Inregistrarea contractelor de fiducie si locatiune

libris.ro
★ ★ ★Inregistrarea contractelor de fiducie si locatiuneInregistrarea contractelor de fiducie si locatiune, ca si procedura, a fost aprobata prin OPANAF 1.985/2012 publicat în Monitorul Oficial nr. 16/9.01.2013.

Prin ordinul menţionat mai sus s-au aprobat:

  • Procedura inregistrarii contractelor de fiducie – Anexa 1;
  • Procedura inregistrarii contractelor de locaţiune – Anexa 2;
  • Declaraţia de înregistrare a contractelor de fiducie – Anexa 3;
  • Declaraţia de înregistrare a contractelor de locaţiune – Anexa 4.

1. Procedura de inregistrarea contractelor de fiducie

Fiducia este operaţiunea juridică prin care unul sau mai mulţi constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanţă, garanţii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai mulţi fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcătuiesc o masă patrimonială autonomă, distinctă de celelalte drepturi şi obligaţii din patrimoniile fiduciarilor.

……………………………………………………………………………………………………………….

Cele mai vandute TABLETE <<<<Vezi oferta

……………………………………………………………………………………………………………….

 Părţile contractului de fiducie

Orice persoană fizică sau juridică poate fi constituitor în contractul de fiducie.

Pot avea calitatea de fiduciari în acest contract numai instituţiile de credit, societăţile de investiţii şi de administrare a investiţiilor, societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de asigurare şi de reasigurare legal înfiinţate. De asemenea, pot avea calitatea de fiduciari notarii publici şi avocaţii, indiferent de forma de exercitare a profesiei.

Din punct de vedere fiscal, impunerea veniturilor realizate din operaţiunea de fiducie este reglementată de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 Obligaţie

Această procedură se aplică contribuabililor care, potrivit prevederilor art. 780 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, deţin calitatea de fiduciar şi au obligaţia de a înregistra contractele de fiducie şi modificările acestora la organul fiscal competent.

Organul fiscal competent este cel în a cărui evidenţă fiscală sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe contribuabilii care deţin calitatea de fiduciar.

 Completare şi depunere

Contribuabilul care deţine calitatea de fiduciar, depune, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de fiducie, la organul fiscal competent „Declaraţia de înregistrare a contractelor de fiducie”, însoţită de contractul de fiducie, în original şi copie.

Declaraţia se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal, iar copia se păstrează de fiduciar.

Organul fiscal certifică conformitatea copiei contractului de fiducie cu originalul şi restituie fiduciarului originalul.

În cazul în care fiduciarul depune declaraţia prin poştă, cu confirmare de primire, aceasta va fi însoţită de o copie legalizată de pe contractul de fiducie.

Modificarea şi încetarea contractului de fiducie se înregistrează, de fiduciar, la organul fiscal, în termen de 30 de zile de la data producerii, prin depunerea declaraţiei, având bifată căsuţa „Modificare” sau „Încetare”, după caz, din formular, însoţită de documentele justificative.

Data înregistrării contractelor de fiducie, a modificărilor ulterioare şi a încetării acestora, la organul fiscal, este data depunerii acestora la registratura organului fiscal sau data poştei, după caz.

În cazul contractelor de fiducie/modificărilor ulterioare/încetării înregistrate direct la registratură, dovada înregistrării o constituie copia declaraţiei având înscrise numărul şi data înregistrării la organul fiscal.

Pentru contractele de fiducie/modificări ulterioare/încetări transmise prin poştă, cu confirmare de primire, dovada înregistrării la organul fiscal o constituie copia declaraţiei însoţită de confirmarea de primire semnată de reprezentantul organului fiscal.

 Alte precizări

Declaraţia şi documentele depuse de fiduciar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

Organul fiscal va organiza evidenţa contractelor de fiducie într-un Registru al contractelor de fiducie, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din procedură.

Înregistrarea în Registrul contractelor de fiducie se efectuează in maximum 5 zile de la data depunerii contractelor de fiducie.

2. Procedura de înregistrare a contractelor de locaţiune

Locaţiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numite locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ, denumit chirie. Locaţiunea bunurilor imobile şi aceea a bunurilor mobile se numeşte închiriere, iar locaţiunea bunurilor agricole poartă denumirea de arendare.

