Organizarea inspectiei economico-financiare

libris.ro
★ ★ ★ inspectiei economico-financiareOrganizarea inspectiei economico-financiare

Inspectia economico-financiara se înfiinţează şi

se organizează la nivel central în cadrul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) prin preluarea activităţii şi a personalului Direcţiei generale de control financiar din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, şi se exercită prin structura de specialitate. La nivel teritorial, structurile specializate din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice teritoriale efectuează inspecţia economico-financiară şi se află în coordonarea metodologică a structurii de specialitate din cadrul MFP.

Activitatea de inspectie economico-financiara se organizează şi se desfăşoară în baza unor programe anuale, trimestriale şi lunare aprobate în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului Finanţelor Publice, care vor fi corelate în prealabil cu programul de activitate al Curţii de Conturi.

 Atribuţii

Organele de inspectie economico-financiara au următoarele atribuţii:

– verifică operaţiunile efectuate de operatorii economici în scopul creşterii veniturilor, reducerii cheltuielilor şi diminuării arieratelor, în fundamentarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;

– verifică exactitatea şi realitatea înregistrărilor în evidenţele financiar-contabile prevăzute de lege şi de actele de constituire a operatorilor economici;

– controlează respectarea indicatorilor economico-financiari aprobaţi prin bugetele de venituri şi cheltuieli de către operatorii economici, precum şi respectarea modului de raportare a acestora;

– verifică realitatea informaţiilor cuprinse atât în documentaţia aferentă fundamentării sumelor acordate de la bugetul general consolidat pentru susţinerea anumitor activităţi, cât şi în documentele justificative prevăzute de lege pentru acordarea acestora;

– verifică la operatorii economici modul de organizare şi exercitare a controlului intern şi controlului financiar preventiv;

– verifică modul în care operatorii economici, beneficiari ai finanţărilor rambursabile garantate de stat sau subîmprumutate, constituie şi asigură sursele de rambursare şi de plată a dobânzilor, comisioanelor şi/sau a celorlalte costuri, aferente finanţărilor rambursabile respective;

– îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite, potrivit legii, în sarcina MFP.

 Alte precizări 

Operatorii economici care fac obiectul activităţii inspecţiei economico-financiare sunt:

– regiile autonome, înfiinţate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;

– companiile şi societăţile naţionale, precum şi societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic;

– societăţile comerciale la care statul sau o unitate adminstrativ-teritorială deţine o participaţie majoritară;

– societăţile comerciale şi regiile autonome la care persoanele juridice menţionate mai sus deţin direct sau indirect o participaţie majoritară;

– institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, altele decât cele care funcţionează ca instituţii publice;

– alţi operatori economici, indiferent de forma de proprietate, pentru fundamentarea şi justificarea sumelor acordate de la bugetul general consolidat. Prin sume acordate de la bugetul general consolidat se înţelege, în principal, subvenţii, transferuri, alocaţii şi alte sume asimilate acestora, pentru subvenţionarea unor produse sau susţinerea unor activităţi.

Ministerul Finanţelor Publice va elabora norme metodologice privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi structura organizatorică a inspecţiei economico-financiare care vor fi aprobate prin Hotărâre de Guvern în 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului.

Baza legala: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici a fost publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799/11.11.2011.

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentariile sunt închise.