Declaratia 394 – descarca ultima versiune

AdevarulShop.ro
★ ★ ★Declaratia 394Declaratia 394 – Declaraţie informativă privind livrările/prestarile şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional conform OPANAF OPANAF 3806/2013  – utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii decembrie 2013,  in format PDF, a fost actualizata in data de 06.04.2016 .

Declaratia 394 precum si ultimele versiuni ale declaratiilor in format PDF pot fi descarcate de pe pagina “Descarca declaratii fiscale” , aflata in meniul superior.

1. Declaratia 394 se completează şi se depune de către:

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, şi care sunt obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (1), (2), (6) şi (7) din Codul fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România conform art. 268 alin. (1) şi taxabile cu cota prevăzută de Codul fiscal. Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care, conform titlului VII din Codul fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum şi pentru operaţiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.
Declaratia 394 trebuie să conţină facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea “taxare inversă” sau “TVA la încasare”.

De asemenea, în Declaratia 394 se înscriu:
– baza impozabilă şi TVA aferente facturilor emise prin autofacturare conform lit. I pct. 2 din anexa nr. 1 la ordin;
– valoarea totală a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) şi (21) din Codul fiscal, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;

b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează în România achiziţii de bunuri sau servicii.
Declaratia 394 trebuie să conţină facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea “taxare inversă” sau “TVA la încasare”, precum şi borderourile de achiziţii de bunuri şi filele din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol în cazul achiziţiilor efectuate de la persoane fizice.

De asemenea, în Declaratia 394 se înscrie valoarea totală a facturilor simplificate şi a bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) şi (21) din Codul fiscal, dacă au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

2. Declaratia 394 se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial etc.), inclusiv dacă în această perioadă nu au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul declaraţiei.

Prin excepţie, contribuabilii care au perioada fiscală luna calendaristică vor depune pentru lunile ianuarie şi februarie 2016 declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoane înregistrate în scopuri de TVA, prevăzută în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, cu modificările ulterioare, urmând ca, până la data de 25 aprilie 2016 inclusiv, să depună declaraţia prevăzută în anexa nr. 1 la ordin pentru luna martie 2016, precum şi pentru lunile ianuarie şi februarie 2016, prin care vor fi înlocuite declaraţiile depuse anterior.

3. În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni/erori în datele declarate, aceasta trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată, cu operaţiunile care necesită modificarea şi/sau operaţiunile care nu au fost declarate, declaraţie care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.

4. Declaratia 394 se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, care are ataşat fişierul XML, disponibil pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

4.1. Declaratia 394 se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România. Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.
4.2. Declaratia 394 se poate depune şi în format electronic, pe suport electronic, însoţit de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnat şi ştampilat, conform legii. Declaraţia în format electronic, însoţită de formularul listat, semnat şi ştampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire.

5. Declaratia 394 se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă. Programele de asistenţă sunt puse la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul ANAF.

Completarea declaraţiei
SECŢIUNEA 1
Cartuşul referitor la tipul plătitorului şi perioada de raportare se completează cu:
a) la tip plătitor se înscrie perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 322 din Codul fiscal, respectiv L – lunar, T – trimestrial, S – semestrial, A – anual;
b) anul la care se referă declaraţia; se înscrie anul calendaristic cu 4 caractere (de exemplu, 2015);
c) luna – se înscrie cu cifre arabe numărul aferent perioadei de raportare (de exemplu, 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul II, 12 pentru an);
d) sistem normal de TVA – se completează în cazul în care persoana impozabilă care depune declaraţia a optat pentru aplicarea sistemului normal de TVA;
e) sistem de TVA la încasare – se completează în cazul în care persoana impozabilă care depune declaraţia a optat pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare;
f) în situaţia în care persoana impozabilă nu a desfăşurat operaţiuni în perioada de raportare, se va bifa căsuţa corespunzătoare.

