Scutirea de impozit pe salarii pentru angajatii din IT

libris.ro
★ ★ ★Scutirea de impozit pe salarii pentru angajatii din IT este reglementata prin Ordinul comun al ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, ministrului pentru Societatea Informaţională, ministrului Finanţelor Publice nr. 539/225/1.479/2013 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator.

Potrivit actului normativ, angajaţii operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator:

 • cod Caen 5821 – Activitati de editare a jocurilor de calculator
 • cod Caen 5829 – Activitati de editare a produselor software
 • cod Caen 6201 – Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
 • cod Caen 6202 – Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
 • cod Caen 6209 – Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
precum şi angajaţii persoanelor juridice române de drept public beneficiază de scutirea de impozit pe venit, în conformitate cu prevederile art. 55, alin. (4), lit. l) din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
 • posturile pe care sunt angajaţi corespund listei cuprinzând ocupaţiile menţionate în anexa nr. 1 din ordin, respectiv analist, programator,proiectant de sistem informatic, etc;
 • postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
 • au diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, având înscrisă una dintre specializările cuprinse în anexa nr. 2 din ordin, şi prestează efectiv una dintre activităţile prezentate în anexa nr. 1;
 • angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice, ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator destinate comercializării pe bază de contract, un venit anual de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 dolari SUA (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Naţională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

 Documente justificative

Activitatea de creaţie de programe pentru calculator în sensul art. 55, alin. (4), lit. l) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă prestarea efectivă a uneia din activităţile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupaţiilor specifice menţionate în anexa nr. 1 la ordin.

Documentele justificative pentru scutirea de impozit pe salarii pentru angajatii din IT, conform ocupaţiilor specifice prezentate în anexa nr. 1, sunt:

 • actul constitutiv, în cazul societăţilor comerciale;
 • organigrama angajatorului;
 • fişa postului;
 • copia legalizată a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învăţământul universitar de lungă durată, însoţită de copia legalizată de pe foaia matricolă, respectiv copia legalizată a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, însoţită de copia legalizată a suplimentului la diplomă;
 • contractul individual de muncă sau copia legalizată a contractului individual de muncă;
 • statul de plată întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care să ateste procesul de creare de programe pentru calculator;
 • balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

 Alte precizări

Dosarul cuprinzând documentele justificative se va păstra la sediul angajatorului în vederea controlului. Angajatorul va întocmi separat statul de plată pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de impozit pe venit. Încadrarea unei persoane în categoriile de activităţi sau de ocupaţii, în scopul beneficierii de scutirea de impozit pe venit constituie responsabilitatea angajatorului.

Scutirea de impozit pe venit se aplică lunar numai pentru veniturile de natură salarială obţinute în baza unui contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire, şi fără a fi condiţionată de contribuţia acesteia la realizarea plafonului minim de venit.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, respectiv 10.09.2013 se abrogă prevederile Ordinului ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, al ministrului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi al ministrului Finanţelor Publice nr. 250/189/748/2004 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator, publicat în Monitorul Oficial al României 573 din 29 iunie 2004.

Anexa 1

Nr. crt. Ocupaţia Descrierea activităţii
1. Analist
(COR 251201)
Activităţi de realizare a analizei în vederea definirii specificaţiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerinţelor utilizatorilor
2. Programator
(COR 251202)
Activităţi de realizare a programelor pentru calculator, conform unor specificaţii predefinite, şi asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformităţii cu specificaţiile
3. Proiectant de sistem informatic
(COR 251101 – PROIECTANT SISTEME INFORMATICE)
Activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare bazate pe cunoştinţe de specialitate cu cunoştinţe în utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de programare, în vederea producerii şi implementării unor soluţii funcţionale care să corespundă cerinţelor predefinite ori unor necesităţi organizaţionale
4. Inginer/Programator de sistem informatic
(COR 251203, 251204)
Activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare cu cunoştinţe adecvate de tehnologie software şi hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării şi modificării sistemelor informatice ce conţin software ca principală componentă
5. Administrator de baze de date
(COR 252101 – Administrator baze de date)
Activităţi de furnizare a expertizei de specialitate şi a asistenţei practice în managementul sistemelor de baze de date şi în utilizarea datelor informatice pentru a răspunde cerinţelor sistemului informatic în orice moment al ciclului de viaţă, în conformitate cu criteriile de calitate definite
6. Inginer software
(COR 251205 – INGINER DE SISTEM SOFTWARE)
Activităţi de adaptare şi/sau de armonizare a soluţiilor hardware, software şi a sistemelor de operare, precum şi a aplicaţiilor existente ori proiectate la necesităţile reale sau estimate ale utilizatorilor, în vederea îndeplinirii cerinţelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns)
7. Manager de proiect informatic
(COR 251206 – MANAGER PROIECT INFORMATIC)
Activităţi de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice aplicaţiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului şi urmărirea cerinţelor proiectelor (informaţii/date necesare, programare, analiză). Managerii de proiect dezvoltă, planifică, analizează, estimează şi stabilesc priorităţile aferente componentelor ce urmează să fie realizate, precum şi fazele şi termenele de execuţie a proiectelor.

 

Anexa 2

Lista specializărilor:

 • Automatică şi informatică industrială
 • Calculatoare, Inginerie electrică şi calculatoare
 • Electronică, Electronică aplicată, Electronică şi telecomunicaţii, Comunicaţii
 • Matematică, Matematică informatică
 • Informatică, Informatică economică, Informatică aplicată
 • Cibernetică şi informatică economică, Cibernetică şi previziune economică, Statistică şi previziune economică, Contabilitate şi informatică de gestiune
 • Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, Ingineria informaţiei, Tehnologia informaţiei
 • Informatică industrială, Informatică aplicată în ingineria electrică, Informatică aplicată în ingineria materialelor, Matematică şi informatică aplicată în inginerie
 • Cibernetică economică
 • Fizică informatică
 • Chimie informatică
 • Automatică şi informatică aplicată, Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă, Ingineria sistemelor multimedia
 • Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii, Telecomenzi şi electronică în transporturi
 • Transmisiuni, Echipamente şi sisteme electronice militare
★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.