Decontul de TVA (D300)-model nou

libris.ro
★ ★ ★Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.790/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată” a fost publicat in M.O. nr. 791/26.11.2012.

Noul model al Decontului de TVA se utilizează începând cu

anul 2013 şi este adaptat aplicării sistemului de TVA la încasare, introdus prin OG 15/2012 pentru modificarea şi completarea Codului Fiscal şi HG 1.071/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, aprobate prin HG 44/2004.

Decontul de tva conţine un modul cu informaţii privind baza de impozitare şi TVA aferente:

– livrărilor de bunuri şi prestări de servicii efectuate a căror TVA aferentă a rămas neexigibilă, existentă în sold la sfârşitul perioadei de raportare, ca urmare a aplicării sistemului TVA la încasare;

– achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate pentru care nu s-a exercitat dreptul de deducere a TVA aferente, existentă în sold la sfârşitul perioadei de raportare, ca urmare a aplicării art. 145 alin. 11 şi 12 din Codul Fiscal.

I N S T R U C Ț I U N I
pentru completarea formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Formularul (300) “Decont de TVA” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.
Persoanele impozabile care conduc evidența contabilă, potrivit legii, pentru operațiunile realizate pe bază de contract de asociere în participațiune declară inclusiv datele şi informațiile privind taxa pe valoarea adăugată rezultate din astfel de operațiuni.
Formularul (300) “Decontul de TVA” se depune la organul fiscal competent, la următoarele termene:
a) lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se depune Decontul de TVA, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este luna calendaristică, potrivit prevederilor art. 1561 din Codul fiscal;
b) trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se depune Decontul de TVA, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 din Codul fiscal;
c) semestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul următor celui pentru care se depune Decontul de TVA, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală semestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561, alin. (7) din Codul fiscal şi ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice;
d) anual, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor celui pentru care se depune Decontul de TVA, de persoanele impozabile prevăzute la pct. 80 alin. (4) din Normele metodologice şi de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 alin. (7) din Codul fiscal şi ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice;
e) până la data de 25 a celei de‐a treia luni a trimestrului calendaristic, pentru primele două luni ale aceluiaşi trimestru calendaristic, de persoanele impozabile care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Decontul de TVA se va depune pentru luna a doua a trimestrului, dar va cuprinde şi operațiunile realizate în prima lună a acestuia. În situația în care exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare intervine în prima sau în a treia lună a trimestrului calendaristic, sunt aplicabile în mod corespunzător dispozițiile lit. a) din prezentul paragraf.
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal depun formularul 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată” în format PDF, cu fişier XML ataşat, la organul fiscal competent, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii. Formularele se completează cu ajutorul programelor de asistență existente pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, secțiunea Asistență contribuabili sau secțiunea Declarații electronice.
ATENȚIE! Nu se înscriu în decontul de tva:
‐ taxa pe valoarea adăugată din facturile de executare silită, de către persoanele abilitate prin lege să efectueze vânzarea bunurilor supuse executării silite;
‐ taxa pe valoarea adăugată pentru care se află în derulare o înlesnire la plată.

Completarea formularului se face astfel:
Perioada de raportare
“Perioada de raportare” poate fi luna calendaristică, trimestrul calendaristic, semestrul calendaristic sau anul calendaristic, în condițiile art. 1561 din Codul fiscal şi ale pct. 80 alin. (2) şi (4) din Normele metodologice.

