Declaratia 221 – descarca formular

libris.ro
★ ★ ★declaratia 221Declaratia 221 se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual, venituri din România, din activități agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:

Atentie! Termenul pentru depunerea Declaratiei 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit” a fost prelungit pana la 25 iunie 2013

 • cultivarea produselor agricole vegetale;
 • exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea;
 • creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

În cazul în care, activitatea agricolă pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligațiile declarative revin asocierii şi se îndeplinesc de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice.
Veniturile din activități agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit se supun impunerii potrivit prevederilor Capitolul II «Venituri din activități independente» de la Titlul III „Impozitul pe venit” din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Veniturile obținute din valorificarea produselor provenind din activități agricole în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activități independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.
Veniturile din activități agricole determinate pe bază de norme de venit, realizate din exploatarea bunurilor (suprafețe destinate producției vegetale/cap de animal/ familie de albine) deținute în comun sau în devălmăşie de proprietari, uzufructuari sau de alți deținători legali, înscrişi într‐un document oficial, se atribuie proporțional cu cotele‐părți pe care aceştia le dețin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activități agricole, în situația în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafețelor destinate producției vegetale/cap de animal/ familie de albine, se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activități agricole.

Declaratia 221 nu se depune pentru:

 • persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce dețin cu orice titlu suprafețe de teren destinate producției agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producția de masă verde precum şi pentru păşuni şi fânețe naturale, destinate furajării animalelor deținute de contribuabilii respectivi, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art.72 alin.(2) din Codul fiscal;
 • contribuabilii arendatori, care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor Cap.IV “Venituri din cedarea folosinței bunurilor” titlul III ”Impozitul pe venit” din Codul fiscal;
 • contribuabilii care obțin venituri din activități agricole şi îşi desfăşoară activitatea în mod individual, în limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art.72 alin.(2) din Codul fiscal, inclusiv în cazul în care veniturile sunt obținute din exploatarea bunurilor deținute în comun sau în devălmăşie şi sunt atribuite conform punctului 14912 din Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. Suprafețele de teren/animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse în patrimoniul personal şi generează venituri neimpozabile conform art.42 lit.g) din Codul fiscal;
 • contribuabilii care îndeplinesc condițiile prevăzute la art.71 alin.(1) din Codul fiscal şi pentru care veniturile din activități agricole sunt impuse pe bază de normă de venit, după data de 25 mai a anului fiscal în care s‐a produs evenimentul pentru veniturile realizate după 25 mai şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv;
 • persoanele fizice care desfăşoară activități agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.

Termenul de depunere pentru Declaratia 221 (termenul a fost prelungit pana la 25 iunie 2013)

CIteste si   Declaratia 221 – noutati de ultima ora

Declaratia 221 se depune la organul fiscal competent, la următoarele termene:

 • până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs, privind suprafața cultivată/cap de animal/familie de albine deținută/deținut la data declarării. În cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declarația pentru anul în curs, după data de 25 mai, informațiile cuprinse în declarație vizează suprafețele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deținute la data de 25 mai;
 • ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația depusă anterior, acesta completează şi depune o declarație rectificativă, situație în care se va înscrie “X” în căsuța prevăzută în acest scop.

Atenție: În cazul în care intervin modificări privind structura suprafețelor destinate producției agricole vegetale sau numărul de capete de animale/familii de albine, declarația rectificativă se depune până la data de 25 mai a anului fiscal de raportare, iar informațiile cuprinse în declarație vizează suprafețele cultivate/capetele de animal/familiile de albine deținute la data depunerii declarației rectificative.
Modificarea structurii suprafețelor destinate producției agricole vegetale sau numărului de capete de animale/familii de albine, intervenite după data de 25 mai nu conduce la ajustarea normelor de venit, respectiv a venitului anual impozabil.

Organul fiscal competent

În situația în care activitatea se desfăşoară în mod individual, Declaratia 221 se completează în două exemplare:
‐ originalul se depune la:

 • organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
 • organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice.

‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.

În situația în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică
Declaratia 221se completează în două exemplare:
‐ originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este luată în evidență fiscală;
‐copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.

