative privind impozitul reținut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, înscriindu‐se datele corespunzătoare tipului de venit plătit.

Termenul de depunere a declarației

Declaratia 205 se completează şi se depune anual:
‐ până în ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului curent pentru anul expirat;
‐ ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declarația depusă anterior, acesta completează şi depune o declarație rectificativă, în condițiile art.84 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situație în care se va înscrie “X” în căsuța prevăzută în acest scop.
ATENȚIE: Declaratia 205 rectificativă se întocmeşte pe tipuri de venit şi va cuprinde numai pozițiile corectate, declarate eronat în declarația inițială sau pozițiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în declarația inițială.
În cazul în care, Declaratia 205 se corectează prin eliminarea unei poziții declarate eronat în declarația inițială se va proceda astfel:
‐ în tabelul de la secțiunea IV “Date informative privind impozitul reținut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, generat pe tipuri de venit, se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declarația inițială, iar la col.4‐7, se va înscrie cifra “0” (zero);
‐ în tabelul de la secțiunea V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii” se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declarația inițială, iar la col.4‐8, se va înscrie cifra “0” (zero).

Organul fiscal competent

Declaratia 205 se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistrați în evidența fiscală.
În cazul sediilor secundare înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii, declarația corespunzătoare activității sediilor secundare, se depune de contribuabilul care le‐a înființat, pe codul de înregistrare fiscală al acestuia, la organul fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrat contribuabilul.
În cazul în care sediul permanent din România al unei persoane juridice străine este plătitor de venituri din salarii, declarația se depune la organul fiscal la care sediul permanent din România este înregistrat în evidența fiscală. Pentru salariații care au fost detaşați la o altă unitate, declarația se completează de către unitatea care a încheiat contractele de muncă cu aceştia. În situația în care, plata venitului salarial se face de unitatea la care salariații au fost detaşați, angajatorul care i‐a detaşat comunică angajatorului la care aceştia sunt detaşați date referitoare la deducerea personală la care este îndreptățit fiecare salariat, precum şi eventualele modificări ale acesteia apărute în cursul anului. Pe baza acestor date, unitatea la care salariații au fost detaşați întocmeşte ştatele de salarii, calculează impozitul şi transmite lunar unității de la care au fost detaşați informații privind venitul brut realizat, alte deduceri, venitul bază de calcul, precum şi impozitul reținut pentru angajat, în scopul completării declarației.

Modul de completare şi depunere

Declaratia 205 se completează cu ajutorul programului de asistență, care este pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date (fişier XML) prevăzută în anexa nr.5.
Plătitorii de venituri au obligația depunerii declarației la organul fiscal competent, în format electronic (format PDF, cu fişier XML ataşat), pe suport magnetic sau optic, care va fi însoțit de exemplarul în format hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii.
Formatul hârtie se listează prin funcțiile aplicației informatice de asistență la completarea declarației şi cuprinde situația centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit şi pe tipuri de venituri, cuprinse în Secțiunea IV “Date informative privind impozitul reținut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” şi Secțiunea V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii”, din formular.
Formatul hârtie se listează în două exemplare:
‐ originalul se depune la organul fiscal, în format hârtie, semnat şi ştampilat, împreună cu formatul electronic al declarației, fişierul XML ataşat;
‐ copia se păstrează de către plătitorul de venituri.
Declaratia 205 poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on‐line, existent pe portalul e‐guvernare.ro.

Completarea declarației
1. Perioada de raportare
În rubrica “Anul” ‐ se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2012) anul pentru care se completează declarația.
2. Secțiunea I “Date de identificare a plătitorului de venit”
În caseta “Cod de identificare fiscală” ‐ se înscrie codul de identificare fiscală a plătitorului de venit, înscriindu‐se cifrele cu aliniere la dreapta.
În situația în care, declarația se completează de către împuternicit, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica “Funcția” din formular se înscrie “Împuternicit”.
În cazul în care, plătitorul de venit are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul “RO”.
În rubrica “Denumire/Nume, prenume” se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele plătitorului de venit.
Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului de venit.
3. Secțiunea II “Date recapitulative”
Tabelul se generează cu ajutorul programului de asistență şi reprezintă situația centralizatoare a datelor declarate la Secțiunea IV şi/sau Secțiunea V, pe tipuri de venit.
Col.2‐6 se completează cumulat, pe tipuri de venit.
4. Secțiunea III “Date privind natura veniturilor”
Se bifează căsuța corespunzătoare tipului de venit plătit:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

