Situatii financiare si raportari anuale 2012

cadouri de craciun

........................................................................................................................................Situatii financiare si raportari anuale 2012Situatii financiare si raportari anuale 2012. Informatii utile, termen de depunere, cursul valutar, baza legala

Entitatile prevazute la art. 1 alin. (1) – (4) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate si de reglementarile contabile aplicabile, inclusiv în situatia fuziunii, divizarii sau lichidarii acestora, în conditiile legii, au obligatia sa întocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale sau raportari contabile anuale, dupa caz, încheiate la 31 decembrie 2012, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, la urmatoarele termene:

A. Situatii financiare anuale:

 • societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, subunitati din România care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise în România de societati rezidente în state apartinând Spatiului Economic European- în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar (cel târziu pâna la data de 30 mai 2013) ;
 • pentru celelalte persoane prevazute la art.1 din Legea nr. 82/1991, republicata, printre care si asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial- în termen de 120 de zile de la încheierea exercitiului financiar (cel târziu pâna la data de 30 aprilie 2013);

B. Raportari contabile anuale:

 • persoanele juridice aflate în lichidare- în termen de 90 de zile de la încheierea exercitiului financiar (cel târziu pâna la 31 martie 2013);
 • subunitatile deschise în România de societati rezidente în state apartinând Spatiului Economic European- în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar (cel târziu pâna la data de 30 mai 2013);
 • entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata – în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar (cel târziu pâna la data de 30 mai 2013);

Entitatile care nu au desfasurat activitate de la data înfiintarii pâna la sfârsitul exercitiului financiar nu întocmesc situatii financiare urmând sa depuna în acest sens o declaratie pe propria raspundere, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar (cel târziu pâna la 1 martie 2013), care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii:

 • denumirea completa (conform certificatului de înmatriculare):
 • adresa si numarul de telefon;
 • numarul de înregistrare la registrul comertului;
 • codul unic de înregistrare;
 • capitalul social.

Cursul valutar
În vederea întocmirii situatiilor financiare anuale pentru anul 2012 se utilizeaza lista cuprinzând cursurile pietei valutare din data de 31 decembrie 2012, comunicate de BNR  adica 4,4287 lei/euro.

Situatiile financiare anuale vor fi însotite de:

 • raportul administratorilor;
 • raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz;
 • propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;
 • o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10, alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care acestea îsi asuma raspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
c) persoana juridica îsi desfasoara activitatea în conditii de continuitate.

Situatiile financiare anuale simplificate vor fi însotite de:

 • o declaratie scrisa de asumare a raspunderii pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate prevazut de OMFP nr. 2.239/2011;
 • raportul administratorilor întocmit conform sectiunii 10 “Continutul raportului administratorilor” din OMFP nr. 3.055/2009, în cazul celor întocmite conform Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile financiare anuale vor fi depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, în format hârtie si în format electronic sau numai în forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, având atasata o semnatura electronica extinsa sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata.
Contribuabilii care nu au un certificat digital calificat pentru semnarea declaratiilor, le vor putea depune la ghiseul organelor fiscale, în format PDF cu fisier xml atasat, pe suport CD, însotite de formatul pe hârtie listat, semnat si stampilat.
Contribuabilii care au un certificat digital calificat pentru semnarea declarasiilor sunt obligate ca, începând cu luna calendaristica urmatoare datei înregistrarii, sa utilizeze serviciile exclusiv în format electronic, ca unic canal de comunicatie cu administratia publica. Baza legala: HG nr. 1085/2003, art.3, alin.(3) si (31)

Entitatile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate potrivit OMFP nr. 2.239/2011 (în exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifra de afaceri neta sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv si totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv) depun pentru anul 2012 situatii financiare anuale simplificate.
Entitatile nou-înfiintate pot opta în primul exercitiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009.
Exercitiul financiar al unitatilor nou-înfiintate începe la data înfiintarii, potrivit legii. Baza legala: art. 27, alin. (4) din Legea nr.82/1991, republicata

