Sistemul TVA la incasare – documentar fiscal

libris.ro
★ ★ ★sistemul tva la incasare

Reminder din ianuarie 2013

DGFP Brasov a elaborat un material foarte explicit legat de sistemul TVA la incasare:

1. Intrarea in sistemul TVA la incasare

Persoanele care au obligaţia să aplice sistemul TVA la încasare:

1. Persoanele impozabile înregistrate normal în scopuri de TVA conform art. 153 a căror cifră de afaceri în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei aplică sistemul TVA la incasare de la 1 ianuarie 2013.         [art. II OG nr. 15/2012]

Aceste persoane au obligaţia să depună la organul fiscal până la data de 25 octombrie 2012 inclusiv o NOTIFICARE – formular 097 din care să rezulte că cifra de afaceri în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei.

În situaţia în care persoana impozabilă nu depune notificarea va fi înregistrată din oficiu de organul fiscal în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la incasare şi va aplica acest sistem începând cu data de 1 ianuarie 2013.         [art. II alin. (2) teza a treia OG nr. 15/2012, OPANAF nr. 1529/2012]

Persoanele impozabile înregistrate normal în scopuri de TVA conform art. 153 care au depăşit plafonul de 2.250.000 lei nu aplică sistemul TVA la incasare şi nu depun notificarea

2. Persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 după data de 1 octombrie 2012 şi nu depăşeşc cifra de afaceri de 2.250.000 lei în perioada în care au fost înregistrate în scopuri de TVA, aplică acest sistem începând cu 1 februarie 2013 – cei care au perioada fiscală luna şi cu 1 aprilie 2013 – cei care au perioada fiscală trimestrul.       [art. 1342 alin. (3) lit. a) Cod fiscal]

Aceste persoane au obligaţia să depună la organul fiscal până la data de 25.01.2013, o NOTIFICARE – formular 097 din care să rezulte că cifra de afaceri la 31.12.2012 nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei.    [art. 1563 alin. (11) Cod fiscal, OPANAF nr. 1529/2012]

3. Persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 în cursul anului 2013 aplică acest sistem începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.     [art. 1342 alin. (3) lit. b) Cod fiscal]

Aceste persoane NU au obligaţia să depună NOTIFICAREA, fiind înregistraţi din oficiu de organul fiscal în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.              [art. 1563 alin. (11) Cod fiscal]

CIFRA DE AFACERI pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, precum şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform art. 132 şi 133, realizate în cursul unui an calendaristic.          [art. 1342 alin. (3) lit. a) Cod fiscal]

2. Aplicarea sistemului TVA la incasare

Obligaţiile persoanelor care aplică sistemul TVA la incasare:

I. Obligaţii privind livrările/prestările efectuate:

  • să emită facturi cu TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile cu menţiunea “TVA la incasare”;                                                               [art. 155 alin. (19) lit. p) Cod fiscal]
  • să declare, în decontul de TVA, TVA-ul colectat aferent livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale (lună/trimestru) în care a încasat contravaloarea integrală sau parţială. În mod corespunzător se declară şi în declaraţia 394.

În cazul în care nu încasează contravaloarea integrală sau parţială a livrării de bunuri / prestării de servicii în termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, are obligaţia să declare în decontul de TVA, TVA-ul colectat aferent, până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale (lună/trimestru) în care se împlineşte cea de-a 90-a zi calendaristică, de la data emiterii facturii. În mod corespunzător se declară şi în declaraţia 394.                        [art. 1342 alin. (3) şi (5), art. 1562 Cod fiscal]

OBSERVAŢII:

1. Factura se emite până cel târziu în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naştere faptul generator al taxei (data livrării /data prestării).