b) venituri din activități desfăşurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;
c) venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
d) venituri din activități independente realizate într‐o formă de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere;
e) venituri sub forma câştigurilor din operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operațiuni similare;
f) venituri obținute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art.78 alin.(1) lit.f) din Codul fiscal;
g) câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise;
h) venituri din salarii;
i) venituri din dividende;
j) venituri din dobânzi;
k) câştiguri din transferul valorilor mobiliare, în cazul societăților închise şi a părților sociale;
l) venituri din lichidarea persoanei juridice;
m) venituri din premii;
n) venituri din jocuri de noroc;
o) venituri din pensii;
p) venituri din activități agricole;
q) venituri din arendare;
r) venituri din alte surse.
Căsuța “venituri din activități desfăşurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent” (lit.b) se bifează numai în cazul în care, potrivit Codului fiscal, plătitorul are obligația reținerii la sursă a impozitului pentru veniturile plătite.
Căsuța “Venituri din activități independente realizate într‐o formă de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere” (lit.d) se bifează în cazul venitului realizat de persoanele fizice, dintr‐o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV1 din Codul fiscal, şi care este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activități independente.
Căsuța “Câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise“ (lit.g) se bifează în cazul câştigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise, pentru care beneficiarul de venit are obligația stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale.
În cazul câştigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului se au în vedere dispozițiile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi normele privind determinarea, reținerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital din transferul titlurilor de valoare obținut de persoanele fizice, aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor publice şi al preşedintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.
Căsuța “Venituri sub forma câştigurilor din operațiuni de vânzare ‐ cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operațiuni similare“ (lit.e) se bifează în cazul câştigului rezultat din operațiuni de vânzare ‐ cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.
Căsuța “Venituri obținute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art.78 alin.(1) lit.f) din Codul fiscal” (lit.f) se bifează în cazul veniturilor obținute din valorificarea, prin centrele de colectare, a bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, de către persoanele fizice care desfăşoară activități independente şi/sau activități agricole, în mod individual sau într‐o formă de asociere, precum şi venituri din cedarea folosinței bunurilor determinate în sistem real.
ATENȚIE: În situația în care, veniturile se realizează din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii de către persoanele fizice care desfăşoară activități independente şi/sau activități agricole într‐o formă de asociere se vor avea în vedere şi instrucțiunile de la Secțiunea IV, Col.1 şi Col.2.
Căsuța “Câştiguri din transferul valorilor mobiliare, în cazul societăților închise şi a părților sociale” (lit.k) se bifează în cazul câştigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare, în cazul societăților închise şi a părților sociale, pentru care impozitul reținut de plătitorul de venit este final, potrivit legii.
Căsuța “Venituri din activități agricole” (lit.p) se bifează în cazul veniturilor din activități agricole realizate de persoanele fizice din valorificarea produselor agricole obținute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități, pentru utilizare ca atare, potrivit art.74 alin.(4) din Codul fiscal şi Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.190/2009 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea şi plata impozitului pe veniturile băneşti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități, pentru utilizare ca atare, cu modificările şi completările ulterioare.
Căsuța ”Venituri din arendare” (lit.q) se bifează în cazul veniturilor obținute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, realizate de persoanele fizice care nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real.
Pentru fiecare tip de venit plătit, se va genera câte un tabel distinct, prevăzut la Secțiunea IV.
Căsuța ”Venituri din salarii” (lit.h) se bifează în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor.
5. Secțiunea IV “Date informative privind impozitul reținut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”
Pentru fiecare tip de venit plătit se generează în acelaşi formular, câte un tabel, înscriindu‐se datele corespunzătoare, pe beneficiari de venit.
Col.1 – se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu‐se numele şi prenumele persoanelor fizice pentru care plătitorul de venit a reținut impozit la sursă şi/sau a efectuat plata veniturilor, prevăzute la Secțiunea III.
ATENȚIE: În cazul veniturilor obținute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii de către persoanele fizice care desfăşoară activități independente şi/sau activități agricole într‐o formă de asociere, se înscrie denumirea asocierii.