Se înscrie cu cifre arabe numărul perioadei de raportare (de exemplu: 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an).
Anul pentru care se completează declarația se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu, 2012).
Secțiunea “Date de identificare a persoanei impozabile”
Caseta “Cod de identificare fiscală” se completează astfel:
‐ contribuabilii persoane juridice, cu excepția comercianților, asociațiile sau alte entități fără personalitate juridică înscriu codul de înregistrare fiscală;
‐ comercianții, inclusiv sucursalele comercianților care au sediul principal al comerțului în străinătate, înscriu codul unic de înregistrare;
‐ contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, înscriu codul de înregistrare fiscală;
‐ contribuabilii persoane fizice, cu excepția persoanelor fizice care desfăşoară activități economice în mod independent sau care exercită profesii libere, înscriu codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal;
‐ contribuabilii persoane impozabile care nu sunt stabilite în România, conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, şi sunt înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în România, potrivit art. 153 din acelaşi act normativ, înscriu codul de înregistrare în scopuri de TVA.
Reprezentantul fiscal desemnat de o persoană impozabilă stabilită în străinătate înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine, care este diferit de codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit pentru activitatea proprie a reprezentantului.
Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
Caseta “Denumire” se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociației sau a entității fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz.
În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care şi‐au desemnat reprezentant fiscal, în caseta “Denumire” se înscriu informațiile de identificare înscrise pe certificatul de înregistrare fiscală a reprezentării (denumirea persoanei impozabile stabilite în străinătate, reprezentată fiscal prin reprezentantul fiscal desemnat în condițiile legii).
Caseta “Domiciliu fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, înregistrate direct în scopuri de TVA în România, se înscrie adresa din România la care pot fi examinate evidențele şi documentele ce trebuie păstrate, în conformitate cu prevederile pct. 66 alin. (7) lit. a) din Normele metodologice.
În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, care şi‐au desemnat reprezentant fiscal, în caseta “Domiciliu fiscal” se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului fiscal.
În cazul persoanelor impozabile care au sediul activității economice în afara României şi sunt stabilite în România printr‐unul sau mai multe sedii fixe fără personalitate juridică, conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, în caseta “Domiciliu fiscal” se înscrie domiciliul fiscal al sediului fix desemnat să depună Decontul de TVA şi să fie responsabil pentru toate obligațiile în scopuri de TVA, conform pct. 66 alin. (5) din Normele metodologice.
În rubrica “Pro rata de deducere” se înscrie pro rata determinată potrivit art. 147 din Codul fiscal.
Secțiunea “Taxa pe valoarea adăugată colectată”
Rândul 1 ‐ se înscriu informațiile preluate din jurnalul de vânzări*), privind baza de impozitare pentru livrările intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul fiscal, şi pentru livrările intracomunitare de bunuri cu cod T, efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare de cumpărătorul revânzător, prevăzute la art. 1321 alin. (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri parțiale pentru livrările intracomunitare de bunuri scutite. Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9) din Codul fiscal .
Rândul 2 ‐ se înscriu regularizările ulterioare datorate unor evenimente care determină modificarea datelor declarate la rd. 1 din decont în altă perioadă, precum: modificarea prețului generată de alte situații decât cele prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, nedeclararea din eroare a livrării intracomunitare în perioada în care intervine exigibilitatea etc.
Rândul 3 ‐ se înscriu informațiile preluate din jurnalul de vânzări, privind baza de impozitare pentru livrările de bunuri/prestările de servicii care nu sunt impozabile în România pentru că nu au locul livrării/prestării stabilit, conform art. 132 şi 133 din Codul fiscal, în România, precum şi pentru livrările intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) şi c) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri parțiale pentru aceste livrări intracomunitare de bunuri, scutite. Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9) din Codul fiscal, precum şi orice alte regularizări ulterioare, cu excepția celor referitoare la serviciile intracomunitare care se înscriu la rândul 4
Rândul 3.1 – se înscriu informațiile preluate din jurnalul de vânzări, privind baza de impozitare pentru serviciile pentru care se aplică prevederile art. 133 alin.(2) din Codul fiscal, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, prestate către persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare, precum şi ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9) din Codul fiscal
Rândul 4 ‐ se înscriu regularizările ulterioare datorate unor evenimente care determină modificarea datelor declarate la rd. 3.1 din decont în altă perioadă, precum: modificarea prețului generată de alte situații decât cele prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, nedeclararea din eroare a operațiunilor respective în perioada în care intervine exigibilitatea etc.
Rândul 5 ‐ se înscriu informațiile preluate din jurnalul de cumpărări, privind baza de impozitare pentru achizițiile intracomunitare de bunuri taxabile în România, precum şi baza de impozitare pentru achizițiile de bunuri efectuate de către beneficiarul unei livrări ulterioare efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare, pentru care acesta este obligat la plata taxei conform art. 150 alin. (4) din Codul fiscal, şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plăți de avansuri parțiale pentru achiziții intracomunitare de bunuri. Se înscriu şi ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9) din Codul fiscal.
