Declaratia 318 – descarca ultima versiune

libris.ro
★ ★ ★Declaratia 318Declaratia 318 – Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal (conform OPANAF 59/2014), a fost actualizata in data de 12.10.2015, aceasta ajungand la versiunea 1.0.10.

Declaratia 318 precum si ultimele versiuni ale declaratiilor in format PDF pot fi descarcate de pe pagina “Descarca declaratii fiscale” , aflata in meniul superior.

Cererea de rambursare se depune de către persoanele impozabile stabilite în România, pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor şi achizițiilor de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene.

Declaratia 318 se depune până cel târziu la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare.
Cererea adresată statului membru de rambursare se completează în format electronic şi se înaintează, pe cale electronică, organului fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Modul de completare

Secțiunea 1

Statul membru în care au fost efectuate importurile şi achizițiile de bunuri/servicii – se înscrie numele statului membru al Uniunii Europene în care au fost efectuate importurile şi achizițiile de bunuri mobile livrate/servicii
Limba oficială ‐ se alege cu ajutorul aplicației informatice din limbile oficiale în care solicitantul are obligația să furnizeze informațiile din cererea de rambursare.
Moneda ‐ se înscrie moneda oficiala a statului membru de rambursare.

Anul la care se referă cererea ‐ se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere.
Perioada aferentă operațiunilor realizate (exemplu: pentru perioada februarie ‐ iunie se va înscrie 02 ‐ 06).
Cerere anuală ‐ pentru facturile sau documentele de import care nu au fost acoperite de cererile de rambursare precedente şi care privesc operațiuni finalizate pe parcursul anului calendaristic în cauză se va completa şi depune o cerere de rambursare anuală.
Cerere inițială ‐ se bifează dacă solicitantul completează şi depune o cerere inițială.
Cerere rectificativă ‐ cererea depusă inițial se rectifică prin depunerea unei noi cereri, pe acelaşi format, bifând căsuța corespunzătoare din formular. În cererea rectificativă se rectifică facturile/documentele de import care au fost acoperite de o cerere de rambursare precedentă. Cererea rectificativă nu trebuie să conțină facturi/documente de import noi. Se completează câte o cerere rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.
Număr de referință a cererii anterioare ‐ în cazul în care o cerere inițială se rectifică, se înscrie în căsuța corespunzătoare nr. de referință a cererii inițiale.

Pro‐rata definitivă ‐ se completează numai dacă pro‐rata de deducere este modificată, ca urmare a calculului pro‐ratei definitive. Prin înscrierea pro‐ratei definitive, solicitantul procedează la rectificarea sumei solicitate sau a sumei deja rambursate.

Cartuşul “Date de identificare a solicitantului” conține:
‐ denumire/nume, prenume ‐ se înscrie, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile stabilite în România;
‐ cod de înregistrare în scopuri de TVA ‐ se înscrie in declaratia 318 codul primit la înregistrarea în scopuri de TVA în România, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA. Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta;
‐ domiciliul fiscal ‐ se completează datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile stabilite în România;
‐ e‐mail ‐ se completează adresa de e‐mail la care solicitantul primeşte de la organul fiscal competent din statul membru de rambursare solicitări de informații;
‐ obiectul de activitate ‐ pentru descrierea activității economice pentru care sunt achiziționate bunurile şi serviciile se pot înscrie mai multe coduri CAEN diferite.

Cartuşul “Reprezentare prin împuternicit” ‐ în cazul în care depunerea cererii se realizează printr‐un împuternicit, se bifează căsuța corespunzătoare.
Cartuşul “Date de identificare ale împuternicitului” se completează doar în cazul în care depunerea cererii se realizează printr‐un împuternicit şi conține:
‐ denumire/nume, prenume ‐ se înscrie, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului;
‐ cod de identificare fiscală ‐ se înscrie codul primit la înregistrare, înscris în certificatul de înregistrare fiscală, sau codul numeric personal, în cazul în care împuternicitul este persoană fizică.
Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta;
‐ domiciliul fiscal ‐ se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al împuternicitului.

