Declaratia 207 – descarca ultima versiune

libris.ro
★ ★ ★declaratia 207  Declaratia 207 – Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi, conform OPANAF 3695/ 27.12.2016 (începând cu anul de raportare 2016) a fost actualizata în 02.03.2017.

Declaratia 207 precum si ultimele versiuni ale declaratiilor in format PDF pot fi descarcate de pe pagina “Descarca declaratii fiscale” , aflata in meniul superior.

Declaratia 207 se completează şi se depune de către plătitorul de venit prevăzut la art.224, alin.(1) din Codul fiscal, respectiv persoana desemnată din cadrul asocierii/entităţii transparente fiscal prevăzută la art.224, alin.(2) din Codul fiscal, care au obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal sau convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.

Declaratia 207 se completează şi se depune şi pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.

În cazul în care, în cursul anului, la nivelul aceluiaşi plătitor, au fost efectuate plăţi privind mai multe tipuri de venituri prevăzute la secţiunea IV “Date informative privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”, se completează un singur formular.

Pentru fiecare tip de venit plătit prevăzut la secţiunea IV “Date informative privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi” se generează în acelaşi formular câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare, pe beneficiari de venit, aferente anului de raportare.

Declaratia 207 se completează pentru următoarele categorii de venituri realizate de beneficiari de venit nerezidenţi:

 • Venituri pentru care plătitorul de venituri are obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal, respectiv a convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state:
  1. Venituri din dividende, potrivit art.223 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal sau potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz;
  2. Venituri din dobânzi, potrivit art.223 alin.(1) lit.b) şi c) din Codul fiscal sau potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz;
  3. Venituri din redevenţe, potrivit art.223 alin.(1) lit.d) şi e) din Codul fiscal sau potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz;
  4. Venituri din comisioane, potrivit art.223 alin.(1) lit.f) şi g) din Codul fiscal sau potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz;
  5. Venituri din activităţi sportive şi de divertisment, potrivit art.223 alin.(1) lit.h) şi art. 227 alin.(1) din Codul fiscal;
  6. Venituri reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice străine care acţionează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române, potrivit art.223 alin.(1) lit.j) din Codul fiscal;
  7. Venituri din servicii prestate de persoane nerezidente, potrivit art.223 alin.(1) lit.i), k) şi l) din Codul fiscal;
  8. Venituri obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România, potrivit art.223 alin.(1) lit.m) din Codul fiscal;
  9. Venituri obţinute la jocuri de noroc practicate în România de persoane nerezidente, potrivit art.223 alin.(1) lit.n) din Codul fiscal;
  10. Venituri din lichidarea unei persoane juridice române, realizate de persoane nerezidente, potrivit art.223 alin.(1) lit.o) din Codul fiscal;
  11. Venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident, potrivit art.223 alin.(1) lit.p) din Codul fiscal.
 • Venituri scutite de impozitul pe veniturile obţinute din România, conform art.229 din Codul fiscal sau potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state:
  1. venituri din dobânzi potrivit art.229 alin.(1) lit. a), lit.b), lit.g) şi lit.h) sau potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz;
  2. venituri obţinute din tranzacţiile cu instrumente financiare derivate utilizate pentru realizarea operaţiunilor de administrare a riscurilor asociate obligaţiilor de natura datoriei publice guvernamentale, venituri obţinute din tranzacţionarea titlurilor de stat şi a obligaţiunilor emise de către unităţile administrativ- teritoriale şi venituri obţinute din tranzacţionarea valorilor mobiliare emise de către Banca Naţională a României, potrivit art.229 alin.(1) lit. a);
  3. venituri din dividende potrivit art.229 alin.(1) lit. c) şi lit.h) sau potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz;
  4. venituri din premii potrivit art.229 alin.(1) lit. d) şi lit.e);
  5. venituri din redevenţe potrivit art.229 alin.(l) lit. g) sau potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz;
  6. venituri din activităţi de consultanţă potrivit art.229 alin.(1) lit. f);
  7. venituri realizate ca urmare a participării în alt stat la un joc de noroc, ale cărui fonduri de câştiguri provin şi din România, potrivit art.229 alin.(1) lit. i).
   1. Termenul de depunere a declaraţiei

Declaratia 207 se completează şi se depune anual:

 1. până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat;
 2. ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă, în condiţiile art.105 şi art.170 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, situaţie în care se va înscrie “X” în căsuţa prevăzută în acest scop.
 1. Organul fiscal central competent
 • Declaraţia se depune la organul fiscal central la care plătitorii de venituri, respectiv persoana desemnată din cadrul asocierii/entităţii transparente fiscal sunt înregistraţi în evidenţa fiscală.
 • În cazul plătitorilor de venit nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, declaraţia se depune la organul fiscal pe a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat, potrivit legii.

Modul de completare şi depunere a declaraţiei

 • Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date (fişier XML).
 • Plătitorii de venituri au obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent, în format electronic (format PDF, cu fişier XML ataşat), pe suport optic, care va fi însoţit de exemplarul în format hârtie, semnat, potrivit legii.
 • Formatul hârtie se listează prin funcţiile aplicaţiei informatice de asistenţă la completarea declaraţiei şi cuprinde situaţia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit şi pe tipuri de venituri, cuprinse în secţiunea IV “Date informative privind impozitul reţinut la sursă / veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”, din formular.
 • Formatul hârtie se listează în două exemplare:
  1. originalul se depune la organul fiscal, în format hârtie, semnat, împreună cu formatul electronic al declaraţiei, fişierul XML ataşat;
  2. copia se păstrează de către plătitorul de venituri.
 • Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.
★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentariile sunt închise.