Rândul 6 ‐ se înscriu achizițiile intracomunitare de bunuri a căror exigibilitate a intervenit în altă perioadă, dar respectiva achiziție nu a fost declarată, regularizările privind achizițiile intracomunitare declarate în perioade anterioare şi datorate unor evenimente care determină modificarea datelor declarate inițial, precum:
‐ modificarea prețului bunurilor care au fost declarate ca achiziție intracomunitară pe bază de autofactură, în condițiile legii, ulterior factura primită de la furnizor având un preț mai mare sau mai mic, altele decat situatiile cand aceasta modificare a pretului a rezultat ca urmare a unuia dintre evenimentele prevazute la art. 138 din Codul fiscal in perioada de raportare;
‐ declararea achiziției intracomunitare pe bază de autofactură, în condițiile legii, într‐o perioadă ulterioră, la primirea facturii de la furnizor, constatându‐se că exigibilitatea achiziției intracomunitare intervenea într‐o perioadă anterioară;
‐ modificarea bazei impozabile a achiziției intracomunitare şi a taxei aferente ca urmare a modificării cursului valutar de referință aplicabil, datorată unor neconcordanțe între data primirii facturii de la furnizor şi data declarării achiziției intracomunitare;
‐ orice alte evenimente de natură să modifice datele declarate inițial, cu excepția ajustărilor bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, atunci când acestea au loc ulterior, într‐o altă perioadă decât cea în care a intervenit exigibilitatea pentru achizițiile intracomunitare respective.
Rândul 7 ‐ se înscriu informațiile preluate din jurnalul de cumpărări, privind baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată pentru achizițiile de bunuri şi servicii pentru care beneficiarul din România este persoană obligată la plata TVA conform art. 150 alin. (2)‐(6) şi pentru importurile de bunuri cărora le sunt aplicabile prevederile art. 157 alin. (4) şi (5) din Codul fiscal, a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare. Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9) din Codul fiscal, precum şi orice alte regularizări ulterioare cu excepția celor referitoare la serviciile intracomunitare care se înscriu la rândul 8.
Rândul 7.1 ‐ se înscriu informațiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată pentru achizițiile de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul din România este persoană obligată la plata TVA conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal precum şi ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9) din Codul fiscal.
Rândul 8 – se înscriu regularizările ulterioare datorate unor evenimente care determină modificarea datelor declarate la rd. 7.1 din decont în altă perioadă, precum: modificarea prețului generată de alte situații decât cele prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, nedeclararea din eroare a operațiunilor respective în perioada în care intervine exigibilitatea etc.
Rândul 9 ‐ se înscriu informațiile preluate din jurnalul de vânzări pentru operațiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, privind:
‐ baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată colectată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile cu cota de 24%, inclusiv pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii asimilate;
‐ baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată colectată pentru operațiunile supuse regimurilor speciale de taxă pe valoarea adăugată determinate pe baza situațiilor de calcul întocmite în acest scop;
‐ ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9) – (11), după caz, din Codul fiscal, dacă au fost generate de operațiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 24%.
Rândul 10 ‐ se înscriu informațiile preluate din Jurnalul de vânzări, pentru operațiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, privind baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată colectată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile cu cota de 9%, inclusiv pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii asimilate.
Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9)‐(11), după caz, din Codul fiscal, pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 9%, potrivit dispozițiilor art. 1342 alin.(9) ‐ (11), după caz, din Codul fiscal.
Rândul 11 ‐ se înscriu informațiile preluate din jurnalul de vânzări*), pentru operațiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, privind baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată colectată pentru livrările de bunuri taxabile cu cota de 5%.
Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9)‐(11), după caz, din Codul fiscal, pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 5%, potrivit dispozițiilor art. 1342 alin.(9)‐ (11), după caz, din Codul fiscal.
Rândul 12 ‐ se înscriu informațiile preluate din jurnalul de cumpărări, privind baza de impozitare şi taxa colectată pentru achizițiile de bunuri şi de servicii, a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, de către beneficiarii care aplică măsurile de simplificare prevăzute la art. 160 din Codul fiscal.
Rândul 13 ‐ se înscriu informațiile preluate din jurnalul de vânzări, privind baza de impozitare pentru livrările/prestările efectuate, pentru care furnizorii/prestatorii aplică măsurile de simplificare prevăzute la art. 160 din Codul fiscal, pentru operațiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare sau în perioade fiscale anterioare.
Rândul 14 ‐ se înscriu informațiile preluate din jurnalul de vânzări, pentru operațiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare sau în perioade fiscale anterioare, privind:
‐ baza de impozitare pentru livrările de bunuri/prestările de servicii scutite cu drept de deducere, prevăzute la art. 143 alin. (1), art. 144 şi 1441 din Codul fiscal;
‐ baza de impozitare pentru operațiuni scutite de taxă, conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1 ‐ 5 şi lit. b) din Codul fiscal, în cazul în care cumpărătorul sau clientul este stabilit în afara Uniunii Europene sau în cazul în care aceste operațiuni sunt în legătură directă cu bunuri care vor fi exportate, precum şi în cazul operațiunilor efectuate de intermediari care acționează în numele şi în contul altei persoane, atunci când aceştia intervin în derularea unor astfel de operațiuni.
Rândul 15 ‐ se înscriu informațiile preluate din jurnalul de vânzări, privind baza de impozitare pentru livrările de bunuri scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 din Codul fiscal.