În cazul în care pentru primul exercitiu financiar de raportare entitatile nou-înfiintate au optat pentru:

 • întocmirea de situatii financiare anuale simplificate, iar pentru al doilea exercitiu financiar de raportare aceste persoane înceteaza sa îndeplineasca criteriile prevazute la art. 2, alin. (1) din OMFP nr. 2.239/2011, respectiv în exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifra de afaceri neta peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, sunt obligate sa aplice Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009;
 • întocmirea de situatii financiare anuale simplificate, pentru al doilea exercitiu financiar de raportare analizeaza indicatorii determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent si indicatorii determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare încheiate la sfârsitul exercitiului financiar curent, întocmind situatii financiare anuale în functie de criteriile de marime înregistrate, respectiv situatii financiare anuale prescurtate sau situatii financiare anuale cu 5 componente.

Persoanele juridice aflate în lichidare depun, pe perioada lichidarii, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecarui an calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala.
Exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie întocmite situatiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic.
Exercitiul financiar al unei persoane juridice care se lichideaza începe la data încheierii exercitiului financiar anterior si se încheie în ziua precedenta datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerata un exercitiu financiar, indiferent de durata sa.
Situatiile financiare anuale întocmite în vederea efectuarii operatiunilor de fuziune, divizare sau a lichidarii persoanelor respective se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice în conditiile prevazute de reglementarile contabile emise în acest sens. Baza legala: art. 8 din OMFP 40/2013, art. 27, alin. (1) si (5), art. 36, alin. (3) si (4) din Legea nr. 82/1991, republicata

Entitatile (sucursalele cu sediul în România, care apartin unei persoane juridice cu sediul în strainatate, filialele consolidate ale unei societati-mama cu sediul în strainatate, precum si pentru filialele filialelor, cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii) care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27, alin. (3) si alin. (31) din Legea nr. 82/1991, republicata, întocmesc raportari contabile anuale la 31 decembrie distinct de situatiile financiare anuale încheiate la data aleasa pentru acestea.

Începând cu exercitiul financiar al anului 2012, societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata au obligatia de a aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) la întocmirea situatiilor financiare anuale individuale.
Pentru exercitiul financiar al anului 2012, situatiile financiare anuale individuale în baza IFRS se întocmesc prin retratarea informatiilor din contabilitatea organizata în baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.
IFRS reprezinta standardele adoptate potrivit procedurii prevazute la art. 6, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate.
Pentru asigurarea sistemului informational al statului societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata vor depune o raportare contabila anuala la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
Aceasta raportare se întocmeste pe baza datelor din balanta de verificare cuprinzând elemente determinate potrivit prevederilor IFRS.
Baza legala: art. 1, alin.(1) si (2) din OMFP 881/2012, art. 13 din OMFP 1.286/2012

Important! Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului “Bilant” cu datele de identificare, codul CAEN si forma de proprietate sau completarea formularelor cuprinse în situatiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificarii entitatii ori a situatiei economico-financiare, entitatea fiind sanctionata potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ATENTIE!
Începând cu perioada de raportare anul 2011, s-au schimbat atât softurile de raportare (PDF cu XML atasat si un fisier cu extensia zip) cât si modalitatea de depunere (internet sau ghiseu).

Pentru perioadele de raportare anterioare anului 2011, formularele vor putea fi depuse doar la ghiseu, în vechile formate de raportare.