Col.2 ‐ se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
ATENȚIE: În cazul veniturilor obținute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii de către persoanele fizice care desfăşoară activități independente şi/sau activități agricole într‐o formă de asociere, se înscrie codul de identificare fiscală atribuit asocierii.
Col.3 ‐ se completează, după caz „Plată anticipată„ sau „Impozit final”, corespunzător regimului de impozitare aplicabil veniturilor plătite.
Rubrica se completează cu sintagma „Plată anticipată”, în situația în care, impozitul reținut de plătitorii de venituri reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual pe venit.
Rubrica se completează cu sintagma „Impozit final”, în situația în care, impozitul reținut de plătitorii de venituri este final.
În cazul veniturilor de la lit.a) – e), de la Secțiunea III „Date privind natura veniturilor”, pentru care impozitul reținut la sursă reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual, potrivit Codului fiscal, plătitorii de venituri completează rubrica cu sintagma „Plată anticipată”.
În cazul în care, pentru veniturile de la lit.a) – c), de la Secțiunea III „Date privind natura veniturilor”, contribuabilii au optat pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final, în conformitate cu dispozițiile Codului fiscal, plătitorii de venituri completează rubrica cu sintagma “Impozit final”. Rubrica nu se completează în cazul veniturilor obținute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art.78 alin.(1) lit.f) din Codul fiscal, natura plății (plată anticipată sau impozit final) urmând a fi stabilită de organul fiscal.
Rubrica nu se completează în cazul câştigurilor/pierderilor din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise.
În cazul veniturilor de la lit.h) – r) de la Secțiunea III „Date privind natura veniturilor” pentru care impozitul reținut la sursă este final, în conformitate cu dispozițiile Codului fiscal, plătitorii de venituri completează rubrica cu sintagma “Impozit final”.
Col.4 ‐ se înscrie suma reprezentând totalul câştigurilor realizate de fiecare beneficiar de venit, în anul de raportare.
Rubrica se completează numai pentru următoarele tipuri de venituri:
a) câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise;
Se înscrie suma reprezentând totalul câştigurilor înregistrate de fiecare beneficiar de venit, în anul de raportare, ca urmare a tranzacționării titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise.
b) venituri sub forma câştigurilor din operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operațiuni similare.
Se înscrie suma reprezentând totalul câştigurilor înregistrate de fiecare beneficiar de venit, în anul de raportare, din operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operațiuni similare.
Col.5 ‐ se înscrie suma reprezentând totalul pierderilor realizate de persoanele fizice, în anul de raportare.
Rubrica se completează numai pentru următoarele tipuri de venituri :
a) transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise;
Se înscrie suma reprezentând totalul pierderilor înregistrate de fiecare persoană fizică, în anul de raportare, ca urmare a tranzacționării titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise.
b) operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operațiuni similare.
Se înscrie suma reprezentând totalul pierderilor înregistrate de fiecare persoană fizică, în anul de raportare, din operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operațiuni similare.
Col.6 ‐ se înscrie baza de calcul a impozitului, reprezentând totalul venitului impozabil/câştigului realizat de fiecare beneficiar de venit, într‐un an fiscal. Nu se completează pentru operațiunile privind transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise.
Baza de calcul a impozitului se determină de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare tip de venit, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.
În cazul asocierilor între persoane fizice şi persoane juridice române, venitul cuvenit persoanei fizice se stabileşte potrivit legislației privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor.
Rubrica nu se completează de către intermediari, societățile de administrare a investițiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiții sau alți plătitori de venit, după caz, pentru câştigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzacțiilor cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise, pentru care nu există obligația reținerii la sursă a impozitului, potrivit legii.
Col.7 ‐ se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe venit/câştig calculat şi reținut în cursul anului, pentru fiecare beneficiar de venit.
Impozitul pe venit se calculează de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare tip de venit, în conformitate cu prevederile Codului fiscal. În cazul asocierilor între persoane fizice şi persoane juridice române, microîntreprinderi care nu generează o persoană juridică, se înscrie suma reprezentând impozitul pe venit, calculat şi reținut pentru fiecare asociat, persoană fizică, fiind aplicabile regulile privind metodologia de calcul a impozitului pe venitul microîntreprinderilor.
Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârşitul anului în care s‐au aprobat situațiile financiare anuale, se cuprinde în declarația aferentă perioadei în care a avut loc aprobarea situațiilor financiare anuale.