Rândul 16 ‐ se evidențiază sumele rezultate din corectarea informațiilor de la rd. 9, 10, 11 şi 12 din deconturile anterioare, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9)‐(11), după caz, din Codul fiscal, dar care au fost generate de operațiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată a fost de 19%, sumele rezultate din regularizările prevăzute de art. 140 alin. (4) din Codul fiscal datorate modificării cotelor de TVA, precum şi orice alte sume rezultate din regularizările prevăzute de legislația în vigoare datorate unor evenimente, cu excepția celor prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, care determină modificarea datelor declarate inițial, cum ar fi nedeclararea din eroare a operațiunii în perioada în care intervine exigibilitatea.
Secțiunea “Taxa pe valoarea adăugată deductibilă”
Rândul 18 ‐ se înscriu aceleaşi informații declarate la rd. 5.
Rândul 18.1 ‐ se înscriu aceleaşi informații declarate la rd. 5.1.
Rândul 19 ‐ se înscriu aceleaşi informații declarate la rd. 6.
Rândul 20 ‐ se înscriu aceleaşi informații declarate la rd. 7.
Rândul 20.1 ‐ se înscriu aceleaşi informații declarate la rd. 7.1.
Rândul 21 ‐ se înscriu aceleaşi informații declarate la rd. 8.
Rândul 22 ‐ se înscriu informațiile din jurnalul de cumpărări, privind baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentă achizițiilor din țară de bunuri şi servicii taxabile cu cota de 24%, altele decât cele înscrise la rd. 25, precum şi baza de impozitare şi taxa aferentă importurilor care nu se încadrează în prevederile art. 157 alin. (4) şi (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare.
Se înscriu de asemenea şi ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9)‐(11), după caz, din Codul fiscal, dacă au fost generate de operațiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 24%.