Modul de depunere a declarației

Declaratia 221 se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora, înscriindu‐se cu majuscule, citeț şi corect, toate datele prevăzute de formular.
Declaratia 221 se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Declaratia 221 se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.
Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

Completarea declarației

Perioada de raportare
În rubrica “Anul” se înscrie anul pentru care se completează declarația, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2013).
Secțiunea I „Date de identificare a contribuabilului/asocierii fără personalitate juridică”
În caseta “Cod de identificare fiscală“ ‐ se competează după caz, înscriindu‐se cifrele cu aliniere la dreapta:
‐ codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, în situația în care activitatea se desfăşoară în mod individual;
‐ codul de identificare fiscală atribuit asocierii fără personalitate juridică, în situația în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.
În rubricile “Nume, Prenume/Denumire” se înscriu după caz, numele şi prenumele contribuabilului sau denumirea asocierii fără personalitate juridică.
Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului sau adresa sediului asocierii fără personalitate juridică.
Secțiunea II „Date privind activitatea desfăşurată”
Forma de organizare ‐ se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfăşurare a activității: individual sau asociere fără personalitate juridică.
Căsuța “Individual” se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr‐o activitate desfăşurată în mod individual.
Căsuța “Asociere fără personalitate juridică“ se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr‐o activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.
Număr asociați ‐ se înscrie numărul de persoane care fac parte din asociere.
Rubrica se completează numai în situația în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.
Contractul de asociere ‐ se înscrie numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.
Rubrica se completează numai în situația în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.
Data începerii activității ‐ se înscrie data începerii activității.
Data încetării activității ‐ se înscrie data încetării activității.
Căsuța de la punctul 6 „Declar că nu fac parte dintr‐o familie beneficiară de ajutor social” ‐ se bifează de persoanele care nu fac parte dintr‐o familie beneficiară de ajutor social.
Secțiunea III “ Date pentru stabilirea venitului impozabil“
Rubricile se completează corepunzător tipurilor de activități desfăşurate în mod individual sau într‐o formă de asociere.
În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activități agricole, la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vegetale şi fiecare grupă de animale vor fi avute în vedere suprafețele/capetele de animale însumate în cadrul grupei respective.
Tabelul “Produse vegetale”
Col. 2 “Total suprafață” ‐ se înscrie, la rândul corespunzător grupei de produse vegetale, suprafața totală (ha) destinată producției vegetale aferentă fiecărei grupe.

Col.3 “Suprafață până la care venitul este neimpozabil” – rubrica nu se completează.
Col.4 “Suprafață pentru care venitul este impozabil“ – se înscrie, distinct, pentru fiecare grupă de produse vegetale, diferența dintre suma înscrisă în coloana 2 “Total suprafață” şi suma înscrisă în col.3 “Suprafață până la care venitul este neimpozabil”.
Exemplu: În cazul unei exploatații de 100 ha cereale (grâu şi porumb): în col.2 se înscrie 100 ha, iar în col.4 se înscrie 98 ha, întrucât pentru primele 2 ha din grupa cereale, veniturile nu se impozitează.
Tabelul “Animale”
Col.2 “Număr total capete animale/familii de albine” ‐ se înscrie, distinct, pentru fiecare grupă de animale, numărul total de capete de animale sau de familii de albine deținute.
Col.3 “Număr capete animale/familii de albine până la care venitul este neimpozabil “ ‐ rubrica nu se completează.
Col.4 “Număr capete animale/familii de albine pentru care venitul este impozabil” ‐ se înscrie, distinct, pentru fiecare grupă de animale, diferența dintre suma înscrisă în coloana 2 “Număr total capete animale/familii de albine” şi suma înscrisă în col.3 “Număr capete animale/familii de albine până la care venitul este neimpozabil“.
Exemplu: În cazul unei exploatații de vaci şi bivolițe de 102 capete: în col.2 se înscrie 102 capete, iar în col.4 se înscrie 100 capete, întrucât pentru primele 2 capete, veniturile nu se impozitează.
Atenție: Suprafețele destinate producției vegetale/capete de animale/familiile de albine, deținute în comun sau în devălmăşie de proprietari, uzufructuari sau de alți deținători legali, înscrişi într‐un document oficial, se atribuie proporțional cu cotele‐părți pe care aceştia le dețin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activități agricole, în situația în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafețelor destinate producției vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activități agricole.
Secțiunea IV “Date privind asociații şi cota de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii”
Secțiunea se completează numai în situația în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.
col.1. ”Nume şi prenume asociat” ‐ se înscriu numele şi prenumele asociaților, conform contractului de asociere.
col.2. “Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală” ‐ se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui asociat sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
col.3. ”Domiciliul” ‐ se completează adresa domiciliului fiscal.
col.4 “Cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii” ‐ se înscrie cota procentuală de participare, corespunzătoare fiecărui asociat, la veniturile impozabile ale asocierii, conform contractului de asociere.
Exemplu: pentru o exploatație de 100 ha cereale din cadrul unei asocieri formată din 3 persoane pentru care cotele de distribuire a venitului sunt 30%, 25% şi 45%, potrivit contractului, formularul se completează astfel:
‐ la Secțiunea III, în col.1 se înscrie 100 ha, iar în col.4 se înscrie 98 ha, întrucât pentru primele 2 ha din grupa cereale, veniturile nu se impozitează;
‐ la Secțiunea IV, în col.4, pe rândurile corespunzătoare fiecărui asociat, se vor înscrie cotele de participare (30%, 25% şi 45%).
Atenție: În cazul contribuabililor care obțin venituri din activități agricole şi îşi desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică, plafonul neimpozabil se acordă la nivelul asocierii.
Terminologia folosită pentru definirea grupelor de produse vegetale şi animale prevăzute la art.73 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit este cea stabilită potrivit legislației în materie şi Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Secțiunea V “Date de identificare a împuternicitului/responsabilului asocierii”
Se completează în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit, conform Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, desemnat de contribuabil.
În situația în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, secțiunea se completează cu datele de identificare ale asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice desemnat conform contractului de asociere.
În caseta “Cod de identificare fiscală” ‐ se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului sau asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice desemnat conform contractului de asociere, înscriindu‐se cifrele cu aliniere la dreapta.
În rubrica “Nume, prenume/Denumire” se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului sau numele şi prenumele asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice desemnat conform contractului de asociere.
Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului sau asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice, desemnat conform contractului de asociere.

