Legislatie fiscala din octombrie 2011

libris.ro
★ ★ ★Legislatie fiscala din octombrie 2011

 • OMMFPS nr. 2204 / 2011 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2011

– pentru semestrul II al anului 2011, începând cu luna octombrie, valoarea sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa este de 370 lei.

 • OMMFPS nr. 2205 / 2011 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2011
  – pentru semestrul II al anului 2011, începând cu luna octombrie, valoarea nominala a unui tichet de masa este de 9 lei.
 • OPANAF nr. 3193 / 2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor “Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport” si “Certificat”, precum si a procedurii de eliberare a acestora
  – se datoreaza TVA si se elibereaza “Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport” si în cazul achizitiei intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi, în sensul art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, taxabile în România, efectuata de catre persoana care nu este înregistrata si care nu are obligatia sa se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, dar care este înregistrata conform art. 1531 din Codul fiscal.
 • OPANAF nr. 3194 / 2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (307) “Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, în situatia în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing nu este persoana înregistrata în scopuri de taxa pe valoarea adaugata”, precum si pentru stabilirea modalitatii de plata a acestor sume
  – s-a completat declaratia cu date privind sumele rezultate din ajustarea TVA în cazul transferului dreptului de proprietate catre locatar/utilizator asupra activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta ca platitor de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal.
 • OPANAF nr. 3139 / 2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Cerere de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat”, a modelului si continutului formularului “Autorizatie de operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat”, precum si a Instructiunilor privind procedura de solutionare a cererii de autorizare a operatorilor economici care doresc sa comercializeze tutun brut si/sau tutun partial prelucrat
 • OMFP nr. 2556 / 2011 privind abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 334/2005 pentru aprobarea modelului si continutului Cererii de înregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun si Atestatului pentru distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor, în conditiile art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Instructiunilor privind procedura de solutionare a Cererii de înregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun 
 • OMFP nr. 2604 / 2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
 • OPANAF nr. 3138 / 2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Cerere de înregistrare si atestarea activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun” si ale formularului “Atestat pentru distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor”, precum si a Instructiunilor privind procedura de solutionare a Cererii de înregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun
 • OMFP nr. 2618 / 2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora
  – în situatia în care contribuabilul are de încasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile contractante definite potrivit OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, odata cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala
  depune, în original, si documentul eliberat de autoritatile contractante prin care se certifica cuantumul sumelor certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la acestea. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii si trebuie sa fie în termen de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala. Aceste sume se înscriu în certificat într-o rubrica distincta.
 • OPANAF nr. 3253 / 2011 privind aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor art. XI (anularea sau reducerea penalitatilor de întârziere aferente obligatiilor fiscale restante la 31 august 2011) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
 • OMFP nr. 2635 / 2011 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2011
  – referitor la faptul generator al TVA aferent investitiilor pentru reabilitarea si constructia infrastructurilor de apa potabila, canalizare si epurare, finantate din fonduri ISPA si fonduri publice
 • OPANAF nr. 3261 / 2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (011) “Declaratie de înregistrare ca platitor al contributiei trimestriale pentru finantarea unor cheltuieli în domeniul sanatatii”
  – formularul 011 se depune de detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, persoane juridice române, de reprezentantii legali, desemnati potrivit prevederilor OUG nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli în domeniul sanatatii, ai detinatorilor autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române, care au obligatia de a plati trimestrial pentru medicamentele incluse în programele nationale de sanatate, precum si pentru medicamentele cu sau fara contributie personala, folosite în tratamentul ambulatoriu pe baza de prescriptie medicala prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul spitalicesc si pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de dializa, suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, o contributie trimestriala calculata conform OUG nr. 77/2011.
 • OPANAF nr. 3294 / 2011 privind competenta de exercitare a verificarii situatiei fiscale personale
  – în întelesul prevederilor cap. III “Dispozitii speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit” al titlului VII “Inspectia fiscala” din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, structura competenta din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala în efectuarea verificarii situatiei fiscale personale, pe întregul teritoriu al tarii, este Directia verificari fiscale.
 • OMFP nr. 2706 / 2011 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscala a contribuabililor, cu modificarile si completarile ulterioare
  – se modifica formularele “Declaratie de înregistrare fiscala / Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010)” si “Declaratie de înregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice în mod independent sau exercita profesii libere (070)”, precum si instructiunile de completare ale acestora.
  –  Declaratia de mentiuni -010- cu termen de depunere 31 octombrie 2011 pentru declararea si plata trimestriala a impozitului pe venituri din salarii si contributiilor sociale NUMAI de contribuabilii nou-infiintati in anul 2011”
 • OMFP nr. 2677 / 2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata
  – ca urmare a emiterii OG nr. 30/2011, prin care s-a introdus amânarea la plata, în vederea anularii, a penalitatilor de întârziere aferente obligatiilor fiscale esalonate la plata, în cazul în care se respecta conditiile esalonarii, a fost modificata procedura de acordare a esalonarilor la plata prevazuta de OMFP nr. 1853/2011

Sursa: DGFP Brasov

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.