Situatii financiare si raportari anuale 2012

libris.ro
★ ★ ★Situatii financiare si raportari anuale 2012Situatii financiare si raportari anuale 2012. Informatii utile, termen de depunere, cursul valutar, baza legala

Entitatile prevazute la art. 1 alin. (1) – (4) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate si de reglementarile contabile aplicabile, inclusiv în situatia fuziunii, divizarii sau lichidarii acestora, în conditiile legii, au obligatia sa întocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale sau raportari contabile anuale, dupa caz, încheiate la 31 decembrie 2012, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, la urmatoarele termene:

A. Situatii financiare anuale:

 • societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, subunitati din România care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise în România de societati rezidente în state apartinând Spatiului Economic European- în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar (cel târziu pâna la data de 30 mai 2013) ;
 • pentru celelalte persoane prevazute la art.1 din Legea nr. 82/1991, republicata, printre care si asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial- în termen de 120 de zile de la încheierea exercitiului financiar (cel târziu pâna la data de 30 aprilie 2013);

B. Raportari contabile anuale:

 • persoanele juridice aflate în lichidare- în termen de 90 de zile de la încheierea exercitiului financiar (cel târziu pâna la 31 martie 2013);
 • subunitatile deschise în România de societati rezidente în state apartinând Spatiului Economic European- în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar (cel târziu pâna la data de 30 mai 2013);
 • entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata – în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar (cel târziu pâna la data de 30 mai 2013);

Entitatile care nu au desfasurat activitate de la data înfiintarii pâna la sfârsitul exercitiului financiar nu întocmesc situatii financiare urmând sa depuna în acest sens o declaratie pe propria raspundere, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar (cel târziu pâna la 1 martie 2013), care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii:

 • denumirea completa (conform certificatului de înmatriculare):
 • adresa si numarul de telefon;
 • numarul de înregistrare la registrul comertului;
 • codul unic de înregistrare;
 • capitalul social.

Cursul valutar
În vederea întocmirii situatiilor financiare anuale pentru anul 2012 se utilizeaza lista cuprinzând cursurile pietei valutare din data de 31 decembrie 2012, comunicate de BNR  adica 4,4287 lei/euro.

Situatiile financiare anuale vor fi însotite de:

 • raportul administratorilor;
 • raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz;
 • propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;
 • o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10, alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care acestea îsi asuma raspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
c) persoana juridica îsi desfasoara activitatea în conditii de continuitate.

Situatiile financiare anuale simplificate vor fi însotite de:

 • o declaratie scrisa de asumare a raspunderii pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate prevazut de OMFP nr. 2.239/2011;
 • raportul administratorilor întocmit conform sectiunii 10 “Continutul raportului administratorilor” din OMFP nr. 3.055/2009, în cazul celor întocmite conform Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile financiare anuale vor fi depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, în format hârtie si în format electronic sau numai în forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, având atasata o semnatura electronica extinsa sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata.
Contribuabilii care nu au un certificat digital calificat pentru semnarea declaratiilor, le vor putea depune la ghiseul organelor fiscale, în format PDF cu fisier xml atasat, pe suport CD, însotite de formatul pe hârtie listat, semnat si stampilat.
Contribuabilii care au un certificat digital calificat pentru semnarea declarasiilor sunt obligate ca, începând cu luna calendaristica urmatoare datei înregistrarii, sa utilizeze serviciile exclusiv în format electronic, ca unic canal de comunicatie cu administratia publica. Baza legala: HG nr. 1085/2003, art.3, alin.(3) si (31)

Entitatile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate potrivit OMFP nr. 2.239/2011 (în exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifra de afaceri neta sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv si totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv) depun pentru anul 2012 situatii financiare anuale simplificate.
Entitatile nou-înfiintate pot opta în primul exercitiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009.
Exercitiul financiar al unitatilor nou-înfiintate începe la data înfiintarii, potrivit legii. Baza legala: art. 27, alin. (4) din Legea nr.82/1991, republicata

În cazul în care pentru primul exercitiu financiar de raportare entitatile nou-înfiintate au optat pentru:

 • întocmirea de situatii financiare anuale simplificate, iar pentru al doilea exercitiu financiar de raportare aceste persoane înceteaza sa îndeplineasca criteriile prevazute la art. 2, alin. (1) din OMFP nr. 2.239/2011, respectiv în exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifra de afaceri neta peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, sunt obligate sa aplice Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009;
 • întocmirea de situatii financiare anuale simplificate, pentru al doilea exercitiu financiar de raportare analizeaza indicatorii determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent si indicatorii determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare încheiate la sfârsitul exercitiului financiar curent, întocmind situatii financiare anuale în functie de criteriile de marime înregistrate, respectiv situatii financiare anuale prescurtate sau situatii financiare anuale cu 5 componente.

Persoanele juridice aflate în lichidare depun, pe perioada lichidarii, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecarui an calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala.
Exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie întocmite situatiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic.
Exercitiul financiar al unei persoane juridice care se lichideaza începe la data încheierii exercitiului financiar anterior si se încheie în ziua precedenta datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerata un exercitiu financiar, indiferent de durata sa.
Situatiile financiare anuale întocmite în vederea efectuarii operatiunilor de fuziune, divizare sau a lichidarii persoanelor respective se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice în conditiile prevazute de reglementarile contabile emise în acest sens. Baza legala: art. 8 din OMFP 40/2013, art. 27, alin. (1) si (5), art. 36, alin. (3) si (4) din Legea nr. 82/1991, republicata

Entitatile (sucursalele cu sediul în România, care apartin unei persoane juridice cu sediul în strainatate, filialele consolidate ale unei societati-mama cu sediul în strainatate, precum si pentru filialele filialelor, cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii) care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27, alin. (3) si alin. (31) din Legea nr. 82/1991, republicata, întocmesc raportari contabile anuale la 31 decembrie distinct de situatiile financiare anuale încheiate la data aleasa pentru acestea.

Începând cu exercitiul financiar al anului 2012, societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata au obligatia de a aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) la întocmirea situatiilor financiare anuale individuale.
Pentru exercitiul financiar al anului 2012, situatiile financiare anuale individuale în baza IFRS se întocmesc prin retratarea informatiilor din contabilitatea organizata în baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.
IFRS reprezinta standardele adoptate potrivit procedurii prevazute la art. 6, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate.
Pentru asigurarea sistemului informational al statului societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata vor depune o raportare contabila anuala la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
Aceasta raportare se întocmeste pe baza datelor din balanta de verificare cuprinzând elemente determinate potrivit prevederilor IFRS.
Baza legala: art. 1, alin.(1) si (2) din OMFP 881/2012, art. 13 din OMFP 1.286/2012

Important! Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului “Bilant” cu datele de identificare, codul CAEN si forma de proprietate sau completarea formularelor cuprinse în situatiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificarii entitatii ori a situatiei economico-financiare, entitatea fiind sanctionata potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ATENTIE!
Începând cu perioada de raportare anul 2011, s-au schimbat atât softurile de raportare (PDF cu XML atasat si un fisier cu extensia zip) cât si modalitatea de depunere (internet sau ghiseu).

Pentru perioadele de raportare anterioare anului 2011, formularele vor putea fi depuse doar la ghiseu, în vechile formate de raportare.

Sursa: DGFP Brasov

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.