Procedura privind declararea contribuabililor inactivi

libris.ro
★ ★ ★Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 1847 / 2014, publicat in Monitorul Oficial nr. 535/18.07.2014, reglementează procedura privind declararea contribuabililor inactivi / reactivarea, potrivit art. 781 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.
Reamintim că, potrivit art. 11 alin. (11) – (12) din Codul fiscal,

contribuabilii declaraţi inactivi, care desfăşoară activităţi economice în perioada de inactivitate, sunt supuşi obligaţiilor privind plata impozitelor şi taxelor, dar, în perioada respectivă, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor efectuate. De asemenea, beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabili inactivi înscrişi în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor respective.
Contribuabililor declaraţi inactivi li se anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA, începând cu data comunicării deciziei de declarare în inactivitate. La reactivare, acestia sunt înregistraţi din oficiu în scopuri de TVA de către organul fiscal competent.
Inactivitatea fiscală face obiectul înscrierii în cazierul fiscal al contribuabilului şi al reprezentanţilor legali ai acestuia.
Pentru evitarea acestor situaţii, toţi contribuabilii pot consulta Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, care este public, se actualizează permanent şi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la secţiunea “Informaţii publice”.
În evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi sunt înscrişi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică, dacă:

 • nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege (privind formularele 100, 112, 101, 301, 390, 394);
 • se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
 • organele fiscale (de inspecţie fiscală / din cadrul structurilor de Antifraudă) au constatat că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

În cazul contribuabililor care nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă, fluxul privind declararea contribuabililor inactivi presupune:

 • lunar, emiterea şi transmiterea către contribuabilii în cauză, de către organul fiscal, a notificărilor pentru neîndeplinirea obligaţiile declarative;
 • semestrial, în termen de 15 zile de la termenul de transmitere a notificărilor pentru termenele de declarare 25 iunie, respectiv 25 decembrie, întocmirea listei contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi (care, în decursul unui semestru calendaristic, nu au depus nicio declaraţie fiscală şi nu li s-a aprobat, la cerere, regim derogatoriu de declarare) şi transmiterea fiecărui contribuabil din listă, a unei notificări privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv;
 •  intocmirea şi comunicarea, pentru contribuabilii care, nici în urma notificării nu si-au îndeplinit obligatiile declarative, a unei decizii de declarare în inactivitate;
 • înscrierea informaţiilor în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi. Decizia de declarare în inactivitate produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în registru.

În cazul contribuabililor care se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale (adresa la care a fost declarat domiciliul fiscal al contribuabilului nu există) / care nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat, organul de inspecţie fiscală este cel care constată aceasta, invită în scris reprezentantul legal al contribuabilului la sediul organului fiscal pentru clarificarea situaţiei fiscale (solicitarea se trimite la adresa de domiciliu/domiciliu fiscal al reprezentanţilor legali ai contribuabilului şi la adresele unde funcţionează eventuale sedii secundare) şi, în cazul neprezentării, emite avizul privind propunerea de declarare în inactivitate. Pe baza avizului, organul fiscal care administrează contribuabilul întocmeşte şi comunică decizia de declarare în inactivitate şi înscrie informaţiile în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.
Pentru a fi reactivaţi, contribuabilii declaraţi inactivi, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să îşi îndeplinească toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;
 • să nu înregistreze obligaţii fiscale restante;
 • organele fiscale să constate că aceştia funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

Reactivarea contribuabililor se face cu data comunicării deciziei de reactivare. Decizia de reactivare produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.
Dacă, în urma solicitării de reactivare, se constată că respectivul contribuabil nu îndeplineşte condiţiile de reactivare, se întocmeşte şi comunica decizia de respingere a cererii de reactivare.
Îndreptarea erorilor materiale în cazul contribuabililor declaraţi inactivi/reactivaţi se realizează, din oficiu, de către organul fiscal competent sau la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv, după caz, astfel:

 • dacă se constată că un contribuabil a fost declarat inactiv/reactivat ca urmare a unei erori, se întocmeşte şi se comunica decizia de îndreptare a erorii materiale, cu efect pentru viitor şi pentru trecut, care se operează şi în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi. În cazul acestor contribuabili se corectează si anularea/înregistrarea în scopuri de TVA.
 • dacă, în urma solicitării depuse de contribuabil, se constată că respectivul contribuabil nu a fost declarat inactiv/reactivat ca urmare a unei erori, se întocmeşte şi se comunica decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale

Sursa: DGRFP Brasov

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentariile sunt închise.