ATENTIE! Prin jurnale de vânzări şi jurnale de cumpărări se înțelege orice jurnale, registre, evidențe sau alte documente similare pe care persoanele impozabile au obligația să le întocmească în conformitate cu prevederile art. 156 din Codul fiscal şi ale pct. 79 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Prin ordin al ministrului finanțelor publice se propun modele de jurnale de vânzări şi cumpărări, utilizarea acestor modele de către persoanele impozabile fiind opțională.

Important! Pentru a evita orice neconcordanță între livrările intracomunitare de bunuri, scutite de TVA, care se includ în decontul de TVA şi în declarația recapitulativă pentru astfel de livrări în statul membru de origine, şi achizițiile intracomunitare evidențiate în decontul de TVA şi în declarația recapitulativă pentru achiziții intracomunitare, în statul membru de destinație, momentul exigibilității taxei pentru achizițiile intracomunitare intervine:
‐ în a 15‐a zi a lunii următoare celei în care a avut loc faptul generator, respectiv livrarea;
‐ la data emiterii facturii, dacă factura este emisă înainte de data de 15 a lunii următoare în care a intervenit faptul generator, respectiv livrarea.
Rândul 23 ‐ se înscriu informațiile din jurnalul de cumpărări, privind baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentă achizițiilor din țară de bunuri şi servicii taxabile cu cota de 9%, precum şi taxa aferentă importurilor care nu se încadrează în prevederile art. 157 alin. (4) şi (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare.
Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9)‐(11), după caz, din Codul fiscal, pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 9%, potrivit dispozițiilor art. 1342 alin.(9)‐(11), după caz, din Codul fiscal.
Rândul 24 ‐ se înscriu informațiile din jurnalul de cumpărări, privind baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentă achizițiilor din țară de bunuri taxabile cu cota de 5%.
Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9)‐(11), după caz din Codul fiscal, pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 5%, potrivit dispozițiilor art. 1342 alin.(9)‐(11), după caz din Codul fiscal.
Rândul 25 ‐ se înscriu informațiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare şi taxa deductibilă pentru achizițiile de bunuri şi de servicii, a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, de către beneficiarii care aplică măsurile de simplificare prevăzute la art. 160 din Codul fiscal.
Se înscriu aceleaşi informații declarate la rd.12.
Rândul 26 ‐ se înscriu informațiile din jurnalul de cumpărări, privind:
‐ contravaloarea achizițiilor de bunuri şi servicii a căror livrare/prestare a fost scutită de taxă, neimpozabilă sau supusă unui regim special de taxă;
‐ contravaloarea achizițiilor de bunuri şi servicii din alte state membre pentru care nu se datorează taxa pe valoarea adăugată în România;
‐ contravaloarea achizițiilor intracomunitare de bunuri scutite de taxă sau neimpozabile în România;
‐ contravaloarea achizițiilor de servicii intracomunitare scutite de taxa pe valoarea adăugată;
‐ contravaloarea importurilor scutite de taxa pe valoarea adăugată.
Atentie! Nu este obligatorie înscrierea în decont a sumelor care nu sunt incluse în baza impozabilă.