A. Date de identificare ale persoanei înregistrate în scopuri de TVA
1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA – se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA (codul de identificare fiscală precedat de prefixul RO).
2. Denumire/nume şi prenume – se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA.
3. Domiciliul fiscal – se înscrie adresa domiciliului fiscal al persoanei înregistrate în scopuri
de TVA.

B. Date de identificare ale reprezentantului fiscal/legal/împuternicitului
1. Cod de identificare fiscală/CNP – se înscrie codul de identificare fiscală sau codul numeric personal al reprezentantului fiscal/legal ori al împuternicitului.
2. Denumire/nume şi prenume – se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal/legal sau împuternicit de către persoana impozabilă străină.
3. Domiciliul fiscal – se înscrie adresa domiciliului fiscal al reprezentantului fiscal.

C. Rezumat declaraţie privind operaţiunile desfăşurate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România
Acest cartuş conţine:
1. numărul total al persoanelor înregistrate în scopuri de TVA incluse în declaraţie, indiferent de numărul operaţiunilor;
2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
6. numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost primite facturi simplificate;
7. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii taxabile şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care s-au primit facturi simplificate;
8. numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost primite facturi simplificate;
9. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii taxabile pentru care se aplică TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care s-au primit facturi simplificate;
10. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă;
11. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA şi pe categorii de bunuri/prestări de servicii pentru care se aplică taxarea inversă;
12. numărul total al facturilor primite aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă;
13. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi serviciilor efectuate pentru care se aplică taxarea inversă şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA şi pe categorii de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă.

D. Rezumat declaraţie privind operaţiuni desfăşurate cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA
Acest cartuş conţine:
1. numărul total al persoanelor neînregistrate în scopuri de TVA incluse în declaraţie, indiferent de numărul operaţiunilor;
2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
6. natura bunurilor/serviciilor care au fost achiziţionate de la persoane fizice, respectiv: cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi neferoase, masă lemnoasă, terenuri, clădiri, alte bunuri,
servicii;
7. numărul total al facturilor/borderourilor de achiziţii/filelor din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii efectuate de la persoanele neînregistrate în scopuri de TVA;
8. valoarea totală a achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

E. Rezumat declaraţie privind operaţiunile desfăşurate cu persoane nestabilite în România care sunt stabilite în alt stat membru, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România
Acest cartuş conţine:
– numărul total al persoanelor impozabile nestabilite în România, care sunt stabilite în alte state membre, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, indiferent de numărul operaţiunilor;
– numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
– valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile şi valoarea – totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
– numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
– valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
– numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă;
– valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA.

F. Rezumat declaraţie privind operaţiunile desfăşurate cu persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene
Acest cartuş conţine:
– numărul total al persoanelor impozabile care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, indiferent de numărul operaţiunilor;
numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către persoane impozabile care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene;
– valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
– numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
– valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
– numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pentru care se
aplică taxarea inversă;
– valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA.

G. Rezumat declaraţie privind încasările lunare realizate din operaţiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi din activităţi exceptate, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Acest cartuş conţine:
– numărul total al bonurilor fiscale şi valoarea totală a încasărilor efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, emise în perioada de raportare, inclusiv a încasărilor prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de TVA al beneficiarului. Nu vor fi incluse în acest cartuş bonurile fiscale pentru care au fost emise facturi definite la art. 319 din Codul fiscal, cu excepţia alin. (12), (13) şi (21) din cadrul aceluiaşi articol;
– valoarea totală a bazei impozabile, în perioada de raportare, aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA;
– valoarea totală a încasărilor, în perioada de raportare, din activităţi exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale conform prevederilor legale în vigoare la data aplicării;
– valoarea totală a bazei impozabile, în perioada de raportare, aferentă activităţilor economice exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare la data aplicării, şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA.

H. Rezumat declaraţie privind operaţiunile realizate pe teritoriul României
Acest cartuş conţine:
1. numărul total al facturilor emise/primite în perioada de raportare, defalcate pe cote de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise/primite facturi simplificate;
2. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);
3. valoarea totală a TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);
4. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi cele pentru care se aplică TVA la încasare defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);
5. valoarea totală a TVA aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi cele pentru care se aplică TVA la încasare defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%).