Pentru câştigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzacțiilor cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise sau venituri din activități agricole şi pentru care nu s‐a reținut impozit potrivit legii, la col.7 „Impozit reținut” se înscrie cifra “0” (zero).
6. Secțiunea V “Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii” se completează de către plătitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoană fizică care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcția de bază ori în afara funcției de bază.
La col.4‐8, se înscriu sumele stabilite la nivelul anului fiscal de referință, prin cumularea valorilor aferente fiecărei luni a perioadei impozabile, pe baza datelor din ştatele de salarii sau altor documente prevăzute de lege referitoare la fiecare beneficiar de venit, astfel:
Col.1 ‐ se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu‐se numele şi prenumele persoanelor fizice pentru care plătitorul a reținut impozit la sursă şi/sau a efectuat plata veniturilor.
Col.2 ‐ se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu‐se codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
Col.3 ‐ se completează, cu sintagma “Funcția de bază” sau “În afara funcției de bază” după caz.
Rubrica se completează cu sintagma “Funcția de bază”, în situația în care beneficiarul de venit realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcția de bază, potrivit unui contract de muncă ori unui statut special prevăzut de lege.
Prin locul unde se află funcția de bază se înțelege:
‐ pentru persoanele fizice angajate la un singur loc de muncă, locul unde are încheiat contractul individual de muncă sau alte documente specifice, potrivit legii;
‐ în cazul în care activitatea se desfăşoară pentru mai mulți angajatori, locul declarat de persoanele fizice angajate. Angajatul are obligația să declare numai angajatorului ales funcția pe care o consideră de bază, pentru un singur loc de muncă, prin depunerea declarației pe propria răspundere. Declarația pe propria răspundere nu reprezintă un formular tipizat.
Funcția de bază poate fi declarată de angajat în condițiile legii şi la locul de muncă la care acesta realizează venituri din salarii în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial.
Rubrica se completează cu sintagma “În afara funcției de bază”, în situația în care, beneficiarul de venit realizează venituri din salarii sau asimilate acestora în afara funcției de bază, potrivit legii.
Col.4 ‐ se înscrie suma reprezentând venitul brut din salarii, potrivit Titlui III din Codul fiscal, realizat de fiecare beneficiar de venit la nivelul anului de raportare, stabilită prin cumularea venitului brut lunar realizat pentru fiecare lună a perioadei impozabile.
Col.5 ‐ se înscrie suma reprezentând deduceri personale acordate persoanei fizice, potrivit legii, la nivelul anului de raportare, stabilită prin cumularea deducerilor personale acordate pentru fiecare lună a perioadei impozabile.
Rubrica se completează pentru angajații persoane fizice care realizează venituri din salarii la funcția de bază şi care, potrivit legii, au dreptul la deduceri personale, pe baza documentelor justificative prezentate plătitorului de venit.
Deducerea personală este stabilită în funcție de venitul brut lunar din salarii realizat la funcția de bază de către contribuabil şi numărul de persoane aflate în întreținerea acestuia, în conformitate cu dispozițiile Titului III din Codul fiscal. Col.6 ‐ se înscrie suma reprezentând alte deduceri acordate potrivit legii, la nivelul anului de raportare, stabilită prin cumularea altor deduceri acordate pentru fiecare lună a perioadei impozabile (cotizația sindicală, contribuția la fondurile de pensii facultative).
Rubrica se completează pentru angajații persoane fizice care realizează venituri din salarii la funcția de bază, potrivit legii.
Col.7 ‐ se înscrie suma reprezentând venitul bază de calcul din salarii, la nivelul anului de raportare, stabilită prin cumularea venitului bază de calcul aferent fiecărei luni a perioadei impozabile.
Venitul bază de calcul la nivelul fiecărei luni se determină astfel:
a) pentru veniturile din salarii, la locul unde se află funcția de bază, ca diferență între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuțiilor obligatorii aferente unei luni, şi următoarele:
‐ deducerea personală acordată pentru luna respectivă;
‐ cotizația sindicală plătită în luna respectivă;
‐ contribuțiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu depăşească echivalentul în lei a 400 euro;
b) pentru veniturile obținute în celelalte cazuri, ca diferență între venitul brut şi contribuțiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.
Col.8 ‐ se înscrie suma reprezentând impozitul anual pe veniturile din salarii, stabilită prin cumularea impozitului lunar reținut de plătitorul de venit, pentru veniturile realizate în fiecare lună a perioadei impozabile, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul lunare, conform legii.
Stabilirea impozitului anual pe veniturile din salarii şi asimilate acestora se face de către plătitor, pentru fiecare angajat/beneficiar de venit, prin însumarea impozitului aferent venitului fiecărei luni din anul fiscal, indiferent de numărul de luni din anul de raportare în care angajatul respectiv a realizat venituri din salarii sau asimilate acestora de la plătitor.
NOTĂ: Se înscriu sumele cuprinse în ştatul de salarii sau alte documente prevăzute de lege, aferente perioadei impozabile şi plătite angajatului pâna la data limită de depunere a declarației.

