Declaratia 603 – info util

libris.ro
★ ★ ★declaratia 603  Declaratia 603Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurari sociale de sănătate

In MO nr. 65/26.01.2017 a fost publicat ordinul comun emis de Preşedintele ANAF si Preşedintele CNAS nr. 3697/727/2016 pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurari sociale de sănătate, precum si a modelului si conţinutului formularului 603 ” Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”

PERSOANELE FIZICE CARE SE INCADREAZA IN CATEGORIILE :

a) cetăţenii români cu domiciliul în ţară;

b) cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România;

c) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care au solicitat şi au obţinut dreptul de a sta în România pentru o perioadă de peste 3 luni;

d) persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontal ier şi desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc de regulă zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână;

  • obţin venituri pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii,

ŞI

  • deţin o asigurare pentru boală si maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene. Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală şi maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României, si fac dovada valabilităţii asigurarii,

NU DATOREAZĂ CONTRIBUŢIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE PENTRU VENITURILE REALIZATE

In vederea exceptării de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile realizate, persoana care se încadrează in una din situaţiile prevăzute mai sus depune la organul fiscal competent, direct sau prin împuternicit, Declaratia 603 ” Declaraţia pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, insotita de documentele justificative, cum sunt:

a) Document portabil A1;
b) TR/R1-formular privind legislaţia aplicabilă;
c)  PM/R0101- Certificat privind legislaţia aplicabilă;
d) MD/R0101- Certificat privind legislaţia aplicabilă etc
Documentele justificative se prezintă in original si in copie.Copia se certifică de organul fiscal “conform cu originalul” iar originalul se restituie contribuabilului.In situaţia depunerii declaraţiei prin posta , documentele justificative se vor anexa in copie legalizată.

Declaratia 603 se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal, sau la oficiul postai, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege, impreună cu documentele justificative care atestă dreptul persoanei de a solicita exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Organul fiscal competetent este organul fiscal la care persoana fizică are obligaţia să declare veniturile realizate pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează inclusiv pentru luna in cursul căreia contribuabilul a îndeplinit condiţiile de scoatere din evidenţă ca plătitor de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

Persoanele care obţin venituri pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate se reţine la sursă, potrivit legii, in vederea exceptării in cursul anului fiscal de la plata contribuţiei, au obligaţia prezentării plătitorului de venit a unei declaraţii pe proprie răspundere care să conţină datele de identificare a persoanei in cauză, însoţită de documentele justificative menţionate mai sus. Documentele justificative se prezintă plătitorului de venit in copie legalizată.

Sursa: ANAF
★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentariile sunt închise.