Cartuşul “Informații financiare” conține:
‐ suma solicitată la rambursare ‐ se înscrie suma solicitată exprimată în moneda statului membru de rambursare. Înscrierea cifrelor în casetă se realizează cu aliniere la dreapta;
‐ titularul contului ‐ se înscrie numele complet al titularului contului bancar şi se bifează în căsuța corespunzătoare calitatea acestei persoane, respectiv solicitant sau împuternicit, după caz;
‐ cod IBAN ‐ se va înscrie codul IBAN al contului bancar în care se doreşte a fi transferată suma solicitată;
‐ cod BIC/SWIFT ‐ se înscrie codul SWIFT (codul unic internațional de identificare a instituțiilor bancare).

Secțiunea a 2‐a
Cuprinde operațiunile ce stau la baza sumei solicitate şi vor fi introduse nominal toate achizițiile/prestările de servicii ce i‐au fost efectuate, precum şi importurile de bunuri.

Cartuşul “Achiziții bunuri/servicii
Se completează câte un tabel pentru fiecare factură.
Factură simplificată ‐ se selectează, după caz, D/N.

Număr factură ‐ se înscrie numărul facturii din care reiese suma solicitată la rambursare.
Dată factură ‐ se înscrie data facturii.
Cod/Subcod ‐ se pot completa mai multe categorii de coduri şi subcoduri.
Descriere ‐ se înscrie natura bunurilor achiziționate/serviciilor de care a beneficiat.
Baza impozabilă ‐ se înscrie baza impozabilă din factură.
TVA ‐ se înscrie cuantumul TVA din factură.
Pro‐rata ‐ partea TVA aferentă operațiunilor care dau drept de deducere în România, exprimată ca procent.
TVA deductibilă ‐ se înscrie TVA deductibilă rezultată prin înmulțirea cuantumului TVA cu pro‐rata.
Cod de înregistrare în scopuri de TVA/Cod de înregistrare fiscală al furnizorului/prestatorului ‐ se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare fiscală atribuit furnizorului/prestatorului de către autoritatea competentă din statul membru de rambursare. Se completează opțional dacă la rubrica “Factură simplificată” a fost selectat “D”.
Denumirea furnizorului/prestatorului ‐ se înscriu numele şi prenumele sau denumirea furnizorului/prestatorului.
Adresa furnizorului/prestatorului ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al furnizorului/prestatorului.
Toate sumele se înscriu în moneda statului membru de rambursare.

Cartuşul “Importuri
Se completează câte un tabel pentru fiecare document de import.
Număr document de import ‐ se înscrie numărul documentului de import din care reiese suma solicitată la rambursare.
Data document de import ‐ se înscrie data documentului de import.
Descriere ‐ se completează cu alte informații pentru a identifica documentul de import.
Cod/Subcod ‐ se pot completa mai multe categorii de coduri şi subcoduri.
Descriere ‐ se înscrie natura bunurilor importate.
Baza impozabilă ‐ se înscrie baza impozabilă din factură.
TVA ‐ se înscrie cuantumul TVA din factură.
Pro‐rata ‐ partea TVA aferentă operațiunilor care dau drept de deducere în România, exprimată ca procent.
TVA deductibilă ‐ se înscrie TVA deductibilă rezultată prin înmulțirea cuantumului TVA cu pro‐rata.
Denumirea exportatorului ‐ se înscriu numele şi prenumele sau denumirea exportatorului.
Adresa exportatorului ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al exportatorului.
Toate sumele se înscriu în moneda statului membru de rambursare.
Cartuşul “Documente ataşate”: conform listei de preferințe a statelor membre, se vor ataşa copii de pe facturi/documente de import în cazul în care:
‐ baza de impozitare de pe o factură/un document de import este de cel puțin 1.000 euro sau echivalentul în moneda națională;

‐ baza de impozitare de pe o factură/un document de import este de cel puțin 250 euro sau echivalentul în moneda națională, dacă factura/documentul de import se referă la combustibil (cod = 1)
Nume fişier ‐ trebuie sa fie un nume valid pentru sistemele de operare Unix şi Windows 2000 (sau mai mare) nu trebuie să conțină “o cale”.
Tip fişier ‐ se vor ataşa fişiere în următoarele formate: “PDF”, “JPEG” sau “TIFF”.
Un fişier poate conține copii de pe mai multe facturi/documente de import.
Nr. anexe ‐ se înscrie numărul anexelor ce însoțesc cererea.
Nr. facturi ‐ se înscrie numărul facturilor ce însoțesc cererea pentru a dovedi validitatea sumei solicitate.
Nr. documente de import ‐ se înscrie numărul documentelor de import ce însoțesc cererea pentru a dovedi validitatea sumei solicitate.

Declaratia 318 – Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.