Sursa: DGFP Brasov

termostate termostate centrale termostate ambient termostate salus termostate centrala termostate dedeman termostate de ambient fara fir termostate mecanice termostate calorifer termostate honeywell termostate centrale termostate ambient termostate salus termostate centrala termostate dedeman termostate de ambient fara fir termostate mecanice termostate calorifer termostate honeywell termostate de contact termostate ambient termostate ambient computherm termostate auraton termostate ambient fir termostate ambient cu fir termostate ariston fara fir termostate auto termostate ambientale termostate ariston termostate ambient fara fir termostate bimetalice termostate bosch termostate baxi termostate boilere electrice termostate boilere termostati bpt termostat bmw e46 termostat bmw e36 termostat boiler termostat bmw e46 320d termostate centrale termostate centrala termostate calorifer termostate centrala fara fir termostate camera termostate counter termostate cluj termostate celsius termostate cu bratara termostate calorifere electrice termostate de ambient termostate de camera termostate dedeman termostate de ambient fara fir termostate de contact termostate de ambient wireless termostate de camera fara fir termostate de teava termostate de ambient dedeman termostate de ambianta termostate electronice termostate euroster termostate electrice termostate electronice scheme termostate electronice calorifer termostat egr bmw e46 termostat e46 termostat egr termostat egr bmw e46 320d termostat ego termostate fara fir termostate frigider termostate fier de calcat termostate forum termostate frigidere termostate frigidere preturi termostate fara fir centrale termice termostate fara fir programabile termostate fara fir salus termostat frigider termostat golf 3 termostat golf 4 termostat golf 2 termostat golf 4 1.9 tdi termostat golf 3 1.8 termostat gates termostat golf 3 1.9 tdi termostat golf iv termostat gorenje termostat golf 3 1.6 termostate honeywell termostate herz termostate honeywell preturi termostate heimeier termostate heiss termostat herz termostat honda civic termostat heimeier termostat honda accord termostat hyundai accent termostate inteligente termostate immergas termostate industriale termostate imit termostate ieftine termostate incalzire pardoseala termostate internet termostate incubator termostate iasi termostate incubatoare termostaten i bilen termostaten i kroppen piggen i termostaten borra hål i termostaten termostaten i kylskåpet stiftet i termostaten pinnen i termostaten termostaten i hjernen mjölk i termostaten tjuter i termostaten termostate junkers termostat jumo termostat ju 2t100 termostat jeep grand cherokee 2.7 crd termostat julabo termostat jaguar x-type termostat jeep cherokee 2.8 crd termostat jeep grand cherokee termostat jeep cherokee termostat junkers tr 12 termostat k59 termostat ksd301 termostat k54 termostat k50 termostat k59 pret termostat ksd termostat kts 011 kto 011 thermostat termostat kemot termostat kst 207 termostate logictherm termostate la dedeman termostat logan termostat logan 1.4 termostat logan 1.4 pret termostato lafayette termostat laguna 2 termostat logan pret termostat land rover freelander termostat laguna 1 termostate mecanice termostate motan termostate mecanice centrale termice termostate md termostat matiz termostat mondeo mk3 termostat mecanic termostat motan termostat mazda 323f termostat mondeo termostate nest termostat nubira termostat nissan primera p11 termostat nissan almera termostat nissan primera termostat nest termostat nedir termostat ne işe yarar termostat nasıl çalışır termostat na kotol termostate oradea termostat opel astra g termostat opel vectra b termostat opel astra f termostat opel corsa b termostat opel vectra c termostat opel astra h termostat opel zafira termostat opel termostat opel vectra b 1.8 16v termostate pentru centrale termice termostate pt centrale termice termostate pitesti termostate pentru centrale termostate pentru calorifere termostate purmo termostate pentru centrale termice vaillant termostate pentru centrale termice de apartament termostate programabile termostate panouri radiante termostate q3 termostate q7 termostat q7 termostat q3 termostat q7rf termostat q3rf termostat q7 manual termostat q7 wireless termostat q3 manual termostat q7 rf manual termostate romstal termostate rehau termostate