Rândul 26.1 – se înscriu informațiile din jurnalul de cumpărări, privind achizițiile de servicii intracomunitare scutite de taxa pe valoarea adăugată.
Rândul 28 ‐ se înscrie taxa pe valoarea adăugată efectiv dedusă pentru achizițiile prevăzute la rd. 18 ‐ 25:
‐ conform art. 145 şi 1451 din Codul fiscal, în cazul persoanelor care efectuează numai operațiuni cu drept de deducere. Nu se preia în acest rând taxa pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 1451 din Codul fiscal;
‐ conform art. 1451 şi 147 din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile cu regim mixt, respectiv taxa preluată din coloanele jurnalului pentru cumpărări, în funcție de destinația achizițiilor, astfel:
‐ taxa aferentă achizițiilor destinate realizării de operațiuni cu drept de deducere, cu excepția achizițiilor pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 1451 din Codul fiscal;
‐ taxa dedusă conform pro rata pentru achizițiile destinate realizării atât de operațiuni cu drept de deducere, cât şi de operațiuni fără drept de deducere, cu excepția achizițiilor pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 1451 din Codul fiscal;
‐ taxa aferentă achizițiilor destinate realizării operațiunilor care nu dau drept de deducere nu se preia în acest rând.
Atentie! Totalul rd. 28 poate fi mai mic sau egal cu totalul de la rd. 18 – 25, cu excepția celor de la rd. 18.1 şi 20.1.
Rândul 29 ‐ se înscriu sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată efectiv restituită, în baza art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, cumpărătorilor persoane fizice care nu sunt stabilite în Comunitatea Europeană, de către persoanele impozabile autorizate în acest sens, inclusiv comisionul perceput pentru activitatea de restituire a taxei.
Rândul 30 ‐ se evidențiază sumele rezultate din corectarea informațiilor de la rd. 22, 23, 24 şi 25 din deconturile anterioare, ajustările prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, a căror exigibilitate este ulterioară datei de 1 iulie 2010, dar care au fost generate de operațiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată a fost de 19%, potrivit dispozițiilor art. 1342 alin.(9)‐(11), după caz din Codul fiscal, precum şi orice alte sume rezultate din regularizările prevăzute de legislația în vigoare datorate unor evenimente, cu excepția celor prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, care determină modificarea datelor declarate inițial, cum ar fi nedeclararea din eroare a operațiunii în perioada în care intervine exigibilitatea.
Rândul 31 ‐ se înscriu diferențele de taxă pe valoarea adăugată rezultate ca urmare a ajustării anuale pe bază de pro rata definitivă, prevăzute la art. 147 din Codul fiscal, diferențele de taxă pe valoarea adăugată rezultate ca urmare a regularizării erorilor constatate ulterior în calculul pro rata definitivă, conform pct. 47 alin. (5) din Normele metodologice, precum şi diferențele de taxă pe valoarea adăugată rezultate ca urmare a ajustării taxei deductibile pentru bunurile de capital prevăzute la art. 149 şi la art. 161 din Codul fiscal, cu semnul plus sau minus, după caz.
Secțiunea “Regularizări conform art. 1473 din Codul fiscal”
Rândul 35 ‐ se preia suma prevăzută la rd. 41 din Decontul de TVA perioadei precedente celei de raportare, din care se scad sumele achitate până la data depunerii decontului. Pentru primul decont de taxă pe valoarea adăugată, depus după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor instrucțiuni, se preia suma prevăzută la rd. 39 din Decontul de TVA al perioadei precedente, din care se scad sumele achitate.
Rândul 36 – se preia suma reprezentând diferența de TVA de plată stabilită de organele de inspecție fiscală prin decizie comunicată persoanei impozabile, dar neachitată până la data depunerii decontului de TVA.
Rândul 38 ‐ se preia suma prevăzută la rd. 42 din Decontul de TVA al perioadei precedente celei de raportare, pentru care nu s‐a solicitat rambursarea, prin bifarea casetei corespunzătoare din Decontul de TVA anterior. Pentru primul decont de taxă pe valoarea adăugată, depus după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor instrucțiuni, se preia suma prevăzută la rd. 40 din Decontul de TVA al perioadei precedente, pentru care nu s‐a solicitat rambursarea.
Rândul 39 – se preia suma reprezentând diferența negativă de TVA stabilită de organele de inspecție fiscală prin decizie comunicată persoanei impozabile până la data depunerii decontului de TVA.

Secțiunea „Facturi emise după inspecția fiscală, conform art. 159 alin. (3) din Codul fiscal”
Se completează cu informațiile preluate din facturile de corecție emise către beneficiari în urma inspecției fiscale, astfel cum este prevăzut la art. 159 alin. (3) din Codul fiscal, facturi care se evidențiază într‐o rubrică separată din jurnalul pentru vânzări, conform pct. 811 alin.(4) din Normele metodologice.
Secțiunea „Informații privind taxa pe valoarea adăugată neexigibilă sau nedeductibilă”
Rândul A. – se înscriu informații privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate atât în perioada de raportare, cât şi în perioadele anterioare, a căror taxă pe valoarea adăugată aferentă a rămas neexigibilă, existentă în sold la sfârşitul perioadei de raportare, ca urmare a aplicării sistemului TVA la încasare şi care urmează să devină exigibilă în perioadele ulterioare, în condițiile prevăzute de art.1342 din Codul fiscal.
Rândul B. – se înscriu informații privind achizițiile de bunuri şi servicii efectuate atât în perioada de raportare, cât şi în perioadele anterioare, pentru care nu s‐a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă, conform prevederilor art. 145 alin.(11) şi (12) din Codul fiscal, existentă în sold la sfârşitul perioadei de raportare, şi care urmează să devină exigibilă în perioadele ulterioare, în condițiile prevăzute de art. 145 din Codul fiscal.
FOARTE IMPORTANT! Nu se admit întocmirea şi depunerea de deconturi rectificative pentru corectarea datelor din deconturile anterioare.
În ceea ce priveşte achizițiile intracomunitare de bunuri, pe lângă legislația națională, organele fiscale şi contribuabilii vor ține cont de art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 1.777/2005 al Consiliului din 17 octombrie 2005 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 77/388/CEE privind sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată.

Decontul de TVA (D300)-model nou 2013

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.