Declaratia 221 poate fi descarcata din meniul superior, pagina “Formulare si programe utile”, “Formulare ANAF actualizate”.

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentarii

Declaratia 221 – descarca formular — 33 de comentarii

 1. Inteleg ca declaratia 221 se depune pentru anul in curs.Daca pina la sfirsitul anului nu cistig nimic de pe urma terenului , STATUL isi ia impozitul oricum .
  Oare nu era normal sa platesc pe anul precedent, pe baza recoltelor obtinute medii la hectar ???? Platim in avans ca la c…e !!!!!!Oare nu suntem prosti ca muncim terenul????

  • Declaratia 221 este o Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit. Norma de venit este o suma fixa care se plateste anual, si care este stabilita in baza informatiilor statistice din anul precedent.

 2. bUNA ZIUA .

  Sunt persoana fizica care lucreaza individual fara personaliate juridca urmeaza sa intru in concediu crestere ma afecteaza acest impozit pe norma de venit … ?

 3. Buna ziua! Sunt Pfa si obtin venituri din activitati agricole. Trebuie sa depun pana in 27.05.2013 D221 pe 2013 sau numai D200 pe 2012?

 4. Dacă am 3 vaci, iar norma de venit peste 2 capete, este 456 lei, cât impozit o să plătesc în 2013? Vă mulţumesc!

 5. daca nu lucrez cele 32 ha (le las parloaga)trebuie sa depun decl. 221 sau alta declaratie

  • In articol gasiti acest paragraf
   “Declaratia 221 nu se depune pentru:
   – persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce dețin cu orice titlu suprafețe de teren destinate producției agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producția de masă verde precum şi pentru păşuni şi fânețe naturale, destinate furajării animalelor deținute de contribuabilii respectivi, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art.72 alin.(2) din Codul fiscal”.
   Impozitul se plateste doar daca cultivati terenul (propriu sau luat in arenda) si indiferent dacă valorificati sau nu productia obtinuta.