Înregistrarea contractelor de locaţiune de către locatori, alţii decât persoanele fizice

 Obligaţie

Potrivit prevederilor art. 1.798 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, locatorii pot înregistra la organele fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală contractele de locaţiune pe care le încheie în calitate de locator atât cu persoane fizice, cât şi cu persoane juridice.

Organul fiscal competent este cel în a cărui evidenţă locatorul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe.

 Completare şi depunere

Pentru înregistrarea contractului de locaţiune, locatorul depune „Declaraţia de înregistrare a contractelor de locaţiune”, însoţită de contractul de locaţiune, în original şi copie.

Declaraţia se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal, iar copia se păstrează de locator.

Organul fiscal va certifica conformitatea copiei contractului de locaţiune cu originalul şi va restitui locatorului originalul.

În cazul în care locatorul depune declaraţia prin poştă, cu confirmare de primire, aceasta va fi însoţită de o copie legalizată de pe contractul de locaţiune.

Modificarea şi încetarea contractului de locaţiune pot fi înregistrate, de locator, la organul fiscal prin depunerea declaraţiei având bifată căsuţa „Modificare” sau „Încetare”, după caz, din formular, însoţită de documentele justificative.

Data înregistrării contractelor de locaţiune a modificărilor ulterioare şi a încetării acestora este data depunerii acestora la registratura organului fiscal sau data poştei, după caz.

În cazul contractelor de locaţiune/modificărilor ulterioare/încetării înregistrate direct la registratură, dovada înregistrării o constituie copia declaraţiei având înscrise numărul şi data înregistrării la organul fiscal.

Pentru contractele de locaţiune/modificări ulterioare/încetări transmise prin poştă, cu confirmare de primire, dovada înregistrării la organul fiscal o constituie copia declaraţiei însoţită de confirmarea de primire semnată de reprezentantul organului fiscal.

Declaraţia şi documentele depuse de locator se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

Înregistrarea contractelor de locaţiune de către locatorul persoană fizică

Obligaţie

Persoanele fizice care au calitatea de locator şi obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal şi venituri din arendare au obligaţia înregistrării contractului între părţi potrivit art. 81 alin. (2) Cod Fiscal.

Organ fiscal competent este cel în a cărui rază teritorială:

– persoana fizică îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, dacă aceasta este diferită de domiciliu – în cazul persoanelor fizice rezidente;

– se află bunul supus impunerii – în cazul persoanelor fizice nerezidente.

 Completare şi depunere

Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal şi venituri din arendare şi optează pentru determinarea venitului net, în sistem real, depun la organul fiscal contractul de locaţiune, în original şi copie, în termen de 15 zile de la încheierea acestuia, odată cu Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit, formular 220.

Organul fiscal va certifica conformitatea copiei cu originalul şi va restitui locatorului originalul. În cazul în care locatorul depune declaraţia prin poştă, cu confirmare de primire, aceasta va fi însoţită de o copie legalizată de pe contractul de locaţiune.

Data înregistrării contractelor de locaţiune este data depunerii acestora la registratura organului fiscal sau data poştei, după caz.

Pentru contractele de locaţiune înregistrate direct la registratura organului fiscal, dovada înregistrării o constituie copia declaraţiei având înscrise numărul şi data înregistrării la organul fiscal.

În cazul contractelor de locaţiune transmise prin poştă, cu confirmare de primire, dovada înregistrării la organul fiscal o constituie copia declaraţiei însoţită de confirmarea de primire semnată de reprezentantul organului fiscal competent.

Declaraţia şi documentele depuse de locator se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

Important! Pentru contribuabilii care obţin venituri din arendare pentru care impunerea este finală sunt aplicabile prevederile privind înregistrarea contractelor de locaţiune de către locatori, alţii decât persoanele fizice

 Alte precizări

Organul fiscal va organiza evidenţa contractelor de locaţiune într-un Registru al contractelor de locaţiune, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din procedură.

Înregistrarea în Registrul contractelor de locaţiune se efectuează în maximum 5 zile de la data depunerii contractelor.

Inregistrarea contractelor de fiducie si locatiune, OPANAF 1.985/2012, fiducie, locatiune,

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentariile sunt închise.