I. Alte informaţii
Acest cartuş conţine:
1.1. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care s-au emis facturi simplificate care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);
1.2. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care s-au emis facturi simplificate fără a avea înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului şi pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);
1.3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA şi care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);
1.4. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare şi care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);
1.5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care s-au primit bonuri fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate şi care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);
2.1. plaja de facturi utilizate în perioada de raportare de la seria nr. …/la seria nr. …;
2.2. număr total de facturi emise în perioada de raportare de la seria nr. …/la seria nr. …,
din care:

2.2.1. seria şi numărul facturilor stornate;
2.2.2. seria şi numărul facturilor anulate;
2.2.3. seria şi numărul facturilor emise prin autofacturare, inclusiv baza impozabilă şi TVA aferente, defalcată pe fiecare cotă (20%, 9%, 5%);

3. descrierea operaţiunilor din care provine soldul sumei negative înregistrat în decontul de TVA de către persoana impozabilă care depune declaraţia şi care este solicitat la rambursare în perioada de raportare – se va bifa căsuţa/căsuţele corespunzătoare fiecărei operaţiuni în parte;
4. date aferente operaţiunilor desfăşurate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA:
4.1. valoarea totală a TVA deductibile aferentă facturilor achitate în perioada de raportare indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare defalcate pe fiecare cotă de TVA (20%, 9%, 5%);
5. date aferente operaţiunilor desfăşurate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare:
5.1. valoarea totală a TVA colectate aferentă facturilor încasate în perioada de raportare indiferent de data la care acestea au fost emise de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare defalcate pe fiecare cotă de TVA (20%, 9%, 5%);
5.2. valoarea totală a TVA deductibile aferentă facturilor achitate în perioada de raportare indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA defalcate pe fiecare cotă de TVA (20%, 9%, 5%);
5.3. valoarea totală a TVA deductibile aferentă facturilor achitate în perioada de raportare indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare defalcate pe fiecare cotă de TVA (20%, 9%, 5%);
6. în situaţia în care persoana impozabilă a desfăşurat activitate/activităţi definită/definite conform listei disponibile pe portalul ANAF, se vor completa valoarea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii fără TVA, precum şi TVA aferentă defalcată pe cote (20%, 9%, 5%).

În cazul în care declaraţia este întocmită de:
persoana juridică, se vor completa denumirea, CUI şi calitatea acesteia;
persoana fizică, se vor completa numele şi prenumele, CNP/NIF, funcţia în cadrul persoanei impozabile, altă calitate în afara persoanei impozabile.

Datele înscrise în declaraţie referitoare la tranzacţiile derulate cu fiecare persoană impozabilă (client/furnizor) înregistrată în scop de TVA pot fi consultate de către aceasta prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de ANAF şi cu acordul persoanei impozabile care depune declaraţia. Acordul va fi dat în prima declaraţie depusă de persoana impozabilă şi va fi valabil pentru toate declaraţiile informative 394 pentru care există obligativitatea depunerii în anul fiscal menţionat, fără a avea posibilitatea schimbării opţiunii.
În cazul în care persoana impozabilă nu şi-a exprimat acordul, aceasta are posibilitatea schimbării opţiunii în cursul anului. Astfel, persoana impozabilă va bifa în mod corespunzător căsuţa corespunzătoare schimbării opţiunii.
În situaţia în care persoana impozabilă nu şi-a exprimat acordul prin nicio declaraţie informativă depusă pe parcursul anului, aceasta nu va putea consulta datele înscrise de parteneri în declaraţiile informative 394, referitoare la tranzacţiile bilaterale, indiferent de opţiunea acestora.