 6. eu detin o suprafata de 7 hecatare terenul este achizitonat impreuna cu sotia nu ar trebui sa fiu scutut de la impozitare pe 4 hecare parca intelesesm ca daca in contractual de vanzare cumparare este trecut si un altmembru al familiei se ia inconsideare sper ca ati inteles ce voiam sa spun multumesc

 7. Buna ziua
  Este o mare nebuloasa aceasta 221.Sunt I.I. am teren luat in arenda cu contracte inregistrate la Primarie si Fisc, cultiv acest pamant, vand produsele obtinute cu factura, am evidenta in contabilitate simpla cu jurnal de plati si incasari, controale fiscale pentru TVA, impozite.
  Ce sa mai inteleg eu acum?
  Depun 221 cu suprafetele cultivate cf APIA , platesc 16% pe norma de venit, dau arenda la oameni ca in contracte si gata, in rest nu mai tin nici o evidenta, nu mai ma gandesc la cheltuieli si venituri si fac ce vreau.
  Asa o fi oare?
  Va rog dati-mi un raspuns.
  Multumesc.

  • Raspunsul al aveti chiar in articol.
   Declaratia 221 nu se depune :

   doar pentru “… contribuabilii arendatori, care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor Cap.IV “Venituri din cedarea folosinței bunurilor” titlul III ”Impozitul pe venit” din Codul fiscal;”. Restul depun 221.

   • In cazul de fata domnul este arendas, deci depune decl 221 si plateste impozit pe norma de venit. Pt contabilitatea TVA-ului trebuie tinute in conituare registre.

 8. In cazul in care persoana fizica utilizeaza suprafete de teren cu titlu gratuit (sunt declarate la APIA) aceste suprafete trebuie trecute in declaratia 221 de utilizator sau de proprietar?
  Cu stima.

   • Terenurile sunt doar utilizate fara contract de arenda sau alt tip de contract (aord verbal al proprietarului de drept) fiind totodata declarate la APIA de catre utilizator. Precizez ca subventia de la APIA se acorda utilizatorilor de teren in baza declaratiei depuse de acestia.

 9. Daca am incheiat un contract de arendare cu proprietarul terenului trebuie sa mai declare si el ceva sau doar eu declar ???

 10. Am un proiect pe masura 141 cu teren arendat de la diferite persoane,trebuie sa depun declaratia 221?

 11. Daca s-a modificat termenul de depunere a Declaratiei 221,care este baza legala?

 12. Termenul de depunere a Declaratiei 221 s-a prelungit pina la 25 iunie 2013 si pentru celelalte localitati din tara?

 13. Buna ziua! As avea si eu o nelamurire in privinta acestei declaratii(221) si as fi foarte recunoscator daca m-ati putea ajuta. Sunt PFA si detin teren inregistrat la apia fanete si pasunat precum si bovine. Terenul este amplasat in zona defavorizata si nu obtin venituri inafara subventiilor aferente. Este necesar sa completez acest formular si sa-l depun la ANAF? Va multumesc anticipat!

 14. daca am 4 vaci, doua fatate, si doua juninci,cite trec in declaratie deoarece junincile nu genereaza venit?

 15. Buna ziua! Vreau sa va intreb daca o PFA care are un proiect pe Masura 141 care isi tine evidenta contabila si este impozitata in sistem real trebuie sa depuna declaratia 221 in conditiile in care depune Declaratia 200 pentru anul anterior.Consider ca este incorect sa depuna si Declaratia 221,deoarece in conditiile date ar fi o dubla impozitare,platind impozit si la norma de venit si impunere in sistem real.

 16. Buna ziua,sotia mea are in arenda 4.35ha teren ,din care livada de meri si pruni 1.8 ha iar restul faneata, anul trecut a mai plantat 1.8 ha cu pruni si a declarat la apia in total 3.6 ha livada pentru ca asa i sa spus: am primit de la finante o adresa prin care trebuie sa depun dec.221 cu toata suprafata de 3.6 ha, dar nu este pe rod decat 1.8 ha, restul de 1.8ha abia au fost plantatii, ce trebuie sa depun la finante sa argumentez ca pomi pe rod sunt numai 1.8 ha .Multumesc Coman din Buzau

  • Conform art 72, pct. 3 din Codul fiscal, nu sunt venituri impozabile veniturile obţinute din exploatarea păşunilor şi fâneţelor naturale.

   Veniturile definite la art. 71, alin. (1) din Codul fiscal sunt venituri neimpozabile în limitele următoare:
   – Arbuşti fructiferi până la 1 ha
   – Pomi pe rod până la 1,5 ha.

   Trebuie sa mergeti la finante si sa discutati acolo cu inspectorul dvs. Eventual depuneti si o declaratie pe proprie raspundere impreuna cu Declaratia 221.