Raportari contabile la 30 iunie 2014

libris.ro
★ ★ ★Au obligaţia depunerii de raportari contabile la 30 iunie 2014:

 • operatorii economici cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei;
 • operatorilor economici cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei;
 • entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care verifică încadrarea în criteriul prevăzut mai sus pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiu financiar precedent.
 • subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii;

Operatorii economici prevăzuţi de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, vor asigura şi respectarea prevederilor acesteia.
Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2014 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru domeniul asigurare, asigurare-reasigurare şi reasigurare, pentru domeniul pensiilor private şi pentru domeniul pieţei de capital.

 

 Completare şi depunere

Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2014, încadrarea în criteriul prevăzut  se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent.

Operatoriii economici vor depune  raportările contabile la unităţile teritoriale ale MFP, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale MFP constă într-un fişier .pdf la care este ataşat un fişier .xml.

În acest sens, agenţii economici vor putea depune raportările contabile fie la registratura unităţilor teritoriale ale MFP sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de MFP, semnate şi ştampilate, potrivit legii, sau numai în formă electronică pe portalul e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Formatul electronic al raportărilor contabile conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de MFP. Programul de asistenţă este pus la dispoziţie gratuit de unităţile teritoriale ale MFP sau poate fi descărcat de pe portalul MFP.

Raportările contabile se compun din  trei formulare:

 • Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cod 10;
 • Contul de profit şi pierdere sau Situaţia veniturilor şi cheltuielilor, după caz, cod 20;
 • Date informative, cod 30.

 Semnături

Raportările contabile la 30 iunie 2014 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

 • directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
 • persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie se înţelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Raportările contabile la 30 iunie 2014 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

 Nu au obligaţia depunerii:

 • operatorii economici care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2014;
 • cei care în tot semestrul I 2014 s-au aflat în inactivitate temporară;
 • cei înfiinţaţi în cursul anului 2014;
 • persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

 Termen de depunere

Raportările contabile la 30 iunie 2014 se vor depune până cel mai târziu la data de 18 august 2014.

 Alte precizări

Operatorii economici au obligaţia completării datelor de identificare( denumirea entităţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datelor referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare fără a folosii prescurtări sau iniţiale.

Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” cu datele menţionate mai sus conduce la imposibilitatea identificării entităţii, şi în consecinţă, se consideră că raportarea contabilă nu a fost depusă, entitatea fiind sancţionată.

 Sancţiuni

Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2014, în condiţiile prevăzute de ordin, se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Baza legala: Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 936/2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 540/21.07.2014

Sursa: DGFP Valcea

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.