Situatiile financiare si raportarile anuale pentru anul 2012

libris.ro
★ ★ ★Situatiile financiare si raportarile anuale pentru anul 2012 sunt reglementate de OMFP Nr. 40/2013 publicat in Monitorul Oficial nr. 44/21.01.2013.

A.Situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2012

1) Persoanele juridice al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic intocmesc situaţii financiare anuale incheiate la 31 decembrie potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2012 se intocmesc si se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in conditiile prevazute in anexele nr. 1 si 4 ale OMFP nr. 40/2013.
Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:

 • totalul activelor: 3.650.000 euro;
 • cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;
 • numărul mediu de salariaţi: 50,

Intocmesc situaţii financiare anuale care cuprind :

 • bilant (cod 10);
 • cont profit si pierdere (cod 20);
 • situatia modificărilor capitalului propriu;
 • situaţia fluxurilor de numerar ;
 • note explicative la situaţiile financiare anuale

Situaţiile financiare anuale sunt insoţite de :

 • formularul “Date informative” (cod 30)
 • formularul “Situaţia activelor imobilizate” (cod 40)

Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la art. 3,  alin.1 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situaţii financiare anuale prescurtate care cuprind :

 • bilanţ prescurtat (cod 10);
 • cont profit si pierdere (cod 20);
 • note explicative la situaţiile financiare anuale prescurtate
 • opţional, se pot intocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar

Situaţiile financiare anuale prescurtate sunt insoţite de :

 • formularul “Date informative” (cod 30)
 • formularul “Situaţia activelor imobilizate” (cod 40)

Prevederile de mai sus referitoare la componentele situaţiilor financiare anuale se aplică şi subunitaţilor fără personalitate juridică din Romania, care aparţin unor persoane juridice cu sediul in străinătate.

Notă: Pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar, pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale la 31 decembrie aferente exerciţiului financiar precedent şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate pentru sfârşitul exerciţiului financiar curent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.

2) Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au îndeplinit concomitent următoarele două criterii de mărime:

 • cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro inclusiv
 • totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro inclusiv

pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aprobat prin OMFP nr. 2239/2011.

Acestea intocmesc situaţii financiare anuale simplificate in condiţiile prevăzute in anexele nr. 1 şi 4 la ordin care cuprind :

 • bilant simplificat (cod 10);
 • cont profit si pierdere simplificat (cod 20)

Situaţiile financiare anuale simplificate sunt insoţite de :

 • formularul “Date informative” (cod 30)
 • formularul “Situaţia activelor imobilizate” (cod 40)

Nota: Pentru intocmirea situaţiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie, incadrarea in criteriile de mărime prevăzute se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv a balanţei de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar.
Entităţile care, la finele exerciţiului financiar precedent, depăşesc limitele unuia sau ambelor criterii de mărime prevăzute aplică Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, incepand cu prima raportare contabilă efectuată in exerciţiul financiar următor celui in care s-a constatat depăşirea criteriilor.

Entităţile care îndeplinesc cele două criterii prevăzute, dar nu optează pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplică Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
In cazul entităţilor nou-infiinţate, acestea pot opta in primul exerciţiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

3) Persoanele juridice ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, intocmesc situaţii financiare anuale individuale pentru exerciţiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012 potrivit Reglementărilor Contabile conforme cu (IFRS), aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1286/2012.

4) Persoanele juridice fără scop patrimonial intocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2012 compuse din bilanţ şi rezultatul exerciţiului, in formatul prevăzut de reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1969/2007.