Baza legala: OPANAF 1913/2012 pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 850 din  17 decembrie 2012

termostate termostate centrale termostate ambient termostate salus termostate centrala termostate dedeman termostate de ambient fara fir termostate mecanice termostate calorifer termostate honeywell termostate centrale termostate ambient termostate salus termostate centrala termostate dedeman termostate de ambient fara fir termostate mecanice termostate calorifer termostate honeywell termostate de contact termostate ambient termostate ambient computherm termostate auraton termostate ambient fir termostate ambient cu fir termostate ariston fara fir termostate auto termostate ambientale termostate ariston termostate ambient fara fir termostate bimetalice termostate bosch termostate baxi termostate boilere electrice termostate boilere termostati bpt termostat bmw e46 termostat bmw e36 termostat boiler termostat bmw e46 320d termostate centrale termostate centrala termostate calorifer termostate centrala fara fir termostate camera termostate counter termostate cluj termostate celsius termostate cu bratara termostate calorifere electrice termostate de ambient termostate de camera termostate dedeman termostate de ambient fara fir termostate de contact termostate de ambient wireless termostate de camera fara fir termostate de teava termostate de ambient dedeman termostate de ambianta termostate electronice termostate euroster termostate electrice termostate electronice scheme termostate electronice calorifer termostat egr bmw e46 termostat e46 termostat egr termostat egr bmw e46 320d termostat ego termostate fara fir termostate frigider termostate fier de calcat termostate forum termostate frigidere termostate frigidere preturi termostate fara fir centrale termice termostate fara fir programabile termostate fara fir salus termostat frigider termostat golf 3 termostat golf 4 termostat golf 2 termostat golf 4 1.9 tdi termostat golf 3 1.8 termostat gates termostat golf 3 1.9 tdi termostat golf iv termostat gorenje termostat golf 3 1.6 termostate honeywell termostate herz termostate honeywell preturi termostate heimeier termostate heiss termostat herz termostat honda civic termostat heimeier termostat honda accord termostat hyundai accent termostate inteligente termostate immergas termostate industriale termostate imit termostate ieftine termostate incalzire pardoseala termostate internet termostate incubator termostate iasi termostate incubatoare termostaten i bilen termostaten i kroppen piggen i termostaten borra hål i termostaten termostaten i kylskåpet stiftet i termostaten pinnen i termostaten termostaten i hjernen mjölk i termostaten tjuter i termostaten termostate junkers termostat jumo termostat ju 2t100 termostat jeep grand cherokee 2.7 crd termostat julabo termostat jaguar x-type termostat jeep cherokee 2.8 crd termostat jeep grand cherokee termostat jeep cherokee termostat junkers tr 12 termostat k59 termostat ksd301 termostat k54 termostat k50 termostat k59 pret termostat ksd termostat kts 011 kto 011 thermostat termostat kemot termostat kst 207 termostate logictherm termostate la dedeman termostat logan termostat logan 1.4 termostat logan 1.4 pret termostato lafayette termostat laguna 2 termostat logan pret termostat land rover freelander termostat laguna 1 termostate mecanice termostate motan termostate mecanice centrale termice termostate md termostat matiz termostat mondeo mk3 termostat mecanic termostat motan termostat mazda 323f termostat mondeo termostate nest termostat nubira termostat nissan primera p11 termostat nissan almera termostat nissan primera termostat nest termostat nedir termostat ne işe yarar termostat nasıl çalışır termostat na kotol termostate oradea termostat opel astra g termostat opel vectra b termostat opel astra f termostat opel corsa b termostat opel vectra c termostat opel astra h termostat opel zafira termostat opel termostat opel vectra b 1.8 16v termostate pentru centrale termice termostate pt centrale termice termostate pitesti termostate pentru centrale termostate pentru calorifere termostate purmo termostate pentru centrale termice vaillant termostate pentru centrale termice de apartament termostate programabile termostate panouri radiante termostate q3 termostate q7 termostat q7 termostat q3 termostat q7rf termostat q3rf termostat q7 manual termostat q7 wireless termostat q3 manual