SECŢIUNEA a 2-a
Prezenta secţiune, pentru fiecare rezumat al declaraţiei, cuprinde:
– valorile totale înscrise în facturile emise/primite, în borderourile de achiziţii şi în filele carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru fiecare partener de tranzacţie, pentru perioada de raportare, inclusiv raportul lunar al memoriei fiscale de la aparatele de marcat electronice fiscale, defalcate pe fiecare cotă de TVA;
– valorile totale înscrise în facturile emise/primite aferente tranzacţiilor pentru care se aplică taxarea inversă pentru cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi neferoase, masă lemnoasă, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică, certificate verzi, clădiri/terenuri, aur de investiţii, telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC, laptopuri se completează separat faţă de celelalte operaţiuni, pentru fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA, categorie de bunuri/servicii supuse taxării inverse şi pentru fiecare cotă defalcată de TVA.

Listele operaţiunilor taxabile efectuate pe teritoriul naţional cuprind următoarele tipuri de operaţiuni:
– operaţiuni efectuate cu persoane impozabile (cu detaliere pe fiecare operaţiune cu TVA şi pe fiecare operaţiune cu taxare inversă pentru cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi neferoase, masă lemnoasă, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică, certificate verzi, clădiri/terenuri, aur de investiţii, telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC, laptopuri);
– operaţiuni efectuate cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA (cu detaliere pe fiecare operaţiune);
– operaţiuni efectuate cu persoanele impozabile nestabilite în România, care sunt stabilite în alte state membre, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România (cu detaliere pe fiecare operaţiune);
– operaţiuni efectuate cu persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene (cu detaliere pe fiecare operaţiune);
– operaţiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepţia celor pentru care s-au emis facturi, inclusiv încasările prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;
– operaţiuni efectuate din activităţile economice exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.

1. Coloana “Nr. curent” de la lit. C, D, E, F – se înscrie o singură dată numărul curent pentru fiecare furnizor/beneficiar.
2. Coloana “Tip L/A/AÎ/V/C/N/Î1/Î2″ de la lit. C, D, E, F, G – se înscrie tipul operaţiunii efectuate, şi anume:
L – livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care au fost emise facturi, cu excepţia facturilor simplificate;
A – achiziţii de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi, cu excepţia facturilor simplificate;
AÎ – achiziţii de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi cu TVA la încasare;
V – livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care se aplică taxarea inversă;
C – achiziţii de bunuri/servicii pentru care se aplică taxarea inversă;
N – achiziţii de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi/borderouri de achiziţii/file din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol de la persoane neînregistrate;
Î1 – încasări realizate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale;
Î2 – încasări efectuate din activităţi exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor electronice de marcat fiscale.
3. Coloana “CUI/CNP/NIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului/Cod valabil de TVA în statul membru/Cod de înregistrare” de la lit. C, D, E, F – se înscriu, după caz:
– CUI furnizor/beneficiar al persoanei impozabile neînregistrate în scopuri de TVA;
– CNP furnizor/beneficiar, persoană fizică;
– NIF furnizor/beneficiar, persoană fizică;
– codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului;
– codul de înregistrare în scopuri de TVA al reprezentantului fiscal desemnat, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România şi este persoană obligată la plata taxei;
– cod valabil de TVA în statul membru al persoanei impozabile nestabilite în România, care este stabilită în alt stat membru, neînregistrată şi care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România;
– cod de înregistrare din registrul companiilor din ţara de rezidenţă pentru persoana impozabilă neînregistrată şi care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilită pe teritoriul Uniunii Europene.
4. Coloana “Denumire/Nume şi prenume furnizor/beneficiar” de la lit. C, D, E, F – se înscriu, după caz:
– denumirea/numele şi prenumele persoanei impozabile înregistrate/neînregistrate în scopuri de TVA;
numele şi prenumele persoanei fizice;
– denumirea persoanei impozabile nestabilite în România care este stabilită în alt stat membru, neînregistrată şi care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România;
– denumirea persoanei impozabile neînregistrate şi care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilită pe teritoriul Uniunii Europene;
– denumirea/numele şi prenumele reprezentantului fiscal desemnat, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România şi este persoană obligată la plata taxei.
5. Coloana “Număr de facturi/borderouri de achiziţii/file carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol” de la lit. C, D, E, F – se înscriu numărul total al facturilor emise/primite şi numărul total al borderourilor de achiziţii/filelor din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol primite.
Prin excepţie, în situaţia în care în cuprinsul unei facturi emise/primite există operaţiuni cu cote de TVA diferite, la rubrica “număr de facturi” se vor înscrie valoarea 1 în dreptul operaţiunii cu valoarea cea mai mare a TVA şi valoarea 0 pentru restul operaţiunilor.
6. Coloana “Baza impozabilă” de la lit. C, D, E, F – se înscriu valoarea bazei impozabile, în lei, aferentă livrărilor/prestărilor/achiziţiilor, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi valoarea bazei impozabile aferentă facturilor de stornare, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%). În cazul în care baza impozabilă este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).
7. Coloana “Taxă pe valoarea adăugată” de la lit. C, D, E, F – se înscriu valoarea TVA, în lei, aferentă livrărilor/prestărilor/achiziţiilor, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi TVA aferentă facturilor de stornare, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%). Dacă taxa pe valoarea adăugată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).
8. Coloana “Bunuri/servicii” de la lit. C – se selectează categoria de bunuri sau servicii pentru care se aplică taxarea inversă.
9. Coloana “Cod şi denumire NC produs” de la lit. C – se înscriu bunurile din categoria cereale şi plante tehnice care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun, modificată conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012, ce se regăseşte pe portalul ANAF.
10. Coloana “Bunuri/servicii” de la lit. D – se înscrie natura bunurilor/serviciilor achiziţionate de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.
11. Coloana “Tip document” de la lit. D – se selectează tipul documentului: factură/borderou de achiziţii/filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol.
12. Coloana “Tip operaţiune” de la lit. G – se selectează tipul încasărilor:
– încasări prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, inclusiv încasările prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;
– încasări efectuate din activităţi exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare.
13. Coloana “Total încasări” de la lit. G – se înscrie totalul încasărilor, în lei, din perioada de raportare prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, respectiv încasări efectuate din activităţi exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare.
14. Coloana “Total bază impozabilă” de la lit. G – se înscrie valoarea bazei impozabile, în lei, din perioada de raportare aferentă încasărilor, inclusiv valoarea bazei impozabile aferentă stornărilor, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%).
15. Coloana “Taxa pe valoarea adăugată” de la lit. G – se înscrie valoarea TVA, în lei, din perioada de raportare aferentă încasărilor, inclusiv valoarea taxei pe valoarea adăugată aferentă stornărilor, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%).

