Impozitul pe venit – noutati 2013

libris.ro
★ ★ ★Impozitul pe venit a suferit cateva modificari si completari pentru 2013, aplicabile de la 01 februarie 2013, aduse de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 8/2013, care a fost publicata in Monitorul Oficial 54/23.01.2013:

Categorii de venituri impozabile

Sunt considerate venituri asimilate salariilor şi impozitate ca atare următoarele categorii de venituri:

– indemnizaţia primită de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, pentru partea care depăşeşte 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice;

– sumele reprezentând salarii, diferenţe de salarii, dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile.

 Categorii de venituri exceptate

Nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit:

– sumele primite de angajaţi în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul de muncă aplicabil, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, ca indemnizaţii şi orice alte sume de aceeşi natură în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice; precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;

– sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac excepţie veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori care are sediul permanent în România, care sunt impozabile în România numai în situaţia în care România are drept de impunere;

În cazul veniturilor reprezentând salarii, diferenţe de salarii, dobânzi acordate în legătură cu acestea precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, impozitul pe venit se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii pentru veniturile realizate în afara funcţiei de bază, şi se virează pănă la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite.

Sunt considerate venituri din dividende sumele plătite de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui participant la persoana juridică dacă plata este făcută de către persoana juridică în folosul personal al acestuia.

 Impunerea veniturilor din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură

Venituri din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute individual s-au într-o formă de asociere din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;

b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea;

c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

 Veniturile din silvicultură şi piscicultură

Veniturile din silvicultură şi piscicultură reprezintă veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole.

 Determinarea venitului net

În cazul veniturilor din silvicultură şi piscicultură venitul net anual se determină în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

În cazul veniturile din activităţi agricole obţinute individual sau într-o formă de asociere din:cultivarea produselor agricole vegetale;exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea; creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală venitul net anual se determină pe baza normelor de venit, iar acolo unde nu sunt norme de venit determinarea venitului net se face în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

 Venituri neimpozabile

Veniturile obţinute de persoanele fizice din valorificarea în stare naturală a produselor culese sau capturate din flora şi fauna sălbatică sunt venituri neimpozabile.

Normele de venit pe unitatea de suprafaţă (ha), cap de animal, familie de albine pentru perioada 1 februarie 2013 – 31 decembrie 2013 sunt stabilite prin ordonanţa prezentată mai sus.

Începând cu 1 februarie, şi pentru produsele vegetale şi animale pentru care au fost stabilite norme de venit prin lege sunt stabilite limite neimpozabile urmând a fi impozabile veniturile realizate peste aceste limite.

 Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole

Impozitul pe veniturile din activităţi agricole se calculează de organul fiscal competent prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.

Contribuabilii care determină venitul pe baza normei de venit au obligaţia să depună anual formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit” până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs.

În situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţia depunerii formularului 221 revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs.

Atenţie! În formularul 221 nu se vor declara veniturile neimpozabile în limitele stabilite prin lege.

Ulterior depunerii formularului 221, organul fiscal emite decizia de impunere anuală, conform căreia se efectuează plata impozitului către bugetul de stat în două rate egale, de 50%, până la data de: 25 octombrie inclusiv, respectiv 15 decembrie inclusiv.

 Alte precizări

Regulile privind reportarea pierderilor fiscale nu sunt aplicabile veniturilor din activităţi agricole prevăzute la art. 71 alin. (1), respectiv: cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea; creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală;

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi agricole din: cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea; creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală, pentru care venitul net se determină în sistem real; din silvicultură şi piscicultură sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit pe venit până la data de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 25 decembrie.

Nu se depune formularul 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”, cu termen 15 martie a anului următor de către asocierile care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit.

 Prevederi pentru perioada 1 ianuarie – 1 februarie 2013

Pentru veniturile din activităţi agricole realizate până la 1 februarie 2013, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării acestora.

Pentru veniturile din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit obţinute în perioada 1 ianuarie 2013 şi până la 1 februarie 2013, normele de venit se stabilesc de direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi se aprobă de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, se stabilesc, se avizează şi se publică până cel târziu la 31 mai 2013.

Norma anuală de venit se corectează astfel încât să corespundă perioadei 1 ianuarie 2013 – 1 februarie 2013.

Pentru veniturile obţinute din activităţi agricole, pentru care venitul net anual se determină în sistem real, între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013, nu se mai stabilesc plăţi anticipate, iar venitul net anual se declară până la 25 mai 2014.

Sursa: DGFP Valcea, cu multumiri

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.