termostat q7 rf manual termostate romstal termostate rehau termostate radiatoare electrice termostate ranco termostate radiator termostate radio centrale termice termostate reglabile termostat rover 75 termostat renault megane termostati ranco termostate salus termostate salus fara fir termostate siemens termostate salus forum termostat salus termostati siemens termostat skoda fabia termostat skoda octavia termostat skoda octavia 1.9 tdi termostat skoda felicia zásuvka s termostatem ventilátor s termostatem přímotop s termostatem remoska s termostatem baterie s termostatem hrnec s termostatem infrazářič s termostatem armatura s termostatem konvice s termostatem konvektor s termostatem termostate termice termostate timisoara termostat tico termostat teava termostat tecasa termostate centrale termice termostat t2 termovar thermostat termostat til gulvvarme termostat till element termostate uponor termostat unde radio termostat ulei ford mondeo termostat uni xh termostat ut 72 termostat ua741 termostat ulei termostat uponor termostat universal termostat ut200 termostate viessmann termostate vaillant termostate ventiloconvectoare termostati vimar termostat vernet termostat vectra b termostat vectra c termostat vernet opinie termostat vw passat b5 termostat vana termostate wireless centrale termice termostate wireless termostate wifi termostat wireless termostat wahler termostat wikipedia termostat wireless centrala termica termostat wireless pret termostat wireless computherm termostat whirlpool termostat xsara termostat xantia termostat x16xel termostat x16szr termostat x16sz termostat x20dtl x25xe thermostat xsara picasso thermostat x18xe1 thermostat termostati x riscaldamento termostat y20dth termostat yamaha termostat yamaha dt 125 termostat yamaha aerox termostat y17dt termostat youtube termostat yamaha majesty 125 termostat yamaha r1 termostat yamaha majesty termostat yamaha majesty 250 termostat zafira termostat z kapilarą 0-90 termostat zanussi termostat za bojler termostat za inkubator termostat z kapilarą termostat za ta pec termostat zasada działania termostat za centralno termostat za frizider bateria z termostatem grzałka z termostatem baterie z termostatem grzałka z termostatem do akwarium bateria z termostatem opinie farelka z termostatem baterie z termostatem opinie grzałka z termostatem do bojlera grzejnik z termostatem bateria z termostatem jak działa termostate 0-300 termostat 0-10v termostat 0-300 termostat 0 120 termostat 0-100 termostat 077b6532 termostat 0-90c termostat 0-30 termostat 0-200 termostat 0 c termostate 0-300 termostat 12v termostat 1.9 tdi termostat 16a termostat 1.8t termostat 10 termostat 16a 250v termostat 1.5 dci termostat 1.6 hdi termostat 1.4 hdi termostat 100°c 25t65 thermostat termostat 220 termostat 2.0 hdi termostat 206 termostat 200 grade termostat 250 grade termostat 2.0 tdi termostat 2 temperaturi /9 programe radio 091flrf termostat 2.5 tdi audi termostat 206 peugeot 2 termostater på radiator centrala cu 2 termostate radiator 2 termostater radiator med 2 termostater termostat 380v termostat 300 termostat 300 grade termostat 307 termostat 320d termostat 320d e46 termostat 300c 3ie thermostat termostat 38 grade termostat 320 grade termostat 40 grade termostat 40 termostat 400 grade termostat 40 c termostat 4133l507 termostat 4 zone termostat 4efe termostat 4 20ma thermostat 4 termostat 400v termostat 50-300 termostat 50 320°c termostat 500 grade termostat 555 termostat 50 grade termostat 530d e39 termostat 5 grade termostat 5839 termostat 50-250 thermostat 5°c thermostate 5 termostate 6 termostat 6 termostat 6/7 termostat 60 grade termostat 60730 termostat 60 thermostat 6 degrees thermostat 60 c termostat 61113 termostat 61113 ekoreg termostate 6 termostate 7 termostat 7 termostat 741 termostat 70 c termostat 7c1.1r301 thermostat 716 ru termostat 70 grade termostat 716r termostat 7c1 termostat 7c1.1r306.50a termostate 7 termostat 80 grade termostat 8719 termostat 87561 thermostat 8 termostat 850 termostat 82 czy 88 termostat 80°c termostat 80 termostat 81465 termostat 868 termostat 90 grade termostat 92 grade termostat 908 rf termostat 908 termostat 90°c termostat 9 termostat 940 termostat 90 stopni termostat 93410 termostat 95°c termostat 10 termostat 100°c termostat 10a 250v termostat 105 termostat 100 termostat 1000 grade termostat 105 c termostat 100 grade termostat 100 c termostat 101