În cazul în care se încasează avansuri, factura se emite până cel târziu în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a încasat avansurile, pentru suma avansurilor încasate în legătură cu o livrare de bunuri/prestare de servicii.         [art. 155 alin. (15) Cod fiscal]

2. Dacă factura nu a fost emisă în termenul prevăzut de lege, exigibilitatea TVA aferentă contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 90-a zi calendaristică de la termenul-limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii, respectiv TVA-ul se declară în decontul de TVA aferent perioadei fiscale (lună/trimestru) în care se împlineşte cea de-a 90-a zi calendaristică de la termenul-limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii. În mod corespunzător se declară şi în declaraţia 394.          [art. 1562, art. 1342 alin. (5) Cod fiscal]

Operaţiuni pentru care nu se aplică sistemul TVA la incasare, pentru care exigibilitatea TVA intervine potrivit regulilor generale   (pe facturile emise nu se face menţiunea “TVA la încasare”)

Persoanele impozabile care sunt în sistemul TVA la incasare NU aplică acest sistem pentru următoarele operaţiuni care intră sub incidenţa regulilor generale privind exigibilitatea TVA (prevăzute la art. 1341, art. 1342 , art. 134[1]):

a)    livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei conform art. 150 alin. (2) – (6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160;

b)    livrări de bunuri/prestări de servicii care sunt scutite de TVA (art. 141, art. 143, art. 144, art. 1441 );

c)    operaţiuni supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 1521 – 1523 (serviciul unic prestat de agenţiile de turism, bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, aurul de investiţii)

d)     livrări de bunuri/prestări de servicii a căror contravaloare este încasată, parţial sau total, cu numerar de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică;

e)    livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care beneficiarul este o persoană afiliată furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21. (art. 1342 alin. (6) din Codul fiscal)

II. Obligaţii privind achiziţiile de bunuri/servicii efectuate:

• să deducă TVA-ul din facturile de achiziţii de bunuri şi servicii destinate operaţiunilor prevăzute la art. 145 alin. (2) numai în momentul în care îşi vor plăti furnizorii (indiferent dacă furnizorii sunt sau nu în sistemul TVA la încasare), prin declararea acestuia ca TVA deductibil în decontul de TVA aferent perioadei fiscale în care fac plata parţială sau totală a facturii de achiziţie (indiferent de destinaţia achiziţiilor: pentru operaţiuni pentru care se aplică sau nu sistemul tva la încasare).        [art. 145 alin. (12), art. 1562 Cod fiscal]

Excepţie:

Chiar dacă nu au efectuat plata furnizorilor vor putea să deducă TVA-ul înscris în facturile de achiziţii pentru următoarele:

–   de achiziţii intracomunitare de bunuri şi servicii;

–    pentru importuri sau situaţii în care bunurile ies din regimurile vamale prevăzute la art. 144 lit. a) şi d);

–      de achiziţii în cadrul unei operaţiuni triunghiulare când este beneficiarul livrării ulterioare;

–    de achiziţii de bunuri pentru care se aplică taxare inversă potrivit prevederilor art. 160;

–   de achiziţiile de gaze naturale sau energie electrică în condiţiile prevăzute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f);

–     de achiziţii de bunuri şi servicii care au locul taxării cu TVA în România de la persoane impozabile nestabilite şi neînregistrate în scopuri de TVA în România;

–   de achiziţii de aur de investiţii efectuate de beneficiarul care şi-a exercitat opţiune de taxare către cumpărător.  [art. 145 alin. (12) teza a 2-a Cod fiscal]

ATENŢIE!!!