radiatoare electrice termostate ranco termostate radiator termostate radio centrale termice termostate reglabile termostat rover 75 termostat renault megane termostati ranco termostate salus termostate salus fara fir termostate siemens termostate salus forum termostat salus termostati siemens termostat skoda fabia termostat skoda octavia termostat skoda octavia 1.9 tdi termostat skoda felicia zásuvka s termostatem ventilátor s termostatem přímotop s termostatem remoska s termostatem baterie s termostatem hrnec s termostatem infrazářič s termostatem armatura s termostatem konvice s termostatem konvektor s termostatem termostate termice termostate timisoara termostat tico termostat teava termostat tecasa termostate centrale termice termostat t2 termovar thermostat termostat til gulvvarme termostat till element termostate uponor termostat unde radio termostat ulei ford mondeo termostat uni xh termostat ut 72 termostat ua741 termostat ulei termostat uponor termostat universal termostat ut200 termostate viessmann termostate vaillant termostate ventiloconvectoare termostati vimar termostat vernet termostat vectra b termostat vectra c termostat vernet opinie termostat vw passat b5 termostat vana termostate wireless centrale termice termostate wireless termostate wifi termostat wireless termostat wahler termostat wikipedia termostat wireless centrala termica termostat wireless pret termostat wireless computherm termostat whirlpool termostat xsara termostat xantia termostat x16xel termostat x16szr termostat x16sz termostat x20dtl x25xe thermostat xsara picasso thermostat x18xe1 thermostat termostati x riscaldamento termostat y20dth termostat yamaha termostat yamaha dt 125 termostat yamaha aerox termostat y17dt termostat youtube termostat yamaha majesty 125 termostat yamaha r1 termostat yamaha majesty termostat yamaha majesty 250 termostat zafira termostat z kapilarą 0-90 termostat zanussi termostat za bojler termostat za inkubator termostat z kapilarą termostat za ta pec termostat zasada działania termostat za centralno termostat za frizider bateria z termostatem grzałka z termostatem baterie z termostatem grzałka z termostatem do akwarium bateria z termostatem opinie farelka z termostatem baterie z termostatem opinie grzałka z termostatem do bojlera grzejnik z termostatem bateria z termostatem jak działa termostate 0-300 termostat 0-10v termostat 0-300 termostat 0 120 termostat 0-100 termostat 077b6532 termostat 0-90c termostat 0-30 termostat 0-200 termostat 0 c termostate 0-300 termostat 12v termostat 1.9 tdi termostat 16a termostat 1.8t termostat 10 termostat 16a 250v termostat 1.5 dci termostat 1.6 hdi termostat 1.4 hdi termostat 100°c 25t65 thermostat termostat 220 termostat 2.0 hdi termostat 206 termostat 200 grade termostat 250 grade termostat 2.0 tdi termostat 2 temperaturi /9 programe radio 091flrf termostat 2.5 tdi audi termostat 206 peugeot 2 termostater på radiator centrala cu 2 termostate radiator 2 termostater radiator med 2 termostater termostat 380v termostat 300 termostat 300 grade termostat 307 termostat 320d termostat 320d e46 termostat 300c 3ie thermostat termostat 38 grade termostat 320 grade termostat 40 grade termostat 40 termostat 400 grade termostat 40 c termostat 4133l507 termostat 4 zone termostat 4efe termostat 4 20ma thermostat 4 termostat 400v termostat 50-300 termostat 50 320°c termostat 500 grade termostat 555 termostat 50 grade termostat 530d e39 termostat 5 grade termostat 5839 termostat 50-250 thermostat 5°c thermostate 5 termostate 6 termostat 6 termostat 6/7 termostat 60 grade termostat 60730 termostat 60 thermostat 6 degrees thermostat 60 c termostat 61113 termostat 61113 ekoreg termostate 6 termostate 7 termostat 7 termostat 741 termostat 70 c termostat 7c1.1r301 thermostat 716 ru termostat 70 grade termostat 716r termostat 7c1 termostat 7c1.1r306.50a termostate 7 termostat 80 grade termostat 8719 termostat 87561 thermostat 8 termostat 850 termostat 82 czy 88 termostat 80°c termostat 80 termostat 81465 termostat 868 termostat 90 grade termostat 92 grade termostat 908 rf termostat 908 termostat 90°c termostat 9 termostat 940 termostat 90 stopni termostat 93410 termostat 95°c termostat 10 termostat 100°c termostat 10a 250v termostat 105 termostat 100 termostat 1000 grade termostat 105 c termostat 100 grade termostat 100 c termostat 101

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.