Grupul fiscal unic – info oficial

libris.ro
★ ★ ★Grupul fiscal unic reprezintă un grup de persoane impozabile stabilite în România care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relaţii strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar şi economic şi poate opta să fie tratat drept grup fiscal, cu următoarele condiţii:

– o persoană impozabilă nu poate face parte decât dintr-un singur grup fiscal; şi

– opţiunea trebuie să se refere la o perioadă de cel puţin 2 ani; şi

– toate persoanele impozabile din grup trebuie să aplice aceeaşi perioadă fiscală.

Atenţie! Opţiunea privind perioada de 2 ani se referă la grup, nu la fiecare membru al grupului.

Grupul fiscal se poate constitui din minimum două persoane impozabile care sunt administrate de către acelaşi organ fiscal competent.

Se consideră în strânsă legătură din punct de vedere financiar, economic şi organizatoric persoanele impozabile al căror capital este deţinut direct sau indirect în proporţie de mai mult de 50% de către aceeaşi acţionari. Îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte prin certificatul constatator eliberat de către Registrul Comerţului şi/sau, după caz, alte documente justificative.

Grupul fiscal unic, prezintă particularităţi în ceea ce priveşte declararea TVA prin formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”. Pentru celelalte declaraţii fiscale sau informative, membrii grupului se comportă ca persoane impozabile independente, păstrându-şi obligaţiile individuale de declarare prevăzute de lege

Implementarea grupului fiscal unic

În vederea implementării grupului fiscal se depune la organul fiscal competent o cerere semnată de către reprezentanţii legali ai tuturor membrilor grupului, care să cuprindă următoarele:

– numele, adresa, obiectul de activitate şi codul de înregistrare în scopuri de TVA al fiecărui membru;

– dovada că membrii sunt în strânsă legătură;

– numele membrului numit reprezentant.

Cererea este însoţită de certificatul constatator eliberat de către Registrul Comerţului şi alte documente justificative din care rezultă componenţa acţionariatului persoanelor impozabile care urmează să formeze grupul fiscal unic, precum şi proporţia de participare a acţionarilor la constituirea capitalului social.

Organul fiscal competent va lua o decizie oficială prin care să aprobe sau să refuze implementarea grupului fiscal şi va comunica acea decizie reprezentantului grupului, în termen de 60 de zile de la data primirii cererii.

Implementarea grupului fiscal va intra în vigoare în prima zi din cea de-a doua lună următoare datei deciziei menţionate mai sus.

Important! Pe baza „Deciziei privind aprobarea implementării grupului fiscal unic”, organul fiscal competent marchează în vectorul fiscal, la rubrica „Taxă pe valoarea adăugată”, atât pentru reprezentantul grupului, cât şi pentru ceilalţi membri, calitatea dobândită în cadrul grupului fiscal unic, fără să fie anulate codurile de înregistrare în scopuri de TVA. Marcajul în vectorul fiscal se face informatic şi conţine data de la care este implementat respectivul grup fiscal unic, astfel încât, în situaţia nedepunerii decontului de TVA să fie notificat, conform procedurii în vigoare, doar reprezentantul grupului.

Obligaţiile grupului fiscal unic

Reprezentantul grupului va notifica organului fiscal competent oricare dintre următoarele evenimente:

 •  încetarea opţiunii de a forma un grup fiscal unic, cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea evenimentului;
 •  neîndeplinirea condiţiilor privind înfiinţarea grupului care conduc la anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup fiscal sau a unei persoane ca membru al grupului fiscal, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului care a generat această situaţie;
 •  numirea unui alt reprezentant al grupului fiscal cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea evenimentului;
 •  părăsirea grupului fiscal de către unul dintre membri, cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea evenimentului;
 •  intrarea unui nou membru în grupul fiscal, cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea evenimentului.

