Situatii financiare si raportari contabile anuale

libris.ro
★ ★ ★Situatii financiareSituatii financiare si raportari contabile anuale pentru anul 2016.

Baza legală: Ordin MFP 166/2017; Legea contabilitătii 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordin MFP 1802/2014 cu modificările şi completările ulterioare, Ordin MEF 1.969/2007 cu modificările şi completările ulterioare, Ordin MFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

Entităţile prevăzute la articolul 1 alineatele (1) – (4) din Legea contabilităţii 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate şi de reglementările contabile aplicabile, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau lichidării acestora, în condiţiile legii, au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale sau raportări contabile anuale, după caz, încheiate la 31 decembrie 2016, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, la următoarele termene:

Situatii financiare anuale:

– societăţile, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare- dezvoltare, subunităţi din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, sediile permanente desemnate prevăzute la articolul 7 din OMFP 166/2017 – în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar până cel târziu la data de 30 mai 2017;

– pentru celelalte persoane prevăzute la aricolul 1 alinetele (1) -(3) din Legea 82/1991, printre care şi asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial- în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar până cel târziu la data de 2 mai 2017.

Raportări contabile anuale:

– subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European– în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar până cel târziu la data de 30 mai 2017;

– persoanele juridice aflate în lichidare- în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic până cel târziu la 31 martie 2017;

entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată- în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar până cel târziu la data de 30 mai 2017;

Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la sfârşitul exerciţiului financiar nu întocmesc situaţii financiare urmând să depună în acest sens o declaraţie pe propria răspundere, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar până cel târziu la 01 martie 2017, care să cuprindă toate datele de identificare a entităţii:
–        denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare):
–        adresa şi numarul de telefon;
–        numărul de înregistrare la registrul comerţului;
–        codul unic de înregistrare;
–        capitalul social.

Declaraţiile de inactivitate (S1046) se vor depune:
–        în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, sau
–        în format hârtie şi în format electronic.

*        Erorile constatate după depunerea situaţiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
*        Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în limba română şi în lei.

Cursul valutar
În vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale pentru anul 2016 se utilizează lista cuprinzând cursurile pieţei valutare din data de 31 decembrie 2016, comunicate de BNR, afişată pe site-ul MFP: 4,5411 lei/euro.

Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de:
       
– note explicative la situaţiile financiare anuale;
– situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar, după caz;

– raportul administratorilor;
– raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz;
– propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;

– o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care acestea îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:
a)  politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.Situaţiile financiare anuale vor fi depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul e-guvernare, având ataşată o semnătură electronică extinsă sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată.

Contribuabilii care au un certificat digital calificat pentru semnarea declaraţiilor sunt obligate ca, începând cu luna calendaristică următoare datei înregistrării, să utilizeze serviciile exclusiv în format electronic, ca unic canal de comunicaţie cu administraţia publică. [HG 1085/2003, articolul 3 alineatele (3) şi (31)] ‘

Persoanele juridice aflate în lichidare depun, pe perioada lichidării, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală.

* Exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic.

Exerciţiul financiar al unei persoane juridice care se lichidează începe în ziua următoare încheierii exerciţiului financiar anterior şi se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exerciţiu financiar distinct faţă de cel precedent, indiferent de durata sa.

Situaţiile financiare anuale întocmite în vederea efectuării operaţiunilor de fuziune, divizare sau a lichidării persoanelor respective se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în condiţiile prevăzute de reglementările contabile emise în acest sens.

[articolul 9 din OMFP 166/2017, articolul 27 alineatele (1) şi (9), articolul 36 alineatul (3) din Legea 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]

Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului “Bilanţ”, respectiv “Bilanţ prescurtat”, cu datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale, sau completarea formularelor cuprinse în situaţiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entităţii ori a situaţiei economico-financiare, entitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor articolul 42 din Legea 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ATENŢIE!

Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale, generat prin programul de asistenţă (soft A şi Soft J) este pus la dispoziţia entităţilor, gratuit, de unităţile teritoriale ale ale MFP sau poate fi descărcat de pe portalul ANAF, secţiunea Declaraţii electronice/ Descărcare declaraţii/ Situaţii financiare anuale/ Raportări anuale an 2016.
★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.