Alte aspecte

 • Situaţiile financiare anuale se intocmesc şi se semnează de persoanele abilitate potrivit legii/ persoanele care organizează şi conduc contabilitatea; de asemenea acestea se semnează şi de către persoana care are obligaţia gestionării patrimoniului.
 • Potrivit art. 29 şi art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care acestea îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:
 1. politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
 2. situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
 3. persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

 Situaţiile financiare anuale simplificate vor fi însoţite de raportul administratorilor la a cărui elaborare se aplică prevederile secţiunii 10 “Conţinutul raportului administratorilor” din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale simplificate şi a situaţiilor financiare anuale individuale :

 • Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile din Romania care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in străinătate, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar
 • Celelalte persoane prevazute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, in termen de 120 de zile de la incheierea exerciţiului financiar

B. Raportările contabile anuale la 31 decembrie 2012

Raportările contabile anuale se intocmesc şi se depun de următoarele entităţi:
► persoanele juridice aflate in lichidare ( asa cum rezulta din art. 36 alin.3 din Legea contabilitatii nr. 82/1991
► subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European (potrivit art. 5 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 acestea nu depun situatii financiare anuale)
► entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic potrivit art. 27 alin. (3) şi (3^1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991
► persoanele juridice ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic potrivit art. 13 alin. (1) şi (2) din OMFP nr. 1286/2012

Raportarile contabile anuale cuprind următoarele formulare:

 • Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10)
 • Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20),
 • Date informative (cod 30) ;
 • Situaţia activelor imobilizate (cod 40),

Formularele “Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii”, “Situaţia veniturilor şi cheltuielilor”, “Date informative” şi “Situaţia activelor imobilizate” cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie sunt întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie, respectiv pe baza balanţei de verificare care cuprinde informaţiile determinate potrivit prevederilor IFRS.
Raportarile contabile anuale la 31 decembrie se semneaza de persoanele abilitate, potrivit legii sa semneze situatiile financiare anuale si de catre administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

Termenul de depunere a raportarilor contabile anuale :
► 150 de zile de la incheierea anului calendaristic de catre subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European si entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic potrivit art. 27 alin. 3 din Legea contabilitatii nr. 82/1991
► 150 de zile la incheierea anului calendaristic de către persoanele juridice ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic
► 90 de zile de la incheierea anului calendaristic de catre persoanele juridice aflate in lichidare

Modalitati de depunere a situatiilor financiare anuale, situatiilor financiare anuale simplificate si raportarilor contabile anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

Entităţile vor depune, potrivit legii, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare anuale simplificate si raportarile contabile anuale încheiate la 31 decembrie, întocmite cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Acesta este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenţă, constă intr-un fisier PDF avand atasat un fisier .xml (care conţine formularele cod 10 , cod 20, cod 30, cod 40) si un fisier cu extensia .zip. Fisierul cu extensia .zip va conţine documentele cerute de lege scanate alb-negru şi cu o rezoluţie care să permită incadrarea in limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.
Menţionăm că in situaţia persoanelor juridice care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin OMFP nr. 1286/2012 fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege aşa cum sunt acestea intocmite de societăţile comerciale şi scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită incadrarea in limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.
Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat de programul de asistenţă constă intr-un fişier PDF avand ataşat un fişier .xml (care conţine formularele cod 10 , cod 20, cod 30, cod 40).

Depunerea situaţiilor financiare anuale şi a documentelor cerute de lege, precum şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se efectuează astfel:
► in format hartie şi in format electronic la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată
► in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro , avand atasata o semnatura electronica extinsa

Important: Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire pană la 31 decembrie nu intocmesc situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale la 31 decembrie si depun o declaraţie pe proprie raspundere din partea persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Aceasta declaraţie trebuie să cuprindă toate datele de identificare a entităţii si anume :

 • denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
 • adresa şi numărul de telefon;
 • numărul de înregistrare la registrul comerţului;
 • codul unic de înregistrare;
 • capitalul social.

Nedepunerea la termen a situaţiilor financiare anuale,a situaţiilor financiare anuale simplificate, a raportarilor anuale la 31 decembrie sau a declaraţiilor, după caz constituie contraventie si se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Situatiile financiare raportarile anuale 2012, bilant 2012, raportari contabile 2012, situatii financiare 2012 Situatiile financiare si raportarile anuale pentru anul 2012

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.