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentarii

Declaratia 205 – documentar fiscal 2013 — 4 comentarii

 1. buna seara
  in legatura cu ordinul 1913 privind declaratia 205 , nu-mi este clar daca pentru ((b) venituri din activități desfăşurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil,precum şi a contractelor de agent), declaratia 205 va trebui sa contina veniturile realizate in intervalul ian-iun 2012, in conditiile in care de la 01.07.2012, acestia sunt cuprinsi in declaratia D112, raportata lunar. Daca 205 se va depune pentru veniturile intregului an, Nu cumva apare declararea dubla in acest caz?
  Va multumesc
  Albert

  • Parerea mea este ca sumele nu se vor dubla deoarece Declaratia 205 este o Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit, asa cum este si Declaratia 394, 392 A si B etc, sumele declarate in acestea nu se duc in fisa platitorului.

   • te-as contrazice. in baza acestei declaratii 205, fiscul te va regulariza, deci se duce in fisa platitorului. eu asa gandesc.

    • Este buna observatia, este corect ceea ce spui, dar se duce doar diferenta, pe regularizari, nu toata declaratia 205. Eu zic ca D 205 este folosita doar ca baza de comparatie. Daca s-a platit 3 lei, iar din 205 reese ca trebuia sa se plateasca 5 lei atunci in fisa se duce diferenta de 2 lei. Cel putin asa ar fi logic. Logica mea.