 

Opinia cititorilor acestui blog este importanta pentru mine. Lasa un comentariu!

Declaratia 394 – descarca ultima versiune

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentarii

Declaratia 394 – descarca ultima versiune — 5 comentarii

 1. Se poate sactiona cu amenda : s-a depus decl 394 in termen dar din cauza unei erori materiale din prg de contabilitate nu s-au generat in decl 394 toate achizitiile.Eroarea a fost descoperita in timpul unui control (soc. solicita rambursarea de tva). S-a acceptat redepunerea declaratiei dar s-a intocmit si un proces verbal de amenda pt depunerea eronata. Fiind o decl. Informativa este in regula aceasta amenda? Multumesc

  • In Codul de procedura fiscala, la art. 219^1 Contravenţii în cazul declaraţiilor recapitulative:

   (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

   a) nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor recapitulative reglementate la titlul VI din Codul fiscal;

   b) depunerea de declaraţii recapitulative incorecte ori incomplete.

 2. de aceea recomandam verificarea cu un alt program decat programul de contabilitate a declaratiei 394 inainte de a se depune. Informatiile din declaratie sunt complexe, iar de aceea se greseste foarte des.

 3. Buna ziua,
  dupa introducerea in declaratie a campului “numar de facturi” se declara cu baza 0, TVA 0 si numar de facturi (primite) 2 in situatia in care intr-o luna avem o factura ce se storneaza ?
  Aceeasi situatie putem avea si la livrari in momentul in care societatea emite o factura catre un client si o storneaza in aceeasi luna. Declaram numarul de facturi si sume 0?
  Multumesc.