Cumpărătorii/beneficiarii care nu aplică sistemul TVA la încasare şi achiziţionează bunuri şi servicii de la persoane care aplică sistemul TVA la încasare vor putea să deducă TVA-ul din facturile de achiziţii de bunuri şi servicii destinate operaţiunilor prevăzute la art. 145 alin. (2) numai în momentul în care îşi vor plăti furnizorii/prestatorii, prin declararea acestuia ca TVA deductibil în decontul de TVA aferent perioadei fiscale în care fac plata parţială sau totală a facturii de achiziţie.         [art. 145 alin. (1[2]) Cod fiscal]

Sistemul TVA la incasare se aplică numai pentru operaţiuni pentru care locul livrării, conform prevederilor art. 132, sau locul prestării, conform prevederilor art. 133, se consideră a fi în România.         [art. 134[3] alin. (6) teza a 2-a Cod fiscal]

Sistemul de TVA la incasare nu se aplică de persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8).                  [art. 1342 alin. (6) prima teză Cod fiscal]

SCHEMA DEDUCERII/EXIGIBILITĂŢII TVA, ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2013

FURNIZOR BENEFICIAR

• Persoană în sistem TVA la încasare

Exigibilitatea TVA din factură numai la încasarea acesteia (totală sau parţială)

dacă încasarea are loc în termen de 90 de zile de la data emiterii facturii, în caz contrar în cea de-a 90-a zi calendaristică de la emiterea facturii sau de la termenul-limită legal pentru emiterea facturii

• Persoană în sistem TVA la încasare: Nu deduce TVA decât la plata facturii

• Persoana care nu e în sistem TVA la încasare:

Nu deduce TVA decât la plata facturii

• Persoană care nu e în sistem TVA la încasare:

Exigibilitatea TVA la data emiterii facturii

cf. art. 1342 alin. (1) şi (2) lit. a) şi b)

• Persoană în sistem TVA la incasare: Nu deduce TVA decât la plata facturii

• Persoană care nu e în sistem TVA la încasare

Deduce TVA pe baza facturii

Reguli care se aplică pentru facturile emise de persoanele impozabile înainte de INTRAREA în sistemul TVA la încasare:

2. În cazul facturilor emise pentru contravaloarea parţială a livrării de bunuri / prestării de servicii înainte de data intrării în sistemul de TVA la încasare, indiferent dacă au fost ori nu încasate, pentru care faptul generator de taxă (data livrării /data prestării) intervine după data intrării persoanei impozabile în sistem, exigibilitatea TVA va interveni la data încasării facturii/facturilor dar nu mai mult de 90 de zile de la data emiterii facturii. [art. 1342 alin. (7) lit. a) teza a doua Cod fiscal]

FACTURI EMISE ÎNAINTE DE DATA INTRĂRII ÎN SISTEMUL DE TVA LA ÎNCASARE

EXIGIBILITATEA TVA

1. Pentru contravaloarea totală a livrării de bunuri/prestării de servicii La data facturii
2. Pentru contravaloarea parţială a livrării de bunuri/prestării de servicii La data încasării
[art. 1342 alin. (7) lit. a) Cod fiscal]

3. IEŞIREA DIN SISTEMUL TVA LA ÎNCASARE

Persoana impozabilă înregistrată în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care va depăşi în cursul anului 2013 plafonul de 2.250.000 lei are următoarele obligaţii:

–    să depună la organul fiscal, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale (luna/trimestru) în care a depăşit plafonul, o notificare – formular 097 din care să rezulte cifra de afaceri realizată, în vederea schimbării sistemului aplicat;                  [art. 1563 alin. (12) Cod fiscal]

–   să aplice sistemul TVA la încasare până la sfârşitul perioadei fiscale (luna/trimestru) următoare celei în care plafonul a fost depăşit.                                                    [art. 1342 alin. (4) Cod fiscal]

În situaţia în care persoana impozabilă care depăşeşte plafonul nu depune notificarea, va fi radiată din oficiu de organul fiscal din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data înscrisă în decizia de radiere din registru.

Pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de persoana impozabilă în perioada cuprinsă între data la care persoana impozabilă avea obligaţia de a nu mai aplica sistemul TVA la încasare şi data radierii din oficiu de către organul fiscal din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, se aplică regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevăzute la art. 1342 alin. (1) şi (2), iar dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de persoana impozabilă în perioada respectivă este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului, în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (12).        [art. 1563 alin. (12)Cod fiscal]

Reguli care se aplică pentru facturile emise de persoanele impozabile înainte de

IEŞIREA din sistemul TVA la încasare:

  1. În cazul facturilor emise pentru contravaloarea totală a livrării de bunuri/ prestării de servicii înainte de data ieşirii din sistemul de TVA la incasare, indiferent dacă acestea sunt ori nu încasate, pentru care faptul generator de taxă (de regulă data livrării /data prestării) intervine după ieşirea din sistemul TVA la încasare, se continuă aplicarea sistemului, respectiv exigibilitatea taxei intervine la data încasării facturii dar nu mai mult de 90 de zile de la data emiterii facturii.       [art. 1342 alin. (7) lit. b) prima teză Cod fiscal]
  1. În cazul facturilor emise pentru contravaloarea parţială a livrării de bunuri/ prestării de servicii înainte de data ieşirii din sistemul de TVA la incasare, pentru care faptul generator de taxă (data livrării/data prestării) intervine după data ieşirii persoanei impozabile din sistemul TVA la încasare, exigibilitatea taxei intervine la data încasării facturii dar nu mai mult de 90 de zile de la data emiterii facturii numai pentru taxa aferentă contravalorii parţiale a livrărilor/prestărilor facturate înainte de ieşirea din sistem a persoanei impozabile.

                                                         [art. 1342 alin. (7) lit. b) teza a doua Cod fiscal]

FACTURI EMISE ÎNAINTE DE DATA IEŞIRII DIN SISTEMUL DE TVA LA INCASARE

EXIGIBILITATEA TVA

1. Pentru contravaloarea totală a livrării de bunuri/prestării de servicii La data încasării
2. Pentru contravaloarea parţială a livrării de bunuri/prestării de servicii
[art. 1342 alin. (7) lit. b) Cod fiscal

[1]    TVA-ul exigibil, respectiv TVA-ul care trebuie declarat în decontul de TVA, este TVA-ul aferent încasării integrale sau parţiale, care se determină pentru fiecare încasare în parte prin aplicarea următorului mecanism de calcul: 24 x 100 / 124, în cazul cotei standard, şi 9 x 100 / 109 ori 5 x 100 / 105, în cazul cotelor reduse.

[art. 1342 alin. (8) Cod fiscal]

CONCLUZIE:

Exigibilitatea TVA colectată, respectiv obligaţia declarării acesteia în decontul de TVA, intervine la data încasării facturii dacă încasarea are loc în termen de 90 de zile de la data emiterii facturii.

Dacă încasarea nu are loc în termen de 90 de zile de la data emiterii facturii exigibilitatea TVA colectată, respectiv obligaţia declarării acesteia în decontul de TVA, intervine în cea de-a 90-a zi calendaristică de la emiterea facturii sau de la termenul-limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii în cazul în care factura nu a fost emisă în termenul prevăzut de lege.

[2] În cazul facturilor emise pentru contravaloarea totală a livrării de bunuri / prestării de servicii înainte de data intrării în sistemul de TVA la încasare, indiferent dacă acestea sunt sau nu încasate, pentru care faptul generator de taxă (data livrării /data prestării) intervine după intrarea în sistemul TVA la încasare, exigibilitatea TVA rămâne la data emiterii facturii pentru contravaloarea totală a livrării de bunuri/prestării de servicii.           [art. 1342 alin. (7) lit. a) prima teză Cod fiscal]

Sursa: DGFP Brasov

Modele de jurnale de vanzari si de cumparari pentru cei care aplica TVA la incasare pot fi descarcate de pe pagina Formulare si programe utile care poate fi gasita in meniul superior.

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentarii

Sistemul TVA la incasare – documentar fiscal — 2 comentarii

  1. Acest material induce in eroare . Nu exista corelatie intre declaratia 300 si declaratia 394.