De la data implementării grupului fiscal unic fiecare membru al grupului fiscal, altul decât reprezentantul:

 • va raporta în decontul de taxă menţionat la art.156 indice 2 din CF orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achiziţie intracomunitară de bunuri sau orice altă operaţiune realizată de sau către acesta pe parcursul perioadei fiscale;
 • va trimite decontul său de taxă reprezentantului, iar o copie a acestui document organului fiscal de care aparţine;
 • nu va plăti nicio taxă datorată şi nu va solicita nicio rambursare conform decontului său de taxă.
 • va depune declaraţia recapitulativă pentru livrări şi achiziţii intracomunitare formular 390VIES, la organul fiscal de care aparţine;
 • se va supune controlului organului fiscal de care aparţine;
 • va răspunde separat şi în solidar pentru orice taxă datorată de el sau de orice membru al grupului fiscal pentru perioada cât aparţine respectivului grup fiscal.

Reprezentantul grupului fiscal: va prelua, în primul decont consolidat soldurile taxei de plată de la sfârşitul perioadei fiscale anterioare neachitate până la data depunerii acestui decont precum şi soldurile sumei negative a taxei pentru care nu s-a solicitat rambursarea din deconturile de TVA ale membrilor grupului aferente perioadei fiscale anterioare; va raporta în propriul decont de taxă, menţionat la art. 156 indice 2 din CF, orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achiziţie intracomunitară de bunuri sau de servicii, precum şi orice altă operaţiune realizată de sau către acesta pe parcursul perioadei fiscale; va raporta într-un decont consolidat rezultatele din toate deconturile de TVA primite de la alţi membri ai grupului fiscal, precum şi rezultatele din propriul decont de taxă pentru perioada fiscală respectivă; va depune la organul fiscal de care aparţine toate deconturile de taxă ale membrilor, precum şi formularul de decont de taxă consolidat; va plăti sau, după caz, va cere rambursarea taxei care rezultă din decontul de taxă consolidat.

Deconturile de TVA întocmite de fiecare membru al grupului, se depun, cu titlu informativ, de către reprezentantul grupului fiscal unic la organul fiscal competent, odată cu decontul consolidat de taxă pe valoarea adăugată şi se utilizează pentru verificarea datelor înscrise de reprezentantul grupului în decontul consolidat aferent aceleiaşi perioade.

Deconturile de TVA întocmite de fiecare membru al grupului nu se prelucrează informatic, ci se arhivează la dosarul fiscal al fiecărui membru al grupului.

Important! Persoanele impozabile stabilite în România care fac parte dintr-un grup fiscal unic nu aplică sistemul TVA la încasare în vigoare începând cu 1 ianuarie 2013, indiferent dacă cifra de afaceri anuală este inferioară plafonului de 2.250.000 lei.

Livrările de bunuri şi prestările de servicii realizate de fiecare membru al grupului sunt supuse regimului normal de impozitare, indiferent dacă sunt realizate către terţi sau către ceilalţi membri ai grupului fiscal.

Modificarea sau anularea grupului fiscal unic

În situaţia în care, ulterior implementării grupului fiscal unic, apar evenimente care conduc la modificarea datelor declarate iniţial sau la anularea tratamentului ca grup fiscal unic ori a calităţii de reprezentant/membru al unor persoane impozabile, reprezentantul grupului notifică organul fiscal prin completarea şi depunerea Cererii privind grupul fiscal unic, având bifată caseta „Cerere de modificare”, în urma căreia organul fiscal emite „Decizia privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal unic”.

Decizia se emite şi ori de câte ori organul fiscal constată că persoanele impozabile nu mai întrunesc criteriile de eligibilitate pentru a fi considerate membri ai grupului fiscal unic, în condiţiile prevăzute de pct. 4 alin. (12) din Normele Metodologice date în aplicarea Codului Fiscal şi se comunică reprezentantului desemnat al grupului, conform art. 44 din Codul de Procedură Fiscală.

În situaţia în care, la încetarea grupului fiscal unic, soldul TVA din ultimul decont consolidat de TVA nu a fost achitat sau suma negativă de TVA nu a fost solicitată la rambursare, după caz, persoanele impozabile care au făcut parte din grupul fiscal unic întocmesc primul decont de TVA prin preluarea soldului taxei de plată sau a sumei negative nesolicitate la rambursare, astfel cum acestea au fost evidenţiate în ultimul decont de TVA completat de fiecare membru cu titlu informativ, pe baza căruia a fost completat ultimul decont consolidat.

Baza legala: art. 127 alin. 8 din Codul Fiscal si OPANAF nr. 607/2013.

Download (PDF, Unknown)

Sursa: DGFP Valcea

Grupul fiscal unic

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.